Hotărârea nr. 203/2014

Hotărârea 203/2014 - Atribuirea unui spaţiu pentru sediu, în regim de închiriere, în favoarea Fundaţiei „Estuar”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui spațiu pentru sediu,

în regim de închiriere, în favoarea Fundației Estuar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui spațiu pentru sediu, în regim de închiriere, în favoarea Fundației Estuar - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Claudia Anastase, Adrian Popa și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 180038/451/22.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unui spațiu pentru sediu, în regim de închiriere, în favoarea Fundației Estuar;

Reținând Hotărârea nr. 554/2013, avizul comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea, în regim de închiriere, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr. 22, ap. 13, pentru sediu, în favoarea Fundației Estuar.

(2) Termenul închirierii este până la data de 30.06.2015.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 203 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)Secretar