Hotărârea nr. 219/2014

Hotărârea 219/2014 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 565/2006 (asocierea în participaţiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice în vederea realizării unei reţele municipale de canalizaţii pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii), aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 565/2006 (asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice în vederea realizării unei rețele municipale de canalizații pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicații), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 565/2006,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul comun, cu nr. 170204/48. 45. 44 /15.05.2014, al Direcției Generale Poliția locală. Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcției tehnice și al Direcției Generale de Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 565/2006. așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013;

Reținând prevederile Legii nr. 154/28.09.2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, H.G nr. 525/2007 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Hotărârii nr. 565/2006 (privind asocierea în participațiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice în vederea realizării unei rețele municipale de canalizații pe raza m unrcipiului Cluj-NapOca pentrupozărSăTcabl uri lor lieTetecomunicații). așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013 precum și ale art. 2 alin. 2 din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I, Se aprobă modificarea art. 6.1 alin. 2 din Hotărârea nr. 565/2006, care va avea următorul conținut:

Art. 6.L(2).Consiliul Local va notifica în scris proprietarii/titularii imobilelor, proprietarii stâlpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca și operatorii de telecomunicații, despre finalizarea canalizației pe fiecare tronson sau stradă și despre obligațiile care le revin în vederea conectării în rețeaua municipală de canalizații și dezafectarea rețelei aeriene (cabluri și echipamente) în termenul de 45 zile prevăzut de art. 6 din Hotărârea nr.565/2006. respectiv de la data notificării executantului lucrărilor de rețea municipală de canalizații.

Art. II După alineatul (3) al art. 6.1 din hotărâre, se introduce un nou alineat (3)A1, care va avea următorul conținut:

”(3)A1. Urmare notificării primite, proprietarii/titularii imobilelor sunt obligați să facă demersurile pentru:

  • a) modificarea/încetarea contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicații, dacă acestea există;

  • b) să comunice Primăriei, în termen de 5 zile, acest lucru. în situația în care nu se cunosc operatorii de telecomunicații, precum și acordul privind dezafectarea rețelei aeriene(cabluri și echipamente)."

Art.III. Se modifică alin. (4) al art. 6.1 din hotărâre, care va avea următorul conținut:

”(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin.(3) și (3)A1, proprietarii stâlpilor vor înștiința operatorii de telecomunicații despre data și ora dezafectării rețelei aeriene (cabluri și echipamente), solicitându-le prezența reprezentanților acestora pe tronsonul/strada/imobilul pentru care au primit notificarea de la Consiliul local, în vederea recuperării cablurilor și echipamentelor, înștiințarea va fi transmisă și Consiliului, dar și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca. Va fi făcută o notificare și proprietarilor/ titularilor imobilelor, precum și pe site-ul primăriei (www.primariaclujnapoca.ro). care să cuprindă dala, ora și imobilul/ tronsoanele de stradă, acolo unde urmează a se trece la dezafectarea cablurilor.

Art. IV. Se modifică art. 6.2. alin. 1, care va avea următorul conținut:

”(1) Constituie contravenție, dacă prin lege nu se prevede altfel, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 6.1 alin. (3). (3)A1, (4), (5) și (6) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru fiecare tronson/'stradă sau imobil în parte. Odată cu amenda aplicată, se va proceda la dezafectarea rețelei aeriene aflate pe domeniul public prin intermediul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, activitate care va fi prestată în baza unui contract de servicii încheiat în conformitate cu prevederile art. 16 din O.U.G. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.’’

Art V. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 565/2006. așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 294/2013, se mențin în totalitate.

Art. VI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Poliția locală. Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Tehnică, RADP Cluj-Napoca. S.C. ELECTRICA S.A., Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., S.C. Romtelecom S.A. și Comisia de lucru constituită în baza Dispoziției nr. 2026/2013.Contrasemnează:  Secretarul municipiului, Jr. Auror oșca


Nr. 219 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)