Hotărârea nr. 22/2014

Hotărârea 22/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 388/2009 şi Hotărârea nr. 486/2013 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală”).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 388/2009 și Hotărârea nr. 486/2013 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătățirii

calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 388/2009 și Hotărârea nr. 486/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29980/423/27.01.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 388/2009 și Hotărârea nr. 486/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 313/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 388/2009 și Hotărârea nr. 486/2013, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul strategie și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția economică.


Nr. 22 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 22/2014


OBIECTIV: Modernizarea și echiparea ambulatorului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, in vederea îmbunătățirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala

Bugetul proiectului

Nr. ort

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pt obținerea si amenajarea terenului

1.2

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea terenului

24.068,41

24.068,41

5.776,42

1.4

Amenajarea pt protecția mediului

83.276,34

61.961,30

145.237,64

34.857,03

TOTAL CAPITOL 1

107.344,75

61.961,30

169.306,05

40.633,45

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

2.1

Studii de teren

0,00

3.483,00

3.483,00

661,77

2.2

Cheltuieli pt avize, acorduri, autorizații

0,00

2.000,00

2.000,00

380,00

2.3

Proiectare si inginerie

0,00

648.885,87

648.885,87

136.335,69

2.4

Consultanța

78.284,26

160.000,00

238.284,26

53.274,01

2.5

Asistenta tehnica

0,00

355.000,00

355.000,00

85.200,00

TOTAL CAPITOL 2

78.284,26

1.169.368,87

1.247.653,13

275.851,47

3

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru investiții

3.1

Construcții si instalații

3.253.063,06

6.888.644,22

10.141.707,28

2.434.009,75

3.2

Mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății

23.542,34

12.045.285,31

12.068.827,65

2.896.518,64

3.3

Mobilier specific dotării infrastructurii serviciilor de sanatate

18.640,00

228.215,02

246.855,02

59.245,20

TOTAL CAPITOL 3

3.295.245,40

19.162.144,55

22.457.389,95

5.389.773,59

4

CAPITOLUL 4 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de șantier

0,00

181.249,36

181.249,36

43.499,85

4.1.1

Lucrări de construcții si instalații

0,00

131.249,36

131.249,36

31.499,85

4.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

50.000,00

50.000,00

12.000,00

4.2

Cote legale

0,00

123.501,71

123.501,71

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

304.751,07

304.751,07

43.499,85

5

CAPITOLUL 5 Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,00

1.798.516,67

1.798.516,67

431.644,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.798.516,67

1.798.516,67

431.644,00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

0,00

17.138,00

17.138,00

4.113,12

6.2

Cheltuieli de audit

0,00

100.000,00

100.000,00

24.000,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

117.138,00

117.138,00

28.113,12

I

TOTAL cheltuieli

3.480.874,41

22.613.880,46

26.094.754,87

6.209.515,48

II

Alte cheltuieli neeligibile

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

ni

TOTAL GENERAL (1+11)

3.482.874,41

.22. 64 3. o o 0,46

26.096.754,87

6.209.515,48

Bugetul proiectului

1

lei cu TVA

32.306.270,35

1 K > r \r>A

\'

SURSE DE FINANȚARE

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

1

Valoarea totala a proiectului, din care:

32.306.270,35

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

3.482.874,41

b.

Valoarea eligibila a proiectului

22.613.880,46

c.

TVA

6.209.515,48

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

3.935.152,02

a.

Contribuția solitantului la cheltuieli eligibile

452.277,61

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

3.482.874,41

III

TVA

6.209.515,48

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

22.161 602,85

DEVIZ GENERAL

Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj - Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala

In mii lei/mii euro la cursul         4,5100               lei/euro din decembrie 2012 curs Infoeuro

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

24,06841

5,33668

5,77641

29,84482

6,61748

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

145,23764

32,20347

34,85703

180,09466

39,93230

Total capitolul 1:

169,30605

37,54015

40,63344

209,93949

46,54978

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

278,27754

61,70234

66,78661

345,06415

76,51090

Total capitolul 2:

278,27754

61,70234

66,78661

345,06415

76,51090

CAPITOLUL 3 Cheltuieli

pentru proiectare si asistenta te

mica

3.1

Studii de teren

3,48300

0,77228

0,66177

4,14477

0,91902

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,00000

0,44346

0,38000

2,38000

0,52772

3.3

Proiectare si inginerie

648,88587

143,87713

136,33569

785,22156

174,10678

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

2,00000

0,44346

0,48000

2,48000

0,54989

3.5

Consultanta

238,28426

52,83465

53,27401

291,55827

64,64707

3.6

Asistenta tehnica

355,00000

78,71397

85,20000

440,20000

97,60532

Total capitolul 3:

1.249,65313

277,08495

276,33147

1.525,98460

338,35579

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

8.806,79525

1.952,72622

2.113,63086

10.920,42610

2.421,38051

Modernizare

5.832,00973

1.293,12854

1.399,68234

7.231,69207

1.603,47940

Supraetajare

2.805,02282

621,95628

673,20548

3.478,22829

771,22578

Amenajări exterioare

169,76270

37,64140

40,74305

210,50574

46,67533

4.2

Montaj utilaje tehnologice

97,67346

21,65709

23,44163

121,11509

26,85479

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

958,96103

212,62994

230,15065

1.189,11168 /    /'"V-’ -

/ •.* i

263,66113

. \ \

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

12.315,68267

2.730,75004

2.955,76384

15.271,44651

3.386,13005

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Total capitolul 4:

22.179,11241

4.917,76328

5.322,98698

27.502,09938

6.098,02647

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1 .1.

Lucrări de construcții

131,24936

29,10185

31,49984

162,74921

36,08630

5.1 .2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

50,00000

11,08647

12,00000

62,00000

13,74723

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2

.11

Comision casa sociala a constr.(0.5% x (C+M)

47,50066

10,53230

0,00000

47,50066

10,53230

5.2

.12

Taxa aferenta inspecției in construcții (0.8% x (C+M))

76,00105

16,85167

0,00000

76,00105

16,85167

5.2 .3.

Costul creditului 0.3% x

(2+3+4+5.1+5.2.11+5.2.

12)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 8,1% din cap 4

1.798,51667

398,78418

431,64400

2.230,16067

494,49239

Total capitolul 5:

2.103,26774

466,35648

475,14384

2.578,41159

571,70989

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la

beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Total capitolul 6: TOTAL GENERAL:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25.979,61686

5.760,44721

6.181,88234

32.161,49921

7.131,15282

Din care C+M

(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.

1)

9.483,30166

2.102,72764

2.275,99240

11.759,29403

2.607,38227