Hotărârea nr. 217/2014

Hotărârea 217/2014 - Prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr. 1718/1999, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moşoiu nr. 74, ap. 6.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 1718/15.07.1999.

având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. G-ral Traian Moșoiu nr. 74. ap. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 1718/15.07.1999. încheiat cu Asociația Națională a Surzilor - Filiala Cluj, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. G-ral Traian Moșoiu nr. 74. ap. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali. Horvâth Anna. Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Mureșan. Adrian Popa și Claudia Anastase;

Analizând Referatul nr. 179997/451/22.05.2014. al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 1718/15.07.1999, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor - Filiala Cluj, având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. G-ral Traian Moșoiu nr. 74. ap. 6:

Reținând avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și al comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a Contractului nr. 17 k8/15.07.1999. încheiat cu Asociația Națională a Surzilor - Filiala Cluj, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6. până la data de 30.06.2015.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință, c. Florin-Vălcnyin GligaNr. 217 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)