Hotărârea nr. 222/2014

Hotărârea 222/2014 - Aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale înşiruite P-E, str. Ovidiu Iuliu Moldovan nr. 10; beneficiară: S.C. CONARH DESIGN S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire patru locuințe unifamilialc înșiruite P-E, str. Ovidu Iuliu Moldovan nr. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire patru locuințe unifamiliale înșiruite P-E, str. Ovidu Iuliu Moldovan nr. 10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 175341 din 20.05.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire patru locuințe unifamiliale înșiruite P-E. str. Ovidu Iuliu Moldovan nr. 10. beneficiară: S.C. Conarh Design S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 342586/960 din 17.04.2014. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire patru locuințe unifamiliale înșiruite P-E, str. Ovidu Iuliu Moldovan nr. 10, beneficiară: S.C. Conarh Design S.R.L., în vederea amplasării a patru locuințe înșiruite, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

• accesul auto și cel pietonal direct din strada Ovidu Iuliu Moldovan, iar staționarea autovehiculelor în incintă, respectând regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Elotărârea nr. 539/2006;

________ • regim de înălțime max. P+E.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea și înscrierea în CF, cu titlu de „drum”, a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea zonei de întoarcere. Drumul, inclusiv zona de întoarcere, vor fi cu acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 222 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)