Hotărârea nr. 212/2014

Hotărârea 212/2014 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi darea în administrare, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 141124/45/22.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106, identificat prin nr. cadastral 283872, cu suprafața de 536 mp., înscris în CF nr. 283872 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art, 2, Se aprobă modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 498/2012, prin introducerea, la capitolul 19. Terenuri cu destinația parcări cu abonamente, poziția Cartier Mărăști, a imobilului identificat la art. 1.

Art. 3. (1) Se aprobă darea în administrare, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106, identificat prin nr. cadastral 283872, cu suprafața de 536 mp., înscris în CF nr. 283872 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Terenul va fi dat în administrare în vederea gestionării locurilor de parcare de către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor, pe perioada desfășurării activității specifice, în baza unui protocol de predare-primire.

Art. 4, Sumele încasate din închirierea/exploatarea bunurilor proprietate publică, date în administrare Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor se fac venit la bugetul local în cotă de 50%, respectiv venit al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor în cotă de 50%. Virarea sumelor va fi făcută lunar, până în data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contrasemn


Nr. 212 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)