Hotărârea nr. 220/2014

Hotărârea 220/2014 - Aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale înşiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire patru locuințe unifamiliale înșiruite, str. Azur nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire patru locuințe unifamiliale înșiruite, str. Azur nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 132562 din 14.05.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire patru locuințe unifamiliale înșiruite, str. Azur nr. 3, beneficiar: Nedclea Cristian;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 279047/957 din 10.04.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire patru locuințe unifamiliale înșiruite, str. Azur nr. 3, beneficiar: Nedclea Cristian, în vederea amplasării a patru locuințe înșiruite, amenajarea accesului și a incintei, pe teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din strada Azur, iar staționarea autovehiculelor în incintă, respectând regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006;

  • •  regim de înălțime max. P+2E.

în vederea autorizării, va fi reglementată situația juridică a drumului - str. Azur - se va _________dezmembra și înscrie cu titlu de „.drum” suprafața de teren necesară pentru asigurarea unei lățimi de 9.0 im. în dreptul parcelei. Drumul va fi cu acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 220 din 29 mai 2014

(1 lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)