Hotărârea nr. 223/2014

Hotărârea 223/2014 - Aprobarea P.U.Z. modificare P.U.Z. Bdul. Muncii – str. Voroneţ; beneficiar: Mitre Viorel.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare P.U.Z. B-dul Muncii - str. Voroneț

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare P.U.Z. B-dul Muncii str. Voroneț - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52972 din 10.03.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare P.U.Z. B-dul Muncii - str. Voroneț, beneficiar: Mitre Viorel;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 214856/521/07.08.2013, Avizul nr. 301596/931 din 23.01.2014 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - modificare P.U.Z. B-dul Muncii - str. Voroneț. beneficiar: Mitre Viorel. în scopul parcelării, modificării reglementărilor urbanistice și indicilor urbanistici, aprobați în P.U.Z. B-dul Muncii - Gclla Invest. aprobat prin Hotărârea nr. 12/2008.

Prin P.U.Z., în zona studiată se propune parcelarea, stabilirea de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

  • •  UTR L3c-M = Zona de locuințe individuale, cuplate sau înșiruite cu regim de înălțime D(S)+P+E(M), cu indicatorii urbanistici: POT max. = 35 % și CUT max. = 0,9 mp. ADC/mp. teren.

  • •  UTR CM3-M = Zona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice, serviciilor de interes general, cu regim de înălțime P+3.4E, cu indicatorii urbanistici: PO1 max. = 3(>uXrși CUTmax. = 1,50 mp. ADC/mp. teren.

  • •  UTR R-M = Zona construcțiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare, cu indicatorii urbanistici: POT max. = 50 % și CUT max. = 0,6 mp. ADC/mp. teren.

  • •  UTR Vla-M = Zona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 223 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)