Hotărârea nr. 201/2014

Hotărârea 201/2014 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205/2001, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

I IO TÂRÂRE privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205/2001, având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205/2001. având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Csoma Botond, Radu Moisin. Adrian Mureșan, Adrian Popa și Claudia Anastase;

Analizând Referatul nr. 161970 din 09.05.2014, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205/2001. având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Fabricii nr. 4;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205/23.04.2001. încheiat cu Fundația umanitară “Rescue”, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Fabricii nr. 4. de la data de 30.06.2015. până la data de 30.06.2018

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contrase^in&


Nr. 201 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)