Hotărârea nr. 199/2014

Hotărârea 199/2014 - Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 170184 din 15.05.2014 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 199 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.199/2014

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL la data de 31.03.2014

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Buget 2014

A

Incasă ri/Plăți

31.03.2014

BUGETUL GENERAL

1,155,197,000

134,635,482

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

646,394,000

125,167,416

BUGETUL DE DEZVOLTARE

508,803,000

9,468,066

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1,010,043,000

235,597,118

1

BUGETUL LOCAL

829,962,000

217,726,534

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120,642,000

1,450,652

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

85,339,000

18,681,382

AAĂ AAĂ

Transferuri intre bugete (se scad)

B

UGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1,155,197,000

134,635,482

1

BUGETUL LOCAL

966,106,000

122,146,972

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

120.642,000

1,450,652

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

94,349,000

13,299,308

Transferuri între bugete (se scad)

25,900,000

2,261,450

Excedent la data de 31.03.2014

-145,154,000

100,961,636


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotararea nr 199/2014


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31.03.2014


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev eqeri bugetare

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingen pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

f inele perioadei de

raportare

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

B29.962.D00

218 487 000

631.478 151

315.444.788

316.033.363

217.726 534

3.580 803

410 170.814

TOTAL VENITURI

829 962 000

218.487 000

631.478.151

315 444 788

316 033 363

217.726 534

3.580 803

410.170 814

VENITURI PROPRII

521.826.000

155.456.000

575.130 169

314.491.185

260.638 984

162 355 939

3.574.058

409.200.172

I. VENITURI CURENTE

678.088 Oi»

194.526 000

607.277 558

310.612.787

296 664 771

198 148 382

3.580.806

405 548.370

A VENITURI FISCALE

639 740 000

180.140 000

324 290 129

62.164.703

262.125.426

185 824 615

1.363 983

137.101.531

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166 000

86 854 000

87 304 896

0

87.304 896

87.304.896

0

0

A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166.000

86.854 000

87.304 896

0

87.304 896

87.304 896

0

0

Impozit pe venit

03 02

11 557.0tl0

3 000 000

2.315.851

0

2.315.851

2.315.851

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02 18

11.557 000

3 000.000

2.315 851

0

2.315.851

2.315.851

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04 02

350 609 000

83 854 000

84.989.045

0

84 989 045

84 989 045

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02 01

350 000 000

83.702.000

84 827.661

0

84.827.661

84.827.661

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04 02 04

609 000

152 000

161.384

0

161.384

161.384

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86.519.000

38.570.000

156.538.440

47.303.616

109.234 824

45 412 345

961 653

110 1 64 442

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

86 519.000

38.570.000

156.538 440

47.303.616

109.234 824

45 412.345

961 653

110.164 442

Impozit pe claciri

07.02.01

70 465.000

I

32.465 000

143.778 077

43 970.333

99.807.744

39 983.219

815.105

102.979 753

Impozit pe claciri - PF

07.02.01.01

25.000.000

14.000.000

29.463 880

4.166.274

25.297 606

15.136.492

338 510

13 988 878

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

45.465.000

18 465 000

114 314 .197

39 804 059

74.510 138

24 846 727

476 595

88 990 875

Impozit pe terenuri

07 02.02

7.267.000

I

3.105.000

11.420.916

3.333 043

8.087.873

4 089.919

146.548

7.184 449

Impozit pe terenuri - PF

07.02 02.01

3.827.000

1.500 000

5.029.269

1.080.893

3 948 376

2.277.423

78.966

2.672.880

Impozit pe terenuri - PJ

07.02 02.02

3.035.000

1 500 000

5.780.275

2.076.555

3 703.720

1.551.444

48.054

4.180 777

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405 000

.

105.000

611.372

175.595

435.777

261.052

19.528

330.792

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

8.787.000

3 000 000

1.339.207

0

1.339.237

1.339 207

I0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07 02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

189 818.000

53 479 000

80 045.953

14 861 087

65.184 866

52 706 534

402.330

26 937 089

Sume defalcate din TVA                                  R (

156.262.000

39.070 000

39.070.000

0

39.070 000

39 070 000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pjmtru finanțare» f e\ /T»/-

11 Sfi.oX

156.131.000

39.038.000

39 038.000

0

39.038.000

39 038 000

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea buget eloțfacâte>y

11 02 06.\

131.000

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servyii^      ,

£ 1

715.000

215 000

365.621

262 541

103.060

195 977

6.516

163.128


Pagina 1/7


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi

bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasan

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

finele perioadei de

raportare

Taxe hoteliere

12.02.07

715.000

215.000

365 621

262 541

103.080

195.977

6.516

163 128

Taxe pe servicii specifice

15.02

794 000

254.000

691.228

269.687

421.541

285 490

13.252

392 486

Impozit pe spectacole

15.02.01

380 000

140 000

149 029

56 998

92.031

88.044

956

60.029

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

414 000

114.000

542.199

212.689

329.510

197.446

12.296

332 457

Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

32 047 000

13.940 000

39.919.104

14 328 859

25.590.245

13.155.067

382 562

26.381 475

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24.421 dx)

11.314.000

38.239.074

14 308 850

23 930.224

11 497.904

381.581

26 359 589

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13 314.000

6.314.000

23.102.308

8.922.988

14.179.320

7 009.090

232 485

15 860 733

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16 02 02.02

11.107.000

5.000000

15.136.766

5 385 862

9.750.904

4 488.814

149 096

10 498 856

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.618.d00

2.618.000

1.669 915

16.188

1.653.727

1.653 421

282

16.212

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02 50

8.000

8.000

10.115

3.821

6.294

3.742

699

5.674

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237.000

1.237.000

400.840

0

400 840

400.840

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1 237.000

1.237.000

400.840

0

400.840

400 840

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.237000

1.237.000

400 840

0

400 840

400.840

0

0

C VENITURI NEFISCALE

38 348.000

14.386.000

282.987 429

248 448 084

34 539 345

12.323.767

2.216.823

268 446 839

CI- VENITURI DIN PROPRIETATE

15 925'000

7.925.000

225.561.967

199 453.052

26.108.915

5.403 472

2.095 496

218 062 999

Venituri din proprietate

30.02

15.925.600

7.925 000

225.561.967

199 453 052

26.108.915

5 403.472

2 095 496

218 062 999

Venituri din concesiuni si închirieri

30 02 05

15.925 000

7.925.000

225.561.967

199.453.052

26.108.915

5.403.472

2.095.496

218.062 999

Alte venituri dm concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15 925 000

7.925.000

225.561.967

199.453.052

26.108.S15

5.403.472

2.095.496

218 062 999

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

22 423 000

6.461 000

57.425.462

48 995.032

8 430.430

6 920.295

121 327

50.383.840

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

7 336 O00

2.316.000

1 851.101

38.571

1 812.530

1 813.250

836

37.015

Venituri din prestări de serv icii

33.02.08

6 327.000

2.000000

1.585 660

0

1 585 660

1.585.660

Ol

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

879 000

239.000

182.490

0

182.490

182.490

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

83 000

60.000

21.990

0

21.990

21.990

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatil si

33.02.28

0

0

37.386

38.571

-1.185

-465

836

37 015

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 02 50

47 000

17.000

23.575

0

23.575

23.575

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.196 000

800 000

590 564

0

590 564

590 564

0

0

Taxe extrajudciare de timbru

34 02 02

2.196-b00

800 000

590.744

0

590744

590.744

0

0

Alte venituri cin taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

-180

0

-180

-180

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35 02

9.115.600

2 345.000

47 064 369

43 481.171

3.583.198

2 075.668

54.714

44 933 987

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

8.994.000

2.224.000

47.017 468

43 434.686

3 582.782

2.075.252

54.714

44 887 502

Venitun din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

8 994.000

2.224.000

47 017 468

43.434 686

3.582782

2 075.252

54.714

44 887 502

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

121,000

121.000

46.901

46.485

416

416

0

46 485

Diverse venituri

36.02

3.776;000

1.000 000

6.926 799

4.521 687

2 405 112

2 425.571

59.032

4 442 196

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev eden bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

f inele perioadei de

raportare

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

500

0

500

500

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

1.473.303

0

1.473.303

1.473.303

0

0

Alte venituri

36 02.50

3.776.000

1.000.000

5.452.996

4.521.687

931.309

951.768

59.032

4.442 196

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

992 629

953.603

39.026

15.242

6.745

970 642

Donații si sponsorizări

37 02 01

0

0

992.629

953 603

39.026

15.242

6.745

970 642

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37 02 03

-90 304 000

-29 386.000

-3.000 000

0

-3.000 000

-3.000.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

90 304 666

29 386 000

3 000 000

0

3 000 000

3.000 000

0

0

II VENITURI DIN CAPITAL

0

0

4 813.298

4.832.001

-18.703

190.857

-3

4 622 444

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

0

4.813.298

4.832.001

-18.703

190.857

-3

4 622 444

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

6.079

0

6.079

6.079

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

-9.914

9.748

-19 662

12.083

-3

-21.994

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

4 817.133

4 822.253

-5.120

172.695

0

4 644 438

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

3.101.942

0

3.101 942

3.101.942

0

0

Incasari din acordarea im prum ut urilor acordate

40.02

0

0

3.101.942

0

3.101.942

3.101.942

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

3.101.942

0

3.101 942

3.101 942

0

0

IV SUBVENT1

45.000.000

8 000.000

6.403 690

0

6 403.690

6 403.690

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45 000.000

8.000.000

6.403.690

0

6 403 690

6 403 690

0

0

Subv entii de la bugetul de stat

42.02

45.000.000

8.000.000

6.403 690

0

6.403.690

6.403.690

0

0

A De capital

45.000.000

8.000.000

5.587.427

0

5.587.427

5.587.427

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

45 000.000

8 000 000

5 587 427

0

5.587.427

5.587.427

0

0

B Curente

0

0

816.263

0

816.263

816.263

o“

0

Ajutor pentru ircalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

0

0

6.008

0

6.008

6 008

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02 41

0

4.675

0

4.675

4.675

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42 02 62

0

0

805.580

0

805.580

805.580

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

106.874.000

15 961 000

9 881 663

0

9 881.663

9.881.663

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

102 688.000

15.961 000

9.881.174

0

9 881 174

9 881.174

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02 01.01

101 065.000

14.338 000

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01 02

1.623.000

1.623.000

9 881 174

0

9 881 174

9 881 174

0

0

Fondul Social European

45.02 02

2.084 000

0

489

0

439

489

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02 01

2 084.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0

0

489

0

439

489

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

2 102.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45 02 19 01

2 102.000

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate f inele perioadei raportare

la

de

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

587.784

T00

165.140.000

604.288.241

310.612.787

293 675 454

195 159.065

3 580 806

405 548 370

TOTAL VENITURI

587.784.

XX)

165.140.000

604.288 241

310.612.787

293.675.454

195.159.065

3 580.806

405.548 370

VENITURI PROPRII

521.826.

300

155 456.000

567.214 929

309.659.184

257.555.745

159 063 140

3.574.061

404 577 728

I VENITURI CURENTE

587.784.

Xo

165.140.000

604.277 558

310.612 787

293 664 771

195.148.382

3.580.806

405 548 370

A VENITURI FISCALE

639.740.

300

180.140.000

324 290 129

62 164 703

262.125 426

185 824 615

1 363 983

137 101.531

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362.166.

300

86 854.000

87 304 896

0

87.304.896

87 304.896

0

0

A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

362 1661

300

86 854 000

87 304 896

0

87 304 896

87 304 896

0

0

Impozit pe venit

03.02

11.557.

300

3.000.000

2 315.851

0

2.315.851

2.315.851

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

11.557.

300

3 000 000

2.315.851

0

2 315 851

2.315 851

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

350 609.

300

83.854.000

84 989 045

0

84 989 045

84 989 045

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02.01

350.000.

300

83.702.000

84.827 661

0

84 827.661

84 827.661

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04.02.04

609.

300

152.000

161.384

0

161.334

161.384

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

86 519.

OOO

38.570.000

156 538 440

47.303.616

109.234.824

45.412.345

961 653

110.164.442

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

86.519.

300

38.570 000

156 538 440

47.303.616

109.234.824

45.412.345

961 653

110.164 442

Impozit pe clădiri

07.02 01

70 465.

300

32 465 000

143 778 077

43 970 333

99.807.744

39.983.219

815.105

102.979.753

Impozit pe clădiri - PF

07.02 01 01

25 000.

Ooo

14.000.000

29.463.880

4 166 274

25 297 606

15 136 492

338.510

13 988 878

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

45.465.

Ooo

18.465.000

114.314.197

39 804 059

74.510.138

24 846 727

476 595

88 990 875

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.267

ooo I

3 105.000

11.420 916

3.333.043

8.087.873

4.089.919

146 548

7 184 449

Impozit pe terenuri - PF

07.02 02.01

3.827L

ooo

1 500.000

5.029.269

1.080.893

3 948.376

2.277.423

78.966

2.672 880

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.035.

ooo

1.500.000

5.780 275

2.076.555

3.703.720

1.551.444

48.054

4.180.777

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

405.

ooo

105.000

611 372

175 595

435.777

261.052

19.528

330 792

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

8.787.

OOO

3.000 000

1.339 207

0

1.339.207

1.339.207

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07 02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

189 818.

OOO

53.479.000

80.045 953

14 861.087

65 184.866

52.706.534

402 330

26.937 089

Sume defalcate din TVA

11.02

156 262

ooo

39.070.000

39.070.000

0

39 070 000

39.070 000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02.02

156 131.

000

39 038 000

39.038.000

0

39.038.CO0

39.038 000

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

131

ooo

32.000

32.000

0

32.000

32.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

715.

OOO

215 000

365.621

262.541

103 080

195.977

6.516

163.128

Taxe hoteliere

12.02.07

715.

ooo

215.000

365 621

262 541

103.C80

195 977

6.516

163 128

Taxe pe servicii specifice

15.02

794

OOO

254 000

691.228

269 687

421 541

285 490

13.252

392 486

impozit pe spectacole

15.02.01

380

OOO

140 000

149.029

56 998

92.031

88.044

956

60 029

Alte taxe pe servicii specifice

15 02 50

414

OOO

114 000

542.199

212 689

329.510

197 446

12.296

332 457

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02

32.047

000

13.940.000

39.919 104

14 328 859

25.590.245

13 155.067

382 562

26.381 475

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Preve

ieri bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate finele perioadei raportare

la

de

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

24 421 0

00

11.314.000

38 239.074

14.308.850

23.930.224

11.497.904

381.581

26.359.589

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16 02 02 01

13.314 0

00

6 314.000

23.102.308

8 922.988

14.179.320

7.009.090

232.485

15.860 733

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02 02

11.107 0

00

5.000 000

15.136 766

5 385 862

9 750 904

4 488.814

149 096

10.498.856

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.618.0

00

2.618.000

1.669.915

16.188

1 653.727

1 653.421

282

16.212

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02 50

8 000

8.000

10.115

3.821

6.294

3.742

699

5.674

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.237.0

00

1.237 000

400.840

0

400.840

400 840

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.237.000

1.237.000

400.840

0

400 840

400.840

0

0

Alte impozite si taxe

18 02.50

1.237 000

1.237.000

400.840

0

400 840

400.840

0

0

C VENITURI NEFISCALE

-51.956.0

00

-15.000.000

279.987.429

248 448 084

31.539 345

9.323 767

2.216.823

268 446.839

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

15 925.000

7.925 000

225.561.967

199 453.052

26.108 915

5.403 472

2 095 496

218.062.999

Venituri din proprietate

30 02

15 925 0

oo

7.925 000

225.561.967

199.453.052

26.108.915

5.403.472

2.095.496

218 062.999

Venituri din concesiuni si închirieri

30 02 05

15.925.0

00

7.925.000

225.561.967

199.453.052

26 108.915

5.403.472

2 095.496

218.062.999

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

15.925.0

oo

7.925.000

225.561.967

199 453 052

26.108.915

5.403.472

2.095.496

218.062.999

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-67.881.0

oo

-22.925 000

54.425 462

48.995 032

5.430.430

3 920 295

121.327

50 383 840

Venitun din prestări de servicii si alte activitati

33.02

7 336.C

00

2.316.000

1.851.101

38.571

1 812.530

1.813.250

836

37.015

Venitun din prestări de servicii

33.02.08

6.327.0

00

2.000.000

1.585 660

0

1.585.660

1.585.660

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru inlretinerea

33.02.10

879.0

00

239.000

182.490

0

182.490

182.490

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

83.0

00

60 000

21.990

0

21.990

21.990

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

0

0

37.386

38.571

-1.185

-465

836

37.015

Alte venituri dir prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

47.C

00

17.000

23.575

0

23.575

23.575

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.196.C

00

800 000

590 564

0

590.564

590 564

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34 02.02

2.196.C

00

800.000

590 744

0

590.744

590.744

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

-180

0

-180

-180

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9.115.C

>00

2.345 000

47.064.369

43.481.171

3.583.198

2.075.668

54.714

44.933.987

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

8.994 C

00

2 224.000

47.017.468

43.434 686

3 582.782

2 075 252

54 714

44 887 502

Venitun din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

8.994.C

00

2.224.000

47.017.468

43.434.686

3.582 782

2 075 252

54.714

44 887 502

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

121.C

00

121 000

46.901

46 485

416

416

0

46.485

Diverse venituri

36 02

3.776.C

00

1.000000

6 926 799

4.521.687

2.405.112

2.425.571

59.032

4.442.196

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

500

0

500

500

0

0

Taxe speciale

36.02 06

0

0

1.473.303

0

1.473 303

1.473.303

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.776.C

oo

1.000.000

5.452.996

4.521.687

931.309

951.768

59.032

4.442.196

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-90.304.C

oo

-29 386 000

-2 007.371

953.603

-2 960 974

-2 984.758

6.745

970.642

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

992.629

953.603

39.026

15 242

6.745

970 642

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasan

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate finele perioadei raportare

la

de

trimestriale def initive

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-90.304.C

00

-29.386.000

-3 000.000

0

-3.000.000

-3.000.000

0

0

IV SUBVENȚII

0

0

10.683

0

10.683

10.683

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0

0

10.683

0

10.683

10.683

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

0

0

10 683

0

10.683

10.683

0

0

B Curente

0

0

10.683

0

10.683

10.683

0

0

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

0

0

6.008

0

6.008

6 008

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

0

0

4.675

0

4.675

4.675

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

242.178.(

XX)

53 347 000

27.189.910

4.832.001

22 357 909

22 567 469

-3

4 622 444

TOTAL VENITURI

242.178 C

XX)

53 347 000

27.189 910

4 832 001

22 357 909

22.567.469

-3

4 622.444

VENITURI PROPRII

0

0

7.915.240

4.832.001

3 083 239

3 292 799

-3

4 622 444

I VENITURI CURENTE

90.304.

XX)

29.386.000

3 000 000

0

3.000.000

3.000 000

0

0

C VENITURI NEFISCALE

90.304 (

XX)

29.386.000

3.000 000

0

3 000 000

3 000.000

0

0

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

90.304 <

XX)

29 386 000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

90.304.

»0

29.386.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000 000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

90 304.<

»d

29 386 000

3 000.000

0

3.000 000

3 000 000

0

0

II VENITURI DIN CAPITAL

0

0

4.813.298

4.832.001

-18.703

190.857

-3

4.622 444

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

0

4.813.298

4.832.001

-18.703

190 857

-3

4 622 444

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02 01

0

0

6.079

0

6.079

6.079

0

0

Venitun din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

-9.914

9.748

-19.662

12.083

-3

-21.994

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

4.817.133

4.822.253

-5.120

172.695

0

4 644 438

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

3.101.942

0

3 101 942

3.101.942

0

0

Incasan din acordarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

3.101.942

0

3.101.942

3.101 942

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40 02 14

0

0

3.101.942

0

3.101.942

3.101.942

0

0

IV SUBVENȚII

45.000.

XX)

8.000.000

6.393.007

0

6.393.007

6.393007

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.000.

300

8.000 000

6 393 007

0

6 393 007

6.393 007

0

0

Subv entii de la bugetul de stat

42.02

45.000.

XX)

8.000.000

6.393 007

0

6.393.007

6.393 007

0

0

A De capital

45.000.

300

8 000 000

5.587 427

0

5 587 427

5 587 427

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02 20

45.000,

300

8.000.000

5 587.427

0

5.587.427

5.58 7 427

0

0

B. Curente

0

0

805.580

0

805.580

805.580

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

0

0

805.580

0

805.530

805.580

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

106 874.

300

15 961 000

9.881.663

0

9 881 653

9.881.663

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

102.688

300

15.961 000

9 881 174

0

9.881.174

9 881.174

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02 01 01

101.065

300

14 338 000

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Drepturi constatate

Inc as ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate f inele perioadei raportare

sla

de

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume pnmite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

1.623.

300

1.623.000

9.881.174

0

9.881.174

9.881.174

0

0

Fondul Social European

45.02 02

2.084.

300

0

489

0

439

489

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

2.084.

300

0

0

I0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45 02.02.02

0

0

489

0

439

489

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

2.102.

300

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.19.01

2.102.

300

0

0

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotararea nr. 199/2014


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

596 598.0

00

966 106 000

244 823.000

458 218 570

458 219.570

122.146 972

336 072 598

122 164 229

TOTAL CHELTUIELI

596.598.0

oo

966.106 000

244.823.000

458.218.570

458.219.570

122 146 972

336.072.598

122 164 229

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 02

34 887.0

00

104 609 000

26.159 000

38.301.336

38 301.336

14.527.341

23.773 995

20.448 900

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

34 887 0

00

76.509 000

17 887 000

28.245 468

28 245 468

9 942 167

18.303 301

15 841 160

Autoritati executive si legislative

51 02 01

34 887.0

oo

76 509 000

17.887.000

28 245 468

28.245.468

9 942.167

18.303 301

15.841 160

Autoritati executive

51 02 01 03

34.887.0

00

76.509 000

17.887.000

28 245 468

28.245 468

9 942 167

18.303 301

15.841 160

Alte serv icii pudice generale

54.02

0

5.100.000

1.211.000

2 660 000

2.660.000

555.172

2 104 828

577.738

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

1 000.000

200.000

0

0

0

0

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54 02.10

0

2.700 000

711.000

2.660.000

2 660 000

555.172

2.104 828

577 738

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

1.400 000

300 000

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

23.000 000

7.061.000

7.395.868

7 395 868

4.030.002

3 365 866

4 030 002

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.01

0

23.000.000

7.061 000

7 395 868

7.395.868

4 030 002

3 365 866

4 030.002

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59 02

1.000.C

10.100 000

2.864.000

7.670.376

7 670.376

2.009.905

5 660.471

1 798 609

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.000 C

10.100.000

2.864 000

7.670.376

7.670.376

2.009.905

5 660 471

1 798.609

Ordine publica

61.02.03

1.000.C

9 800 000

2.786.000

7.668.675

7 668.675

2 008.204

5.660 471

1.796 908

Politie locala

61.02.03.04

1 000. C

Co

9 800.000

2.786 000

7 668.675

7.668.675

2 008 204

5.660 471

1 796 908

Protecție civila si protecție contra incendiilor (proiecție civila

61.02.05

0

300.000

78.000

1.701

1.701

1.701

0

1.701

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64 02

163.147.C

no

340 370 000

103.167 000

212.816 758

212 816 758

62.128 579

150.688.179

63 229 658

Invatamant

65.02

46 686.C

no

198.625.000

62.802.000

149.359.133

149 359.133

45 055.314

104.303.819

45,921 387

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

16.582.C

no

42.799.000

13.016 000

29.549 056

29 549 056

8 493.539

21 055.517

8.912.310

invatamant preșcolar

65 02.03.01

8.782.C

ioo

40.699.000

12.416 000

29.549 056

29.549.056

8 493.539

21.055.517

8 912.310

Invatamant primar

65.02.03.02

7.800.C

no

2.100.000

600 000

0

0

0

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

28.350.C

ioo

151.168.000

48 006 000

119 265.842

119 265 842

36 017 540

83.248.302

36.532 818

Invatamant secundar inferior

65 02 04 01

0

34 557.000

10.562.000

28 952 514

28 952.514

8 556 555

20.395.959

9 073.310

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

28.350.

>00

116.611.000

37 444 000

90.313.328

90.313.328

27.460 985

62 852.343

27 459 508

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

2.704.000

1.003.000

462 036

462 036

462 036

0

476.259

Internate si cantine pentru elevi

65 02.11.03

0

2 704 000

1.003.000

462 036

462.036

462 036

0

476.259

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1 754.(

»0

1.954.000

777.000

82.199

82.199

82.199

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele penoadei de raportare

Trimestriale

definitive

Sanatate

66.02

7.134.C

oo

32 398 000

9.410.000

8.328 745

8.328.745

3 578.632

4 750.113

3.591 789

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 02.06

6.989.C

00

25.700.000

7.521.000

2 161.802

2.161.802

2.050.000

111.802

2.050 000

Spitale generale

66 02 06 01

6 989 C

25.700 000

7.521.000

2.161 802

2.161.802

2.050.000

111.802

2 050 000

Servicii de sanatate publica

66.02 08

145.0

6 698 000

1.889 000

6 166 943

6.166 943

1 528 632

4.638.311

1.541.789

Cultura, recreeze si religie

67.02

82.770.C

34.652.000

6.713 000

13 261 670

13 261.670

1 976.626

11 285 044

2.132.512

Servicii culturae

67 02 03

0

700 000

170.000

318.004

318.004

71.450

246 554

71.450

Case de cultura

67.02.03 06

0

700 000

170.000

318 004

318.004

71.450

246.554

71 450

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

17.200.000

4.280.000

12 600.129

12.600.129

1.764.908

10.835.221

1.665 752

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.0503

0

17.200.000

4.280.000

12.600.129

12 600.129

1 764.908

10 835.221

1.665 752

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

82.770.C

00

16.752.000

2.263.000

343 537

343.537

140 268

203 269

395.310

Asigurări si asistenta sociala

68 02

26.557 C

00

74.695 000

24.242 000

41.867.210

41 867.210

11.518 007

30 349 203

11.583 970

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

24.235.000

6.274 000

23 566 584

23 566 584

5.298 701

18.267 883

5.305.592

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

0

24.235 000

6.274.000

23 566 584

23 566 584

5 298 701

18.267.883

5 305.592

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02 06

0

850 000

250.000

0

0

0

0

0

Crese

68.02.11

4.250.0

oo

_

13 650 000

3 414 000

7.191 425

7 191 425

2 247 054

4 944.371

2.402 158

Prevenirea excluderii sociale

68 02.15

1 436 C

oo

10.738.000

4.627.000

1.791.931

1.791 931

1.514 092

277.839

1 380.637

Ajutor social

68.02.15.01

0

102 000

30 000

102 000

102.000

5.864

96.136

5.864

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.436 C

oo I

10 636 000

4.597.000

1.689.931

1.689.931

1.508 228

181 703

1 374.773

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

20.871 C

oo

25.222 000

9.677.000

9.317.270

9.317.270

2.458.160

6.859.110

2.495 583

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68 02.50 50

20.871 C

25.222 000

9.677.000

9.317.270

9.317.270

2.458.160

6.859.110

2.495 583

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE.

69 02

145.821 C

195 153.000

41.262 000

46.570.752

46 571.752

12.645 149

33.926 603

11 508 929

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

123 206 C

133.038.000

29.317 000

30 929 033

30.930 033

6 808 962

24 121.071

5.607.506

Locuințe

70 02 03

40 034 0

25.450.000

4.459 000

1.010 308

1.011 308

256.194

755.114

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.034 C

00

25.450 000

4 459 000

1.010 308

1.011.308

256.194

755.114

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6.000 C

oo

20 175 000

5.547.000

15.143 009

15.143 009

3.492.040

11.650.969

1.242 418

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

77.172 C

87.413.000

19.311.000

14.775.716

14.775.716

3 060 728

11.714.988

4 365 088

Protecția mediului

74.02

22.615.0

62.115 000

11.945 000

15.641 719

15 641.719

5 836 187

9.805.532

5 901.423

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

22.615.C

62.115 000

11.945.000

15.641.719

15.641.719

5.836.187

9.805.532

5.901.423

Salubritate

74.02.05.01

22 615.C

00

I

62.115.000

11.945 000

15.641.719

15.641.719

5 836.187

9.805 532

5 901 423

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79 02

251.743.C

oo

315.874 000

71.371.000

152 859 348

152.859 348

30 835 998

122.023.350

25.178.133

Combustibili si energie

81.02

0

42 540 000

15.440 000

36 955.115

36.955.115

13.080.857

23.874 258

10 945 788

Energie termica

81.02.06

0

42.540 000

15.440 000

36.955.115

36.955.115

13.080.857

23.874.258

10.945 788

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300.000

80.000

18.389

18.389

3.861

14.528

3.801

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initiv e

Agricultura

83.02.03

0

300.000

80.000

18.389

18.389

3.861

14.528

3.801

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83 02.03 30

0

300.000

80.000

18.389

18.389

3.861

14.528

3.801

Transporturi

84.02

251.7431

100

273 034 000

55 851 000

115.885.844

115 885 844

17.751 280

98 134 564

14 228 544

Transport rutier

84 02.03

251.743 (

XX)

273.034.000

55.851.000

115 885.844

115.885 844

17.751.280

98.134.564

14.228 544

Transport in comun

84.02.03.02

10.815.C

XX)

65.300 000

18 837 000

39 648.396

39.648.396

10.409.469

29.238.927

8 680 722

Străzi

84 02 03 03

240 928 (

XX)

207.734 000

37.014.000

76 237 448

76 237 448

7 341 811

68 895.637

5 547 822

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.144 000

26.336 000

0

0

95 579 562

0

0

Excedent

98.02

'o

0

0

0

0

95.579.562

0

0

Deficit

99.02

0

136.144 000

26 336 000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

587.784.000

165.140.000

406.070.417

406.070.4t7

114.296.352

291 774.065

108 052.574

TOTAL CHELTJIELI

0

587.784.000

165.140.000

406.070 417

406 070.417

114.296 352

291.774.065

108.052.574

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 02

0

92.000.000

24.675.000

37 497 997

37 497 997

14 348.335

23 149 662

14 129.522

Autontati publice si acțiuni externe

51.02

0

63 900.000

16.403 000

27.442.129

27 442 129

9 763.161

17 678 968

9 521 782

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

63.900.000

16 403 000

27 442.129

27 442 129

9 763.161

17.678.968

9.521.782

Autoritari executive

51.02.01.03

0

63 900.000

16 403.000

27.442.129

27.442.129

9.763.161

17.678.968

9 521 782

Alte servicii publice generale

54.02

0

5.100.000

1.211.000

2.660.000

2.660 000

555 172

2.104.828

577 738

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02 05

0

1 000 000

200 000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54 02.10

0

2.700.000

711.000

2.660.000

2 660.000

555 172

2.104.828

577.738

Alte serv icii publice generale

54 02 50

0

1.400.000

300.000

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

23 000 000

7.061.000

7.395 868

7.395 868

4.030.002

3 365 866

4 030 002

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55 02 01

0

23.000 000

7 061.000

7.395.868

7.395 868

4 030.002

3.365 866

4.030.002

Partea a I l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

0

9.100.000

2.664.000

7 502 389

7.502 339

1 994.601

5.507.788

1.785.861

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

9.100 000

2.664.000

7.502.389

7 502.339

1 994 601

5.507.788

1.785.861

Ordine publica

61.02 03

0

8.800.000

2.586 000

7.500.688

7.500.638

1.992.900

5.507 788

1.784.160

Politie locala

61.02.03.04

0

8 800 000

2 586.000

7 500.688

7.500 638

1.992.900

5.507.788

1.784 160

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila

61 02 05

0

300.000

78.000

1.701

1.731

1.701

0

1.701

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

275.864.000

83.991.000

204.544.397

204 544.397

60 230.730

144 313 667

61 031.090

Invatamant

65.02

0

182.030 000

57.500.000

146.779.306

146.779 336

44 496 296

102.283.010

45.310 930

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

0

35.974.000

10.691 000

28 408.024

28 408 024

8 493.539

19.914.485

8 889 953

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

35.974.000

10.691.000

28.408.024

28 408.024

8.493.539

19 914.485

8 889 953

Invatamant secundar

65 02 04

0

143.352.000

45.806 000

117.909 246

117.909.246

35 540.721

82 368.525

35 944 718

Invatamant secundar inferior

65 02.04.01

0

34.557.000

10.562 000

28 952.514

28.952.514

8 556.555

20.395 959

8.571.831

Invatamant secundar superior

65 02 04 02

0

108.795.000

35.244 000

88 956.732

88.956 732

26.984.166

61 972 566

27.372.887

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajam en

t

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

Servicii auxiliare pentru educație

65 02.11

0

2.704 000

1 003.000

462.036

462 036

462 036

0

476.259

Internate si cantine pentru elevi

65 02 11 03

0

2.704.000

1.003.000

462.036

462 036

462.036

0

476 259

Sanatate

66 02

0

18.053.000

5 744.000

8.071 943

8.071.943

3.554.638

4.517 305

3 560 241

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0

11.500 000

4.000 000

2.050.000

2 050 000

2 050 000

0

2 050 000

Spitale generale

66.02.06.01

0

11 500 000

4 000 000

2 050 000

2 050.000

2 050 000

0

2 050 000

Serv icii de sanatate publica

66.02.08

0

6.553.000

1 744 000

6 021 943

6 021.943

1.504.638

4.517.305

1.510.241

Cultura, recreere si religie

67.02

0

19.200 000

4 885 000

13 058 133

13 058.133

1.976.358

11 081 775

1 877.202

Servicii culturale

67.02 03

0

700 000

170.000

318.004

318.004

71.450

246 554

71.450

Case de cultura

67.02.03.06

0

700 000

170 000

318 004

318.004

71.450

246 554

71.450

Servicii recreative si sportive

67.02 05

0

17.200.000

4.280.000

12.600.129

12.600 129

1 764.908

10.835 221

1.665.752

întreținere grădini publice, parcun, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

0

17 200 000

4 280.000

12.600 129

12 600.129

1.764.908

10 835.221

1.665 752

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 02 50

0

1.300 000

435.000

140 000

140000

140.000

0

140 000

Asigurări si asistenta sociala

68 02

0

56.581 000

15 862 000

36.635 015

36 635.015

10.203.438

26 431 577

10 282 717

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

24.235,000

6 274 000

23.566 584

23.566 584

5.298 701

18.267.883

5 305 592

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

24 235 000

6.274.000

23 566 584

23.566 584

5 298.701

18 267 883

5 305.592

Asistenta sociala pentru familie si copii

68 02.06

0

850.000

250.000

0

0

0

0

0

Crese

68.02.11

0

11 400.000

2.764.000

7 094 494

7 094 494

2 150 123

4.944 371

2.335 904

Prevenirea excluderii sociale

68 02.15

0

9.302.000

3.191.000

1.791 931

1.791,931

1.514.092

277.839

1 349.148

Ajutor social

68.02 15.01

0

102.000

30.000

102 000

102.000

5.864

96.136

5.864

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

9 200 000

3 161 000

1.689.931

1.689.931

1 508.228

181.703

1.343 284

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

10.794 000

3 383.000

4 182 006

4.182.006

1.240.522

2 941.484

1.292 073

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02 50.50

0

10.794.000

3.383.000

4.182.006

4.182.006

1 240 522

2.941 484

1 292 073

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

0

64 410 000

15 988 000

27.530 424

27.530.424

10 308 606

17 221.818

10 633 816

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

24.910 000

5.733.000

11.896 881

11.896 881

4.475.743

7.421.138

4 735 893

Iluminat public si electrificări rurale

70.02 06

0

12 705 000

3.420 000

9 062 201

9 062 201

3 410 441

5.651.760

1.241 590

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltani comunale

70.02.50

0

12.205 000

2.313 000

2 834 680

2.834 680

1 065 302

1 769.378

3.494 303

Protecția mediului

74.02

0

39.500 000

10.255 000

15.633 543

15 633 543

5.832 863

9 800 680

5 897 923

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02.05

0

39 500 000

10.255.000

15.633.543

15.633 543

5.832.863

9 800 680

5 897.923

Salubritate

74 02 05.01

0

39 500 000

10.255.000

15 633 543

15.633.543

5 832 863

9 800.680

5 897.923

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79 02

0

146 410 000

37.822.000

128 995.210

128 995.210

27 414 080

101 581.130

20 472 285

Combustibli si energie

81.02

0

37.600.000

15.000.000

37 000 000

37.OCO 000

13.125.742

23 874.258

10.945 788

Energie termica

81.02.06

0

37 600 000

15.000 000

37 000.000

37.000 000

13.125.742

23.874 258

10 945 788

Agricultura, silvicultura, piscicultura sivanatoare

83 02

0

300 000

80.000

18.389

18 389

3 861

14.528

3 801

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajam en

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale def initiv e

Agricultura

83.02.03

0

300 000

80.000

18.389

18.389

3.861

14.528

3 801

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03 30

0

300.000

80.000

18.389

18.389

3.861

14.528

3.801

Transporturi

84.02

0

108.510 000

22.742 000

91.976.821

91.976 821

14 284 477

77 692 344

9 522 696

Transport rutier

84 02.03

0

108.510.000

22.742 000

91.976.821

91.976.821

14 284 477

77 692 344

9.522 696

Transport in comun

84.02.03.02

0

37.300 000

10 337.000

37 300 000

37.300.CO0

8 061 074

29.238 926

8 676.401

Străzi

84.02.03.03

0

71.210 000

12.405.000

54.676 821

54.676 821

6.223.403

48.453.418

846 295

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 02

0

136 144 000

26.336 000

0

0

95.579 562

0

0

Excedent

98 02

0

0

0

0

0

95 579 562

0

0

Deficit

99 02

0

136.144 000

26.336 000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

596 598

000

378.322.000

79.683.000

52.148 153

52.149.153

7 850 620

44.298 533

14 111 655

TOTAL CHELTUIELI

596 598

000

378 322 000

79.683 000

52.148 153

52 149 153

7 850.620

44 298 533

14.111 655

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

34 887

000

12.609.000

1.484 000

803.339

803.339

179.006

624 333

6 319.378

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

34 887

000

12 609.000

1 484 000

803 339

803 339

179.006

624 333

6.319.378

Autoritari executive si legislative

51 02.01

34 887

000

12.609.000

1.484 000

803.339

803.339

179.006

624 333

6 319 378

Autoritari executive

51.02 01.03

34 887

ooo

12 609 000

1 484 000

803.339

803.339

179 006

624 333

6 319.378

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.00C

000

1.000.000

200 000

167.987

167 987

15.304

152.683

12.748

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.000 000

1 000 000

200 000

167 987

167.987

15.304

152.683

12.748

Ordine publica

61 02 03

1.00C

.000

1 000 000

200 000

167.987

167 987

15.304

152.683

12.748

Politie locala

61.02.03.04

1.00C

.000

1.000.000

200 000

167 987

167 987

15.304

152 683

12.748

Partea a III -a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64 02

163 147

.000

64.506 000

19.176.000

8.272 361

8.272361

1 897 849

6 374.512

2 198.568

Invatamant

65 02

46 68(3

.000

16 595.000

5.302.000

2.579 827

2 579 827

559.018

2 020 809

610 457

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

16.583

.000

6 825.000

2.325.000

1.141 032

1 141 032

0

1.141.032

22.357

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

8 78j

000

4 725 000

1.725.000

1.141 032

1 141 032

0

1.141 032

22.357

Invatamant primar

65 02.03.02

7.80

000

2.100.000

600 000

I0

0

0

0

0

Invatamant secundar

65.02 04

28.35

000

7.816 000

2.200 000

1 356 596

1.356.596

476 819

879 777

588 100

Invatamant secundar inferior

65 02.04 01

0

0

0

0

0

0

0

501 479

Invatamant secundar superior

65 02.04.02

28 35C

.000

7 816.000

2.200 000

1.356 596

1.356 596

476 819

879.777

86 621

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.754 000

1.954 000

777.000

82.199

82.199

82.199

0

0

Sanatate

66 02

7.134

Ț

000

14 345.000

3 666 000

256.802

256.802

23.994

232 808

31 548

Serv icii medicale in unitari sanitare cu patun

66.02.06

6.98$

1000

14.200.000

3.521.000

111.802

111.802

0

111 802

0

Spitale generale

66.02 06 01

6.98$

000

14 200.000

3.521 000

111.802

111.802

0

111 802

0

Serv icii de sanatate publica

66 02 08

i4:

>000

145.000

145.000

145.000

145.000

23 994

121.006

31.548

Cultura, recreere si religie

67.02

82.77C

I.

).000

15.452.000

1.828.000

203.537

203.537

268

203 269

255.310

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

82.770.

300

15 452.000

1.828 000

203 537

203 537

268

203.269

255.310

Asigurări si asistenta sociala

68.02

26.557.1

100

18.114.000

8.380.000

5.232.195

5.232.195

1.314.569

3 917.626

1.301.253

Crese

68.02.11

4.250.C

»0

2.250.000

650.000

96 931

96.931

96 931

0

66.254

Prevenirea excluderii sociale

68 02.15

1.436.C

1.436 000

1.436.000

0

0

0

0

31.489

Cantine de ajulor social

68 02.15.02

1.436.(

1.436.000

1.436.000

6

0

0

0

31.489

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

20 871.

14 428.000

6.294.000

5.135.264

5.135.264

1.217.638

3.917.626

1.203.510

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

20.871.1

14.428.000

6.294.000

5.135 264

5.135.264

1.217.638

3.917.626

1.203 510

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE.

69.02

145.821.

130.743.000

25.274.000

19.040.328

19 041.328

2 336 543

16 704 785

875.113

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

123.206.

108.128.000

23.584.000

19.032 152

19.033.152

2 333.219

16.699.933

871 613

Locuințe

70.02 03

40.034.

25.450 000

4 459 000

1 010.308

1 011.308

256.194

755.114

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03.01

40.034.

25 450.000

4.459.000

1.010.308

1.011.308

256.194

755.114

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02 06

6.000.

7.470 000

2.127.000

6 080 808

6 080 808

81.599

5 999 209

828

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02 50

77.172.

75.208 000

16.998.000

11.941 036

11 941 036

1 995 426

9 945 610

870.785

Protecția mediului

74.02

22.615.

22.615 000

1.690.000

8.176

8.176

3.324

4.852

3.500

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02.05

22.615.

22.615.000

1.690.000

8.176

8.176

3.324

4.852

3.500

Salubritate

74.02.05.01

22 615.

22.615 000

1 690 000

8 176

8 176

3.324

4.852

3.500

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

251.743.

100

169 464 000

33.549.000

23 864 138

23.864.138

3.421.918

20 442 220

4 705 848

Combustibili si energie

81.02

0

4.940.000

440.000

-44.885

-44.835

-44.885

0

0

Energie termica

81.02 06

0

4.940 000

440.000

-44 885

-44.835

-44.885

0

0

Transporturi

84.02

251.743.

164.524 000

33.109.000

23 909.023

23.909.023

3 466 803

20 442 220

4.705 848

Transport rutie'

84.02.03

251.743.

164 524 000

33.109.000

23 909 023

23 909.023

3 466.803

20.442.220

4 705 848

Transport in comun

84.02.03.02

10.815;

28.000.000

8.500.000

2.348.396

2.348.396

2.348.395

1

4.321

Străzi

84 02 03 03

240 928.

136 524 000

24 609 000

21 560 627

21.560 627

1.118 408

20 442.219

4.701.527

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.144.000

26.336.000

0

0

95 579 562

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

95.579.562

0

0

Deficit

99.02

0

136.144.000

26.336.000

0

0

0

0

0

municipiul cluj-napoca                                                                            Anexa 4 la Hotararea nr. 199/2014

EXECUȚIA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite d angajam e

T

1t

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SECTUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

107 88

1.193

120 642 000

17.767.000

17.640.916

17 640.916

1.450.652

16.190.264

0

TOTAL CHELTUIELI

107 88

1.193

120 642 000

17 767.000

17.640.916

17 640 916

1 450 652

16 190 264

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.07

56.87

5;000

56 875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe

51.07

56 87

5 000

56.875 000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive si legislative

51.07.01

56 87

5,000

56 875 000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive

51.07.01.03

56.87

5.000

56 875 000

0

0

0

0

0

0

Partea a 11l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.07

30 86

0.193

43.621 000

12.621.000

2.123.429

2.123 429

1 450 652

672 777

0

Cultura, recreere si religie

67.07

30 86

0.193

43 621.000

12.621 000

2.123 429

2.123 429

1 450.652

672.777

0

Servicii recreative si sportive

67.07.05

30 86

0.193

43.621 000

12.621.000

2.123 429

2.123 429

1 450 652

672.777

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.07.05 03

30.86

0.193

43 621.000

12.621 000

2 123.429

2 123 429

1.450 652

672.777

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

20.14

6.000

]

20.146 000

5 146 000

15.517.487

15.517.487

0

15 517.487

0

Transporturi

84.07

20.14

6.000

20 146 000

5.146 000

15.517.487

15 517 487

0

15.517 487

0

Transport rutier

84 07 03

20.14

6.000

20.146.000

5.146.000

15.517.487

15.517.487

0

15.517.487

0

Străzi

84 07 03 03

20.14

6 000

I

20.146 000

5 146 000

15.517 487

15.517 487

0

15.517.487

0

Partea a VIl-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 07

0

120.642.000

17.767.000

0

0

1 450.652

0

0

Deficit

99 07

0

120.642.000

17.767.000

Ol

0

1 450.652

0

0

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96 07

0

120.642.000

17.767 000

0

ol

1 450.652

0

0

Def icit

99.07

0

120 642.000

17.767.000

0

0

1.450.652]

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

107 88

1 193

120 642 000

17.767 000

17.640.916

17.640.916

1 450 652

16.190 264

0

TOTAL CHELTUIELI

107 88

1 193

120.642 000

17.767 000

17 640 916

17 640.916

1 450 652

16.190 264

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.07

56.87

5 000

56 875 000

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe

51.07

56 87

5 000

56.875.000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive si legislative

51.07.01

56 87

5 000

56 875 000

0

0

0

0

0

0

Autoritati executive

51.07 01 03

56 87

5 000

56.875 000

0

0

0

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64 07

30 86

0.193

43.621.000

12.621.000

2.123.429

2.123 429

1 450 652

672.777

0

Cultura, recreere si religie

67.07

30 86

0 193

43.621 000

12 621 000

2 123 429

2.123 429

1 450 652

672.777

0

Servicii recreative si sportive

67.07.05

30 86

I

0 193

43 621 000

12.621 000

2.123 429

2 123 429

1 450 652

672.777

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.07.05.03

30 86

■ ■

0.193

43.621.000

12.621 000

2.123 429

2.123 429

1 450.652

672.777

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajam en

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ef ectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale

definitive

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

20.146

000

20 146 000

5 146 000

15.517.487

15.517 487

0

15.517.487

0

Transporturi

84.07

20.146

000

20.146 000

5.146.000

15.517 487

15 517 487

0

15.517 487

0

Transport rutier

84 07 03

20 146

000

20 146.000

5.146 000

15.517.487

15.517487

0

15.517.487

0

Străzi

84.07.03.03

20 146

000

20.146 000

5.146.000

15.517.487

15.517.487

0

15.517.487

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

120 642.000

17.767.000

0

0

1 450.652

0

0

Deficit

99.07

0

120.642.000

17.767.000

0

0

1 450 652

0

0

municipiul cluj-napoca                                                                            Anexa 5 la Hotararea nr. 199/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITURIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DINVBJITUR1 PROPRII - VENTUR1

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate finele perioadei raportare

ia

de

trimestriale definitive

Total, din

care.

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

85.339.C

>00

27.576.000

21.543.211

2.813.527

18.729.684

18.681.382

1.174

2.860.655

TOTAL VENITURI

85.339.C

)00

27.576.000

21.543.211

2.813.527

18.729.684

18.681.382

1.174

2.860.655

I VENITURI CURENTE

59.439.C

>00

20.044.000

19.281.762

2.813.527

16.468.235

16.419.933

1.174

2.860.655

C VENITURI NEFISCALE

59.439.C

X)0

20.044.000

19.281.762

2.813.527

16.468.235

16.419.933

1.174

2.860.655

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

12.467.(

)00

3.383.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Venituri din proprietate

30.10

12 467.C

)00

3.383.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

12.453.000

3.378.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.000

5.000

0

0

0

0

■“ol

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46.972.

)00

16.661.000

15.009.576

2.443.050

12.566.526

12 487.801

1.174

2.520.601

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

44.900.000

16.059.000

14.541.652

2.443.050

12.098.602

12.028.081

0

2.513.571

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.579.000

617.000

247.660

2.000

245.660

245.656

0

2.004

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

544.000

213.000

84.756

0

84.756

84.756

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,

33.10.14

8.894.000

3.325.000

2.835.590

105.711

2.729.879

2.689.299

0

146.291

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

23.000

8.000

2.017

0

2.017

2.017

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

33.10.17

641.000

251.000

269.332

“ol

269.332

229292

“ol

40.040

Venituri din cercetare

33.10.20

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21

28.400.000

10.172.000

10.205.496

2.320.664

7.884.832

7.895.501

0

2.309.995

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

33.10.30

4.OOO.O0O

1.000.000

751.048

0

751.048

751.048

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

809.000

463.000

145.753

14.675

131.078

130.512

0

15.241

Diverse venituri

36.10

36 (

)00

10.000

1.500

0

1.500

1.500

0

0

Alte venituri

36.10.50

36.(

)00

10.000

1.500

0

1.500

1.500

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

2.036C

)00

592.000

466.424

0

466.424

458.220

1.174

7.030

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.036.C

)00

592.000

466.424

0

466.424

458.220

1.174

7.030

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

37.10.03

-5.920.C

)00

-1.421.000

-161.791

0

-161.791

-161.791

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.920.(

)do

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

IV. SUBVENȚII

25.900.

)00

7.532.000

2.261.449

0

2.261.449

2.261.449

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Revederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate finele perioadei raportare

la

de

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Subvenții de la alte administrații

43.10

25.900.C

00

7.532.000

2.261.449

0

2.261.449

2.261.449

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.000.C

00

605.000

211.449

0

211.449

211.449

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10

11.500.C

00

4.000.000

2.050.000

0

2.050.000

2.050.000

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea

43.10.14

7.100C

00

2.100.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19

5.300.C

00

827.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

67 019.C

00

23.228.000

21.381.420

2.813.527

18.567 893

18.519.591

1.174

2.860.655

TOTAL VENITURI

67.019.C

00

23.228.000

21.381.420

2.813.527

18.567.893

18.519.591

1.174

2.860.655

I. VENITURI CURENTE

53.519.C

00

18.623.000

19.119.971

2.813.527

16.306.444

16.258.142

1.174

2.860.655

C VENITURI NEFISCALE

53.519.(

00

18.623.000

19.119.971

2.813.527

16.306.444

16.258.142

1.174

2.860.655

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

12.467.C

00

3.383.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Venituri din proprietate

30.10

12.467.(

00

3.383.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

12.453.C

00

3.378.000

4.272.186

370.477

3.901.709

3.932.132

0

340.054

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.(

00

5.000

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.052.(

00

15.240.000

14.847.785

2.443.050

12.404.735

12.326.010

1.174

2.520.601

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

44.900.(

00

16.059.000

14.541.652

2.443.050

12.098.602

12.028.081

0

2.513.571

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.579.C

00

617.000

247.660

2.000

245.660

245.656

0

2.004

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

544.(

00

213.000

84.756

0

84.756

84.756

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,

33.10.14

8.894.(

00

3.325.000

2.835.590

105.711

2.729.879

2.689.299

0

146.291

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

23.(

00

8.000

2.017

0

2.017

2.017

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

33.10.17

641.(

00

251.000

269.332

0

269.332

229.292

0

40.040

Venituri din cercetare

33.10.20

10.(

00

10.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21

28.400.(

00

10.172.000

10.205.496

2.320.664

7.884.832

7.895.501

0

2.309.995

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

33.10.30

4.000.(

00

1.000.000

751.048

0

751.048

751.048

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8O9.(

00

463.000

145.753

14.675

131.078

130.512

0

15.241

Diverse venituri

36.10

36.(

00

10.000

1.500

0

1.500

1.500

0

0

Alte venituri

36.10.50

36.(

00

10.000

1.500

0

1.500

1.500

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-3.884.(

00

-829.000

304.633

0

304.633

296.429

1.174

7.030

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.036C

00

592.000

466.424

0

466.424

458.220

1.174

7.030

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

37.10.03

-5.920.C

00

-1.421.000

-161.791

0

-161.791

-161.791

0

0

IV SUBVENȚII

13.500.(

00

4.605.000

2.261.449

0

2.261.449

2.261.449

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

13.500.(

100

4.605.000

2.261.449

0

2.261.449

2.261.449

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Revederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate finele perioadei raportări

la

de

trimestriale definitive

Total, din care:

din anii precedente

din anul curent

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.000.1

300

605.000

211.449

0

211.449

211.449

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10

11.500.1

300

4.000.000

2.050.000

0

2.050.000

2.050.000

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18.320.1

300

4.348.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

TOTAL VENITURI

18.320.1

300

4.348.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

I VENITURI CURENTE

5.920.

300

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

5.920.<

300

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.920.(

300

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

5.920.

300

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.920.

300

1.421.000

161.791

0

161.791

161.791

0

0

IV. SUBVENȚII

12.400.

300

2.927.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

12.400.

300

2.927.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea

43.10.14

7.100.

300

2.100.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19

5.300.

300

827.000

0

0

0

0

0

0

municipiul CLUJ-NAPOCA                                                                                Anexa 6 la Hotararea nr.199/2014

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VB4ITUR1 PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite angajame

le

r

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

23.41

0 000

94 349 000

35.546.000

35.811 677

35.811.677

13.299.308

22 512.369

13.996 876

TOTAL CHELTUIELI

23 41

0 000

94.349 000

35.546 000

35.811.677

35.811.677

13 299 308

22.512.369

13.996 876

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8 400 000

75.510 000

28 841 000

34 219 045

34.219.045

12 562.178

21 656 867

13.556.093

Inv atamant

65.10

10C

» 000

18.100 000

8 087 000

5.298.520

5 298 520

3.440 597

1 857.923

3.352 060

Invatamant preșcolar si primar

65 10.03

6 000

7 403.000

2.678.000

2.075 908

2.075.908

2 069.908

6.000

1.951.773

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

6 000

7.403.000

2 678.000

2.075.908

2.075.908

2.069 908

6.000

1.951.773

Invatamant secundar

65 10 04

758 000

6.305.000

3.301.000

1 656 312

1.656 312

465.317

1.190 995

484 819

Invatamant secundar inferior

65 10 04 01

d 000

L

1.072.000

546 000

314 944

314.944

94 425

220 519

93.743

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

» 000

5.233 000

2.755.000

1.341.368

1.341.368

370 892

970 476

391 076

Invatamant postliceal

65 10.05

p

r0 ooo

2.002 000

906 OOO

936.726

936 726

275.798

660.928

272.055

Serv icii auxiliare pentru educație

65.10.11

ie

>6 000

2.390.000

1.202.000

629.574

629 574

629 574

0

643 413

Internate si cantine pentru elevi

65 10.11 03

ie

>5 000

2.390.000

1.202 000

629.574

629.574

629 574

0

643 413

Sanatate

66.10

7.1C

» 000

55.010.000

19 977.000

28.304.914

28 304.914

8.942 929

19 361.985

10.015 548

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 10 06

7.1C

» 000

55.010 000

19 977.000

28 304 914

28.304.914

8.942 929

19.361.985

10 015 548

Spitale generale

66.10.06.01

7.1C

n ooo

55.010 000

19.977.000

28 304 914

28.304 914

8 942.929

19.361.985

10.015 548

Cultura, rec'eere si religie

67.10

300 000

2.400 000

777.000

615.611

615.611

178.652

436.959

188 485

Servicii cultjrale

67.10.03

0

750 000

172.000

306 286

306 286

68.746

237.540

58 263

Case de culura

67.10.03.06

0

750 000

172.000

306.286

306 286

68.746

237.540

58.263

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

3C

» ooo

1.650 000

605.000

309.325

309.325

109 906

199.419

130 222

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

15 01

0 ooo

18.839.000

6.705.000

1 592 632

1 592.632

737.130

855 502

440 783

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.01

0 ooo

18.839.000

6.705.000

1.592 632

1.592.632

737.130

855 502

440 783

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15 01

0 ooo

18.839.000

6 705 000

1 592 632

1.592.632

737.130

855.502

440 783

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

9 010 000

7 970.000

0

0

5.382.074

0

0

Excedent

98 10

0

0

0

0

0

5.382 074

0

0

Deficit

99 10

0

9.010.000

7.970.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

72.110.000

27.313.000

34 553 479

34.553.479

13.132.517

21 420.962

13 371 129

TOTAL CHELTUIELI

0

72 110 000

27.313.000

34.553.479

34 553 479

13.132.517

21 420.962

13.371 129

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

" 0

67.110 000

26.058.000

33.122.638

33.122.638

12.557.178

20 565 460

12.930 346

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite angajamr

ie

r

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajam erte legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Invatamant

65.10

0

17 100 000

7.554.000

4.533.520

4.533.520

3.435 597

1 097.923

3.309 088

Invatamant preșcolar si primar

65 10 03

0

7.397.000

2.672.000

2.069.908

2.069 908

2.069.908

0

1.946 425

Invatamant preșcolar

65.10,03 01

0

7.397 000

2 672.000

2 069 908

2 069 908

2.069.908

0

1.946 425

Invatamant secundar

65 10 04

0

5 546 000

2.859.000

897.312

897.312

460 317

436.995

447.909

Invatamant secundar inferior

65 10.04.01

0

1.011 ooo

485.000

253.944

253.944

89.425

164 519

88.998

Invatamant secundar superior

65 10 04 02

0

4.535 000

2.374 000

643 368

643 368

370.892

272.476

358 911

Invatamant postliceal

65.10 05

0

1.932 000

836.000

936.726

936.726

275 798

660 928

271.663

Servicii auxiliare pentru educație

65.10 11

0

2.225 000

1.187 000

629.574

629.574

629 574

0

643 091

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

2.225.000

1 187 000

629.574

629.574

629 574

0

643 091

Sanatate

66 10

0

47.910 000

17.877.000

27.973.507

27.973.507

8 942 929

19 030.578

9 440 622

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0

47.910.000

17.877.000

27.973.507

27.973.507

8 942.929

19.030.578

9 440 622

Spitale generale

66.10 06 01

0

47.910.000

17.877.000

27.973 507

27.973.507

8.942.929

19.030.578

9 440 622

Cultura, recreere si religie

67.10

0

2 100 000

627.000

615.611

615.611

178 652

436.959

180 636

Serv icii culturale

67.10.03

0

750 000

172.000

306.286

306.286

68.746

237.540

58.263

Case de cutura

67.10.03.06

0

750 000

172.000

306.286

306.286

68.746

237.540

58.263

Alte serv icii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

1 350 000

455.000

309.325

309.325

109 906

199 419

122 373

Partea a IVa SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

0

5 000 000

1.255 000

1.430.841

1.430.841

575.339

855.502

440.783

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

5.000 000

1.255 000

1.430.841

1.430.841

575 339

855.502

440.783

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0

5 000 000

1.255.000

1.430.841

1.430.841

575.339

855 502

440 783

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

9.010000

7 970.000

0

0

5 382 074

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5 382 074

0

0

Deficit

99 10

0

9 010 000

7.970.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

23.410 000

22.239 000

8 233 000

1.258.198

1.258 198

166.791

1 091 407

625 747

TOTAL CHELTUIELI

23 4

0 000

22 239 000

8.233.000

1 258 198

1.258.198

166.791

1.091.407

625.747

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

8 4(

io ooo

8 400 000

2.783.000

1.096.407

1 096.407

5.000

1.091 407

625 747

Inv atamant

65.10

1 (X

» 000

1 000 000

533.000

765.000

765.000

5.000

760.000

42.972

Invatamant preșcolar si primar

65 10.03

6 000

6 000

6.000

6 000

6.000

0

6.000

5.348

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

6 000

6 000

6.000

6 000

6 000

0

6.000

5 348

Invatamant secundar

65.10 04

7S

39 000

759 000

442.000

759 000

759 000

5.000

754 000

36.910

Invatamant secundar inferior

65 10 04 01

31 000

61.000

61.000

61.000

61.000

5.000

56 000

4 745

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

a

38 000

698.000

381 000

698 000

698 000

0

698.000

32.165

Invatamant postliceal

65.10 05

ro ooo

70.000

70.000

0

0

0

0

392

Serv icn auxiliare pentru educație

65.10.11

îî

35 000

165 000

15.000

0

0

0

0

322

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite angajamt

te

nt

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajam erte legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale definitive

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11 03

1(

35 000

165 000

15.000

0

0

0

0

322

Sanatate

66 10

7 1(

io ooo

7 100 000

2.100 000

331.407

331.407

0

331 407

574 926

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

7.1

» 000

7 100.000

2.100.000

331.407

331.407

0

331.407

574.926

Spitale generale

66.10.06.01

7.K

jo.ooo

7.100.000

2.100.000

331.407

331.407

0

331.407

574.926

Cultura, recreere si religie

67.10

3

X) 000

300 000

150 000

0

0

0

0

7 849

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67 10 50

3d0.000

300.000

150.000

0

0

0

0

7 849

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

15 0

to 000

13.839.000

5.450.000

161.791

161 791

161 791

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.0

10 000

13 839 000

5.450.000

161 791

161.791

161 791

0

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.0

to 000

13.839.000

5.450.000

161.791

161.791

161.791

0

0

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

9.010.000

7.970.000

0

0

5.382.074

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5.382.074

0

0

Deficit

99.10

0 !■ ■

9.010.000

7.970.000

0

0

0

0

0


Pagina 3 / 3