Hotărârea nr. 20/2014

Hotărârea 20/2014 - Acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2014, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2014, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul

în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2014, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și domiciliază în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18.309/313 din 16.01.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local, pe anul 2014, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local, pe anul 2014, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în baza cererilor depuse și a referatelor aprobate de către primar.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare, relații publice și turism, Direcția Economică și Serviciul Stare civilă.


Nr. 20 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)