Hotărârea nr. 202/2014

Hotărârea 202/2014 - Asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociaţia „Ferma de Zâne Cluj-Napoca” în vederea realizării în comun a proiectului „Cluj-Napoca – Capitală Culturală Europeană”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația „FERMA DE ZÂNE Cluj-Napoca” în vederea realizării în comun a proiectului „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de asociere a Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația „FERMA DE ZÂNE Cluj-Napoca”, în vederea realizării în comun a proiectului „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană" - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Claudia Anastase, Adrian Mureșan, Csoma Botond, Radu Moisin și Adrian Popa;

Analizând Referatul nr. 161584/451/09.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și

evidența proprietății, prin care se propune asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația „FERMA DE ZÂNE Cluj-Napoca”, în vederea realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană";

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 alin. 7 lit. a, art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația „FERMA DE ZÂNE

Cluj-Napoca”, în vederea realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană".

Art. 2. Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Cluj-Napoca și Asociația

A

„FERMA DE ZÂNE Cluj-Napoca”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 202 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


ANEXĂ la Hotărârea 202/2014


CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.___________din___________

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar, Emil Boc - denumit în cele ce urmează MUNICIPIUL,

 • 1.2. ASOCIAȚIA FERMA DE ZÂNE CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, str. Baladei nr. 24A, înscrisă în Registrul special cu nr. 183/2013, având cod fiscal 32693231, reprezentată prin d-na Cornelia Maior-Roșca, președinte, denumită în continuare ASOCIAT.

ART. 2. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2.1. Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu prevederile

Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr.______/2014.

 • 2.2. în cadrul asocierii, părțile își vor deșfașura activitatea în condiții de independență specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract și a legislației aplicabile.

 • 2.3. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociați ca aport pentru desfășurarea activității conform contractului de asociere sunt reglementate de legea română.

ART. 3. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Obiectul și scopul contractului îl constituie asocierea părților contractante în vederea realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană” în condițiile stabilite prin prezentul contract.

ART. 4. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

 • 4.1. Contribuția MUNICIPIULUI:

 • 4.1.1. MUNICIPIUL participă cu dreptul de folosință constituit pe temeiul dreptului de proprietate asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca,

nr. topo. 12976/1/LXXXV, compus din: 3 camere, hol comun în cota de 19,85/100 = 45 mp.cu ap. 84, ap. 86, ap. 88 și ap. 93 cu suprafață utilă de 280 mp., cu părțile indivize comune aferente în cotă de 2,82/100 în CF colectivă 138480.

 • 4.1.2. Valoarea de inventar a spațiului este de 10.059,49 lei, conform evidențelor din contabilitate. Precizăm că, aceste valori de inventar sunt reevaluate conform O.U.G. nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ultima reevaluare fiind înregistrată în contabilitate la data de 31.12.2011.

 • 4.1.3. Predarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. al prezentului contract, în vederea realizării obiectului și scopului asocierii va fi făcută pe baza unui proces-verbal de predare-primire, la data semnării prezentului contract.

 • 4.2. Contribuția ASOCIATULUI:

 • 4.2.1. ASOCIATUL participă cu finanțarea, coordonarea, realizarea și exploatarea scopului și obiectului contractului, în condițiile obligațiilor prevăzute la art. 6.2. din prezentul contract, pe toată durata contractului de asociere.

 • 4.3. La încetarea asocierii sau a rezilierii contractului de asociere, MUNIpIPJUL va reintra în posesia și folosința deplină a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință', identificat conform prevederilor art. 4.1.1., precum și a investițiilor realizate în acesta de către


ART. 5. DURATA ASOCIERII

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pe durată determinată de\Jar>

contract și până la 31.12.2016 cu posibilitatea prelungirii lui, cu acordul Conșîîj&h Cluj-Napoca.                                                                  u

 • 5.2. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți, va trePătad'iisă la cunoștința celeilalte părți în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului prezentului contract.

ART. 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Obligațiile MUNICIPIULUI:

 • 6.1.1. MUNICIPIUL acordă ASOCIATULUI, un drept exclusiv de folosință a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract. în scopul realizării obiectului și scopului acestuia de către ASOCLAT. pe întreaga durată prevăzută la art. 5.1..

 • 6.1.2. MUNICIPIUL se obligă ca pe întreaga durată a asocierii să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. 1. din prezentul contract.

 • 6.1.3. MUNICIPIUL va facilita pentru ASOCIAT obținerea tuturor autorizațiilor necesare exploatării obiectului și scopului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența MUNICIPIULUI și va sprijini obținerea acelora care sunt de competența altor instituții, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

 • 6.1.4. MUNICIPIUL va efectua predarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire conf. art. 4.1.3., la data semnării prezentului contract.

6.2. Obligațiile ASOCIATULUI:

 • 6.2.1. ASOCIATUL va suporta toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract.

 • 6.2.2. ASOCIATUL va contribui la imaginea de oraș cultural a Municipiului Cluj-Napoca, respectiv va promova Municipiul Cluj-Napoca ca oraș multicultural în România și Europa și la toate evenimentele la care participă, promovând proiectele culturale ale municipiului și în special proiectul: „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană".

 • 6.2.3. ASOCIATUL va promova prin toate acțiunile sale, în țară și în străinătate, proiectul: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană", respectiv în simpozioanele și festivalurile naționale și internaționale cu profil cultural și artistic, la care participă.

 • 6.2.4. ASOCIATUL se obligă ca, raportat la statutul asociației, care are unul dintre scopuri și editare, tipărire, difuzare de publicații cu caracter științific și literar, să menționeze în toate publicațiile proprii, raporturile de asociere pe care le are cu municipiul Cluj-Napoca, să promoveze imaginea acestuia și să aloce spațiu editorial gratuit, la solicitarea municipalității, pentru promovarea proiectelor culturale și în special a proiectului: „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană".

 • 6.2.5. ASOCIATUL va publica sub sigla ce îi aparține, în toate publicațiile, un logo în favoarea proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală culturală europeană”, așa cum va fi solicitat și comunicat de către municipalitate.

 • 6.2.6. ASOCIATUL se obligă ca prin toate acțiunile sale să promoveze proiectul: „Cluj-Napoca - Capitală culturală europeană” și alte proiecte culturale, la solicitarea municipalității.

 • 6.2.7. ASOCIATUL va contribui la recuperarea meșteșugurilor tradiționale din spațiul multicultural transilvan, studierea și recuperarea informațiilor referitoare la meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, va iniția proiecte prin care să se revigoreze tradițiile artistice și meșteșugărești prin reinterpretarea lor, în vederea reintegrării lor în mediul artistic contemporan,

 • 6.2.8. ASOCIATUL va contribui la integrarea socială a persoanelor cu dizabilități și a celor defavorizate prin facilitarea accesului lor la programe de educație culturală, dezvoltare de abilități artistice și art-terapie,

 • 6.2.9. ASOCIATUL va contribui la promovarea tehnicilor alternative și experimentale în artă, mai ales în cea vizuală, va promova/susține tineri artiști;

 • 6.2.10. ASOCIATUL va organiza tabere de creație pentru profesioniști și amatori din mediul artistic, cu participare internațională;

 • 6.2.11. ASOCIATUL va contribui la reintegrarea profesională și deschiderea oportunităților

la angajare prin intermediul unor meșteșuguri, va asigura accesul persoanelor din mediul rural și/sau defavorizat la cursuri de reconversie profesională prin inițierea de proiecte care să asigure egalitatea de șanse.                     .                                                                     ,

 • 6.2.12. ASOCIATUL va realiza un mapping al resurselor culturale locale, și va contribui la dezvoltarea unei rețele funcționale între aceste resurse și va constitui .o. bază de date și informații din acest domeniu, care să fie pusă la dispoziție publicului larg:

 • 6.2.13. ASOCIATUL va dezvolta interesul unui număr cât mai mare de tineri față dU U Hnmeninl artistic, să îi determine să se implice în proiecte culturale iaovative. pfm care să contribuie la crearea unei atmosfere culturale efervescente și mai ales să le dezvolte sentimentul apartenenței la comunitate și conștiința utilității și importanței acțiunilor lor la bunul mers al societății;

 • 6.2.14. ASOCIATUL va dezvolta proiecte și evenimente culturale neconvenționale, demersuri artistice transdisciplinare și îi va susține pe creatorii de artă la început de drum, oferind o alternativă mai ușor accesibilă publicului larg la actul de cultură instituționalizat. va elabora metode inovative de reciclare și reinterpretare artistică de obiect;

 • 6.2.15. ASOCIATUL va iniția campanii de creștere a interesului public față de evenimentele culturale și să se implice/contribuie la campanii similare organizate de alte instituții și actanți culturali;

 • 6.2.16. ASOCIATUL va investi în recrutarea de parteneri internaționali care să asiste activitățile asociației și prin aceasta să devină ambasadorii voluntari ai proiectelor „Cluj-Napoca-Capitală Europeană”;

 • 6.2.17. ASOCIATUL va iniția proiecte în vederea devenirii de exponenți ai laturii artistice a trendului ecologist internațional, prin desfășurarea de acțiuni de reconvertire/reinventare/reinterpretare neconvențională de materiale reciclabile și deșeuri.

 • 6.2.18. ASOCIATUL va contribui la dezvoltarea de metode alternative de inițiere și aprofundare în artă și diverse meserii de artă, va organiza cursuri de scurtă și medie durată, pentru amatori și profesioniști, în domeniul artelor vizuale, a meșteșugurilor tradiționale și a altor aspecte de dezvoltare profesională;

 • 6.2.19. ASOCIATUL va demara proiecte în vederea constituirii bibliotecii de artă, hobby și creativitate și o va pune la dispoziția publicului clujean;

 • 6.2.20. ASOCIATUL va contribui la editarea, tipărirea și difuzarea de publicații cu caracter științific, artistic și literar, precum și traducerea/reeditarea de manuale specifice pe suport clasic și/sau electronic, video, etc.

 • 6.2.21. ASOCIATUL va iniția proiecte de prezentare de modele inspiraționale din lumea artei, designului și arhitecturii ca element motivațional în demersurile de dezvoltare personală ale elevilor;

 • 6.2.22. ASOCIATUL va organiza ședințe de dezbatere publică pentru tineri, cu teme din domeniul artistic/cultural;

 • 6.2.23. ASOCIATUL va organiza cursuri de geografie și istorie culturală- recuperarea și revalorizarea meșteșugurilor și tradițiilor din spațiul cultural transilvan (broderie tradițională, olărit, pictură pe ceramică, sculptură în lemn, feronerie, vitraliu); va organiza cursuri de gastronomie tradițională- atelier- laborator de recuperare a rețetelor tradiționale.

 • 6.2.24. ASOCIATUL se obligă să notifice în scris Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică, așa cum este ea prevăzută în statutul asociației.

 • 6.2.25. ASOCIATUL se obligă să nu închirieze unui terț spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract, care face obiectul asocierii, fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.26. ASOCIATUL se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile și obligațiile dobândite prin asociere, fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.27. ASOCIATUL se obligă să nu se asocieze cu terți, fundații, asociații, în scopul exploatării spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract și care face obiectul prezentului contract de asociere, fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.28. ASOCIATUL se obligă să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea spațiului cu altă destinație decât cea?de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract, pe toată durata asocierii.

 • 6.2.29. ASOCIATUL se obligă să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările care nu cad în sarcina proprietarului, conform prevederilor Codului civil, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, pe toată durata asocierii.

 • 6.2.30. ASOCIATUL se obligă. în situația în care contractul de asociere încetează prin

împlinirea termenului sau reziliere, să predea cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate, până la acea dată, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1.1. din prezentul contract, care face obiectul asocierii. Municipiul Cluj-Napoca devenind proprietarul tuturor investițiilor realizate, până la acea dată. în spațiul care face obiectul asocierii. în temeiul accesiunii imobili are., așa cum este reglementată de Codul Civil. _         .                                 //

 • 6.2.31. în caz de dizolvare sau lichidare a Asociația ..FERMA DE ZÂNE Cluj-Napoca", prezentul contract încetează de drept și investițiile realizate în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, care face obiectul asocierii, trec cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.32. ASOCIATUL se obligă să prezinte, la cererea MUNICIPIULUI, situația financiară a asociației. ASOCIATUL se obligă să permită MUNICIPIULUI, prin persoane delegate de acesta, accesul la evidențele contabile și înregistrările financiare referitoare la obiectul asocierii, precum și pentru realizarea verificărilor activităților legate de realizarea obiectului și scopului prezentului contract. Toate datele prezentate, documentele comunicate sau corespondența dintre părți legată de executarea prezentului contract vor fi considerate strict confidențiale atât pentru MUNICIPIUL, cât și pentru orice persoană delegată de acesta.

 • 6.2.33. în condițiile în care, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, pentru care este constituit dreptul de folosință în favoarea Asociatului, acesta va desfășura activități de natură economică, se obligă să notifice în scris MUNICIPIUL cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei astfel de activități, în vederea negocierii veniturilor asocierii.

 • 6.2.34. ASOCIATUL se obligă să achite cheltuielile către furnizorii de servicii, respectiv Asociația de locatari/proprietani, după caz;

 • 6.2.35. ASOCIATUL se obligă să respecte normele P.S.I., art. 1-9 din Legea nr. 307/2006, actualizată;

 • 6.2.36. ASOCIATUL se obligă să declare folosința imobilului identificat la art. 4.1.1. care

face obiectul Contractului de asociere nr.___________din_____________, la Direcția Impozite și taxe locale,

în vederea stabilirii taxei fiscale prevăzută de Legea nr. 571/2003, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de asociere.

 • 6.2.37. ASOCIATUL se obligă să achite taxa fiscală ce va fi stabilită.

ART. 7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. în caz de forță majoră, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale determinată de acest eveniment în condițiile Codului civil.

 • 7.2. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de asociere, care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate, parțial sau total.

 • 7.3. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ART. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 8.2. Prezentul contract poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art. 5.1. numai în urma unei notificări scrise, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru următoarele motive:

 • 8.2.1. Dacă ASOCIATUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, stipulate la art. 4.2. și art. 6.2.

 • 8.2.2. Dacă MUNICIPIUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract stipulate la art. 4.1. și art. 6.1.

 • 8.3. în cazul în care una dintre părți solicită rezilierea contractului dintr-un motiv ce nu poate fi imputat celeilalte părți, aceasta va fi despăgubită conform prevederilor legale. Părțile convin ca evaluarea despăgubirilor să fie făcută de o societate specializată în domeniu și agreată de ambele părți.

ART. 9. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 9.1. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție decurgând sau având legătură cu prezentul contract de asociere sau încălcarea. încetarea ori invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă între părți. în caz contrar, părțile le vor supune soluționării pe calea instanțelor de judecată competente.

ART. 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract va fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act

încheiat între părți. •

♦ • ' ♦ •

■ ...'A

 • 10.2. Părțile acestei asocieri din partea MUNICIPIULUI și a ASOCIATULUI au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI și a ASOCIATULUI.

încheiat la Cluj-Napoca. în data de _____________în 2 (două) exemplare în limba română

(unul pentru MUNICIPIUL și unul pentru ASOCLAT), toate cu valoare de original, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

ALINA RUS

IULIA ARDEUȘ

ȘEF SERVICIU RALUCA FEREZAN

ÎNTOCMIT

ADRIANA HOROTAN

ASOCIAȚIA FERMA DE ZÂNE CLUJ-NAPOCA