Hotărârea nr. 211/2014

Hotărârea 211/2014 - Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, demolarea şi radierea din CF a imobilului-depozit de carburanţi, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, demolarea și radierea din CF a imobilului - depozit de carburanți, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, demolarea și radierea din CF a imobilului - depozit de carburanți, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158478/45/07.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, demolarea și radierea din CF a imobilului - depozit de carburanți, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3;

In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate, precum și Avizul conform nr. 9081/06.05.2014 al ministrului educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3, în incinta Liceului cu Program Sportiv - depozit de carburanți, identificat prin nr. topo. 21546/1/1/1/1/2 - C8, număr cadastral C8, suprafață construită 135 mp., înscris în CF nr. 273094 Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă demolarea imobilului identificat la art. 1.

Art. 3. Se aprobă radierea din cartea funciară nr. 273094 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 134438, a imobilului înscris la poziția Al.8, identificat prin nr. cadastral C8, nr. topo. 21546/1/1/1/1/2 - C8, cu specificația „Depozit carburanți SC 135 mp.”.

Art. 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 211 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)