Hotărârea nr. 224/2014

Hotărârea 224/2014 - Aprobarea P.U.Z. – str. Bună Ziua, pentru parcelare şi a P.U.D. – construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9; beneficiari: Toth Gheorghe, Toth Ecaterina şi S.C. ESCADA IMOBILE S.R.L.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua, pentru parcelare

și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe colective și servicii

(D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua, pentru parcelare și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe colective și servicii (D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 164872 din 12.05.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua, pentru parcelare și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe colective și servicii (D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9, beneficiari: Toth Ghcorghe. Toth Ecaterina și S.C. Escada Imobile S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei telurice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 210230/967 din 29.11.2013. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua, pentru parcelare. în scopul parcelării terenului privat deținut și organizării circulației, cu menținerea funcțiunii UTR L3c. prevăzută prin PUG al municipiului Cluj-Napoca. Parcelarea terenului va respecta prevederile Hotărârii nr. 626/2006, în ceea ce privește suprafața minimă a parcelei (de 400 mp.) și numărul de apartamente (max. șase / construcție).

Art. 2. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe colective și servicii (D)+P+2E. str. Bună Ziua nr. 9. beneficiari: Toth Gheorghe, Toth Ecaterina și S.C. Escada Imobile S.R.L.. pentru amplasarea unor construcții de locuințe, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

• accesul auto și pietonal din str. Bună Ziua prin drum de acces cu lățimea de 6,0 m. carosabil și trotuar de 1.0 m.;

  • •  regim de înălțime (D)+ P+2E;

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei.

înălțimea maximă la cornișă, de 8.30 m., va fi calculată față de cota terenului natural.

In vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de ..drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului la 6.0 m carosabil. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse se vor emite numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitarc, respectiv rețeaua stradală va fi executată la nivel de strat de rezistentă și strat de uzură, iar rețelele edilitare vor fi asigurate pentru zona studiată. Drumul va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială în acest sens. înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Art. 3. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G..

dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


Ej>dflonn-Valentin Gliga

Nr. 224 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)