Hotărârea nr. 221/2014

Hotărârea 221/2014 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială D+P+M şi garaj parter, str. Mierlei nr. 2; beneficiară: Macovescu Sanda Daniela.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

PROIECT AVIZAT: SECRETAR.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M și garaj parter, str. Mierlei nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M și garaj parter, str. Mierlei nr. 2. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120901 din 14.05.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M și garaj parter, str. Mierlei nr. 2. beneficiară: Macovescu Sanda Daniela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 335511/933 din 13.02.2014. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M și garaj parter, str. Mierlei nr. 2. beneficiară: Macovescu Sanda Daniela. în vederea amplasării construcțiilor, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita vestică la 1.20 m.;

  • •  regim de înălțime D+P+M;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Mierlei;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

In vederea autorizării construcției, se va dezmembra și înscrie cu titlu de „drum" suprafața de teren necesară pentru asigurarea unei lățimi de 7,0 m. în dreptul parcelei. Drumul va fi cu acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 221 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)