Hotărârea nr. 208/2014

Hotărârea 208/2014 - Acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1759/1999, cu doamna doctor stomatolog Poraczky Alina Ioana, în vederea desfăşurării activităţii de medicină dentară, în spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999.

cu d-na Dr. Stomatolog Poraczky Alina Ioana. în vederea desfășurării activității de medicină dentară. în spațiul situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999, cu d-na Dr. Stomatolog Poraczky Alina Ioana, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Louis Pasteur nr. 58, - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Claudia Anastase. Adrian Mureșan, Csoma Botond și Adrian Popa;

Analizând Referatul nr. 161903/09.05.2014. al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999, cu d-na Dr. Stomatolog Poraczky Alina Ioana, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Louis Pasteur nr. 58;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru asocierea în participație a titularilor Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999, Dr. Andea Venera Ana, Dr. Bechet Sorina Ioana. Dr. Bizubac Oana, Dr. Brender Viorica, Dr. Pădurean Cristina, Dr. Trascău Dorina. Dr. Călugăr Nadina Ioana și Dr. Stomatolog Poraczki Ștefan Zoltan, cu d-na Dr. stomatolog Poraczky Alina Ioana, în vederea desfășurării activității de medicină dentară, în următoarele condiții:

  • a) asocierea în participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană distinctă de persoana asociaților;

  • b) medicul stomatolog autorizat, cu care titularii Contractului de închiriere se vor asocia, nu va beneficia de niciun drept conferit de Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999. așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale și nu se va obliga decât față de cei cu care a contractat;

  • c) în toate actele cu privire la asocierea în participație cu un medic stomatolog autorizat, să prevadă o clauză conformă cu prevederile de la litera b; în caz contrar, orice act încheiat de către titularul Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999 devine anulabil la solicitarea locatorului;

  • d) Contractul de asociere în participație, ce se încheie între titularii Contractului de închiriere și d-na Dr. stomatolog Poraczky Alina Ioana, va avea ca obiect asocierea părților în vederea desfășurării activității de medicină dentară, cu menținerea destinației prevăzută în Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58;

  • e) titularii Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999 au obligația ca, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului de asociere în participație cu un medic stomatolog autorizat, să notifice și să transmită acest document Municipiului Cluj-Napoca, respectiv să-l înregistreze la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de aprobare a acordului de asociere; în cazul în care Contractul de asociere nu corespunde condițiilor impuse de către Consiliul local, asociaților li se va pune în vedere ca.în termen de 10 zile de la data înregistrării Contractului de asociere, să procedeze la modificarea și completarea acestuia conform condițiilor expuse în prezenta hotărâre;

I) în cazul în care, titularii Contractului de închiriere nr. 1759/06.10.1999, nu vor depune Contractul de asociere în participație în condițiile mai sus precizate, persoana juridică/fizică, care va fi găsită cu ocazia verificării spațiului, va fi considerată că ocupă imobilul fără a deține un titlu, urmând a fi aplicate dispozițiile Hotărârilor nr. 48/2010 și 118/2010;

  • g) termenul Contractului de asociere în participație nu poate fi mai îndelungat decât termenul prevăzut de Contractul de închiriere nr. 1759/06.10.1999, cu posibilitatea de prelungire concomitent cu prelungirea termenului de locațiune;

  • h) termenul contractului de asociere în participație va curge de la data la care Municipiul Cluj-Napoca va confirma îndeplinirea condițiilor cu privire la acordul de asociere în participație, raportat la clauzele obligatorii stabilite în hotărârea deliberativului local.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 208 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)