Hotărârea nr. 216/2014

Hotărârea 216/2014 - Darea în folosinţă gratuită, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 2, ap. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 4 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Claudia Anastase, Adrian Mureșan, Csoma Bolond, Radu Moisin și Adrian Popa;

Analizând Referatul nr. 166295/453/13.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 4;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 7 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 2, ap. 4, identificat prin nr. topo. 512/1/1/IV, înscris în CF nr. 251975-C1-U3 Cluj-Napoca, în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv a spațiilor situate la parter, în suprafață totală de 99 mp., compuse din: două săli expoziție și un wc comun cu apartamentul 2 și apartamentul 3.

Art. 2. Spațiile identificate la art. 4 se dau în folosință gratuită pe perioada desfășurării activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în vederea îndeplinirii scopului și a realizării tuturor obiectivelor propuse pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Cluj.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.


Contrasemne Secretarul Jr. Auror

Nr. 216 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)