Hotărârea nr. 196/2014

Hotărârea 196/2014 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. CARTIERUL TINERETULUI CLUJ S.R.L., convocată pentru data de 21 mai 2014 (prima convocare) şi, respectiv, 23 mai 2014 (a doua convocare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011 pentru regiile autonome de subordonare locală R.A.T.U.C., R.A.D.P. și R.A.T. Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011 pentru regiile autonome de subordonare locală R.A.T.U.C., R.A.D.P. și R.A.T. Cluj - Napoca, -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131023 din 27.04.2011 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011 pentru regiile autonome de subordonare locală R.A.T.U.C., R.A.D.P. și R.A.T. Cluj-Napoca

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 20Îl ale regiilor autonome de subordonare locală R.A.T.U.C., R.A.D.P. și R.A.T. Cluj-Napoca, conform anexelor l-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca


Nr, 196 din 8 mai 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Suma de control


6.901.448


1 Bifați numai dacă

QJ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul:

Q Sucursala


Tip situație financiară : BL


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN CALATORI

Sector


X

un

“O


Localitate

] |CLUJ-NAPOCA


Strada

21 DECEMBRIE


Nr.

[L28

Număr din registrul comerțului


J12/66/1991


Cod unic de inregistrare

2

0

1

1

9

5


l'orma de proprietate


11--Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)


'4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


• Situații financiare anuale

Raportări anuale

Forma lungă J


Forma prescurtată


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul Q calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din legea contabilitățiinr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

| |  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

p-.  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

' aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu

* » ♦ financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.


FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:

Capitaluri proprii

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Numele si prenumele

/?

Z/y>

EC.RUSU IOAN

//dV''

Calitatea

/ /

11-DlRECTOR ECONOMIC   y

/<

Nr.de inregistrare in organj^n^F

l                IsFIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 +2678 + 2679 -2966 -2968 + 4092 +

411 +413+418-491)

25

2.602.732

3.709.066

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451   -495 )

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 )

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431  + 437 '+4382 + 441  +4424 + 4428  +

444  +445 + 446  +447  +4482 + 4582 + 461 +473  -496 + 5187)

28

3.702.300

5.444.681

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 )

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

6.305.032

9.153.747

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 +32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

1.309.815

1.154.739

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

9.748.425

12.043.602

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

233.127

418.658

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

298.209

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

4.812.085

5.922.591

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451- : >)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693+421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431   +437

+ 4381 +441   +4423+4428   + 444' ’+446 ’ +447 ' + 4481 + 455 + 456   +

457 + 4581 +462 +473   +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 5197)

44

7.703.824

7.187.916

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

12.515.909

13.408.716

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-2.534.357

-953.019

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

62.006.340

75.221.046

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

21.250.000

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451   )

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453  )

54

1

FIO - pag. 3

i

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.

11623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 +421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 +431   +

■ 437   +4381 +441   +4423 +4428   +444  +446  +447  4-4481 +455 +

456   + 4581 +462 + 473   +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

21.250.000

' H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

21.896.345

14.798.959

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

6.563

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 )

63

6.563

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 )

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

21.896.345

14.805.522

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

6.901.448

6.901.448

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

6.901.448

6.901.448

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

11.593.677

10.246.269

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

313.709

346.006

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

32.238

32.238

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

345.947

378.244

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D (ct. 117)

82

1.758.956

420.327

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

1.515.392

494.249

SOLD D(ct. 121)

84

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

92.014

32.297

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

18.505.494

17.567.586

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

21.604.501

21.604.501

CAPITALURI-TOTAL(rd.86+ 87) i    4/ -h

88

40.109.995

39.172.087

FIO - pag. 4

Su ma de control F10 :     ] 000978674 / 4283045016

} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20                                                                     -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2010

2011

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-044 05+06)

01

96.811.961

96.428.187

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

71.290.520

69.644.612

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

484.431

1.393.937

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

936

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

25.037.010

25.388.702

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

07

331.098

298.893

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)

09

81.099

122.983

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

8.956.944

9.376.031

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01 +07-08 + 09 + 10)

12

106.181.102

106.226.094

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

20.686.771

20.787.991

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

233.460

173.317

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

5.752.567

5.364.345

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

407.834

1.352.362

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

59.815.876

60.392.144

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

46.565.090

47.153.704

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

13.250.786

13.238.440

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

9.838.875

11.147.838

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

9.838.875

11.147.838

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

493

b l) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

493

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

7.507.118

5.648.529

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

5.593.717

4.944.109

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

753.680

652.579

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

1.159.721

51.841

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

104.242.994

104.866.526

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

. .

- Profit (rd. 12-35)

36

1.938.108

1.359.568

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

0. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

11.871

936

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

160.235

17.317

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

172.106

18.253

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

230.046

703.232

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

39.888

28.643

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

269.934

731.875

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

97.828

713.622

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

1.840.280

645.946

- Pierdere (rd. 35 +52- 12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

106.353.208

106.244.347

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

104.512.928

105.598.401

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): i

- Profit (rd. 61 - 62)

63

1.840.280

645.946

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

324.888

151.697

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

1.515.392

494.249

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :  162/285477/4283045016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Semnătura____

Stampila unității
1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unitati care au înregistrat profit

01

1

494.249

Unitati care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligații restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

1.509

1.493

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

L

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

25

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:

29

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

- impozitul datorat la bugetul de stat

32

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

33

- impozitul datorat la bugetul de stat

34

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:

35

- impozitul datorat la bugetul de stat

36

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

- impozitul datorat la bugetul de stat

38

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

39

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

40

Redevență minieră plătită

41

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

42

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

43

- subvenții aferente veniturilor

44

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

45

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

46

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

47

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

48

2.893.328

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

49

- din fonduri publice

50

-din fonduri private

51

F30 - pag. 3

[

VII. Cheltuieli de inovare

L

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

! Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:

1

52

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

53

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

54

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

55

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:

56

1.656

1.656

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57

- acțiuni cotate emise de rezidenti

58

- acțiuni necotate emise de rezidenti

59

- părți sociale emise de rezidenti

60

- obligațiuni emise de rezidenti

61

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti

62

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

63

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:

65

1.656

1.656

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

1.656

1.656

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413+418) din care:

68

2.601.076

3.707.409

-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

69

"reanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit

din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

70

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

71

44.478

24.551

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:

72

3.494.648

5.233.830

-creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

73

57.188

60.861

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

74

773.135

726.654

- subvenții de incasat(ct.445)

75

2.664.325

4.446.315

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

76

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

77

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

78

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:

80

396.301

604.959

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

81

1

F30 - pag. 4

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct, 471 + din ct.473)

82

396.301

604.959

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

- de la nerezidenti

84

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:

85

- acțiuni cotate emise de rezidenti

86

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

- părți sociale emise de rezidenti

88

- obligațiuni emise de rezidenti

89

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90

- acțiuni emise de nerezidenti

91

- obligațiuni emise de nerezidenti

92

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

93

Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:

94

73.006

143.936

-în lei (ct. 5311)

95

73.006

143.936

- în valută (ct. 5314)

96

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:

97

1.219.156

980.741

-în lei (ct. 5121), din care:

98

1.193.331

962.331

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

99

- în valută (ct. 5124), din care:

100

25.825

18.410

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

101

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:

102

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

103

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

104

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:

105

12.515.909

34.665.279

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din

care:

106

-în lei

107

-în valută

108

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.l 681) (rd.110+111), din care:

109

- in lei

110

- in valuta

111

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:

112

298.209

-în lei

113

298.209

-în valută

114

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:

115

- in lei

116

- in valuta

117

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :

118

-în lei

119

F30 - pag. 5

- în valută

120

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd. 125+126) din care:

124

21.250.000

-în lei

125

21.250.000

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 128+129) din care:

127

- in lei

128

-in valuta

129

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)

(rd.131+132) din care:

130

-în lei

131

-în valută

132

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:

133

- in lei

134

- in valuta

135

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

136

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:

137

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

138

-în valută

139

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:

140

4.812.085

5.922.591

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

141

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

142

2.688.080

2.518.322

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.l44 la 147), din care:

143

4.989.765

3.944.088

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

144

2.084.415

1.946.798

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446)

145

2.650.892

1.995.555

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

146

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

147

254.458

1.735

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

148

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

149

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(l 51 la 154), din care:

150

25.979

732.069

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

151

F30 - pag.6

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) >

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

152

25.979

732.069

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

153

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

154

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

155

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.l 57 la 160), din care:

156

- acțiuni cotate

157

- acțiuni necotate

158

- părți sociale

159

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

160

Brevete si licențe (din ct.2O5)

161

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

162

3.795

3.960

Suma de control F30 :  159681425 /4283045016

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările ulterioare.

Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

; în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Stampila unitatii
Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40


la data de 31.12.2011

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

753.017

X

753.017

Alte imobilizări

02

218.800

X

218.800

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

753.017

753.017

X

0

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

971.817

753.017

753.017

X

971.817

Mobilizări corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

52.657.412

364.124

2.078.022

50.943.514

Instalații tehnice si mașini

07

84.307.476

25.478.813

2.636.779

107.149.510

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

114.736

2.612

117.348

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

241.141

122.983

364.124

X

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

137.320.765

25.968.532

5.078.925

158.210.372

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

138.292.582

26.721.549

5.831.942

159.182.189

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

r

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

184.738

21.334

206.072

TOTAL (rd.13+14)

15

184.738

21.334

206.072

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

19.766.540

54.813

19.821.353

Instalații tehnice si mașini

18

53.712.348

10.333.081

1.160.985

62.884.444

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

88.259

7.996

96.255

TOTAL (rd.16 la 19)

20

73.567.147

10.395.890

1.160.985

82.802.052

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.l 5 +20)

21

73.751.885

10.417.224

1.160.985

83.008.124

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

r’

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :  1495099440/4283045016

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

HOTĂRÂRILE ( ÎN EXTRAS ) C.A. AL RATUC CLUJ- N.

(consemnate în P.V.nr. 192/25.04.2012)

OMIS CELE DE OMIS

 • 1. Membrii consiliului de administrație aprobă Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2011, întocmit pe baza Bilanțului contabil de la 3 L 12.201 1.’

OMIS CELE DE OMIS

Pt.conformitate cu cele consemnate în P.V. nr. 192/25.04.2012 / C.J.Bindea Mariana-Ligia - secretara C.A. RATUC

Formular 30

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

F30 - pag. 1

- lei -

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2011, la

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN DE CALATORI Cluj-Napoca

Raport asupra situațiilor financiare:

Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, Cod Fiscal RO 201195 si care cuprinde bilanțul la 31.12.2011, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si a altor note explicative.

Situațiile financiare menționate se refera la:

1.

Total capitaluri proprii:

39.166.619 lei

2.

Cifra de afaceri:

96.428.187 lei

3.

Venituri totale:

106.244.347 lei

4.

Cheltuieli totale:

105.598.401 lei

5.

Profit brut:

645.946 lei

Precizam ca in anul financiar 2011 capitalurile proprii au scăzut de la 40.109.995 lei la 39.166.619 lei.

Beneficiarii { utilizatorii) prezentului raport sunt:

 • 1.  Conducerea Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca

 • 2.  Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

(I

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare:

Conducerea Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca răspunde pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3055 / 2009 si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile finanaciare.

Aceasta responsabilitate include proiectarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțelor date.

Responsabilitatea auditorului:

 • 1.  Responsabilitatea auditorului esta aceea ca pe baza analizei efectuate sa exprime o opinie proprie, responsabila si independenta asupra fidelității informațiilor cuprinse in aceste situații financiare. Standardele aplicate cer planificarea si efectuarea auditului in scopul obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu conțin erori semnificative.

 • 2.  Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare.

Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate erorii sau fraudei.

Pentru ca informațiile contabile sa fie fidele , in cadrul fiecărei societăți trebuie sa existe un compartiment de control intern conceput rațional si aplicat corect. Controlul intern datorita caracterului sau sistematic si atotcuprinzător, răspunde nevoilor de informare ale managerilor relevant pentru intocirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale Regiei pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor.

 • 3.  Apreciem faptul ca probele de audit obținute pe parcursul misiunii, ca urmare a aplicării standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice, sunt suficiente si adecvate pentru a fundamenta opinia noastra de audit asupra situațiilor financiare.

Precizam ca din verificările efectuate am constatat ca s-a făcut inventarierea faptica a imobilizărilor corporale si stocurilor fizice asa cum acestea se prezentau la 31.12.2011, acestea fiind reflectate la valoarea justa in contabilitate avand la baza raportul de reevaluare întocmit de IRF CONSULTING SRL.

Pe linia controlului intern, s-a constatat existenta Compartimentului de Audit Intern, încadrat cu personal de specialitate, cu contract de munca, aflat in subordinea Directorului General al Regiei.

Opinia:

In opinia noastra, cu excepția existentei riscului nedetectarii inerente a unor fraude sau erori, consideram ca situațiile financiare inocmite la 31.12.2011 de Regia Autonoma de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, prezintă in mod fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiara, performanta financiara a societății la 31.12.2011, in conformitate cu OMFP. 3055 / 2009, cu fluxurile de trezorerie si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

In concordanta cu OMFP. 3055/2009 noi am examinat raportul de gestiune a administratorilor pe anul 2011 atașat situațiilor financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care sa nu fie in concordanta cu informațiile prezentate in situațiile financiare alaturate.

Publicarea si utilizarea prezentului raport si/sau ale unor referințe la acesta se poate face numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.Prezentul raport s-a întocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare la beneficiar si unul la auditor.


Cluj-Napoca, 19.04.2012

/ 03.04.2012


Bifați numai dacă !□ Mari Contribuabili care depun bil


este cazul:


Q SucursalaREGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

C3

iZ)

Județ

Sector

, Localitate'^/

. 1

Strada

Nr.           Bloc

Scara

Ap.         Telefon

CALEA SOMESENI

I- J f _ J

0264552666           i


Număr din registrul comerțului

J12/117/1991

Cod unic de înregistrare

2

0

1

2

3

3


Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

& Situații financiare anualeC   Forma simplificați^


C Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul Q calendaristic, conform ari. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

f~~]   2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

r—|  3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state

‘—■ aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic^ cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

Profit/ pierdere


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


IOAN MOROCAZAN


Numele si prenumele

GEORGETA NEGREA


Semnătura si stampila


GeorgetaSemnătura electronica


DigiuUy

DN-.c-AO.M

DOMEMULUf PUB

CONTABILITATE, cn-G«xgeu L Negrea. 2^42^317^52666, sen*lNurnber-200605l670N»68.

na me-Georget* L Negrea, givenName^Georgei*, snxNegrea Dale: 2012XM-27 1C1&Î7 +03WNr.de înregistrare in orgaiismtfl p


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RADT. cluj-napoca_ „

FIO - pag. 1

\ HCANR.„

BILANȚ   y

JfiGENER^V MQROCĂZĂ^

la data de 31.12.2011 w

Formular 10

[(5^1

- lei -

Denumirea elementului

So,d la:

01.01.2011

31.12.2011

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

12.374

13.635

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

1     5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

12.374

13.635

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

86.717.033

99.805.426

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

3.185.091

3.067.213

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

11.923

9.840

4, Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

207.993

237.367

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

90.122.040

103.119.846

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea tereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 121a 17)

18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 + 18)

19

90.134.414

103.133.481

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

154.680

261.381

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

510.403

498.804

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

47.338

26.620

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

15.120

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

712.421

801.925.-

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct.2675* + 2676 *+2678*+ 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

3.380.995

6.307.929

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea ntereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +

444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** -496 + 5187)

28

495.012

50.770

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

3.876.007

6.358.699

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd.31 +32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34

1.647.864

958.949

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

6.236.292

8.119.573

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

795

3.289.981

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

3.626.419

5.110.506

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623

1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473***+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

1.071.696

3.355.284

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

4.698.115

8.465.790

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

1.451.059

2.853.701

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

91.585.473

105.987.182

3. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3.178.431

4.111.249

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+ 1686 + 2692 + 453***)

54

70 £t

z'

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

3.178.431

4.111.249

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513+ 1514+ 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

87.913

90.063

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

87.913

90.063

l          Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

87.913

90.063

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

21.222.235

35.165.036

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

21.222.235

35.165.036

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

289.300

556.221

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

87.131

93.172

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

1.359.425

1.296.655

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

1.446.556

1.389.827

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)               SOLD C (ct. 117)

81

SOLD D (ct. 117)

82

3.756.865

3.592.516

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

172.999

120.831

SOLD D (ct. 121)

84

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

8.650

__6.042

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84-85)

86

19.365.57$

11^

,      3^3.357

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

69.041.®

®K)24^;57 6

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

88

88.407.ffe

101.87^.933

U------

f"
FIO - pag. 4

Suma de control FIO :

1374390438/2520792058

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

( )

Nr.de înregistrare in organismul profesional:F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE „

. , .   .                          CONSILIUL DE ADMINISTRARE Al RADA

la data de 31.12.2011             ^-auj-țW’oc it ă'

*21 ZZO/ /^r

Formular 20

PREȘEDINTE CA & DIRECTOR GENERAL II?

- lei -

%

\ rl

I Exercițiul financiar

Denumirea indicatorilor

NrS

rd.

2010

2011

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

24.563.838

16.600.190

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

24.308.615

16.233.354

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

255.223

366.836

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care Imai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

1.533.439

1.985.143

SoldD

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

307.320

150.629

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+ 10)

12

26.404.597

18.735.962

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

5.590.105

6.436.344

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

43.625

85.498

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

636.822

509.342

I c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

198.073

370.359

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

6.422.562

6.688.309

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

4.922.676

5.229.847

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.499.886

1.458.462

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

728.640

451.791

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

728.640

451.791

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

535.389

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

535.389

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

12.005.978

3.098.775

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

11.078.702

2.754.043

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

249.285

229.350

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

677.991

115.382

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

- Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 13 la 16 - 17+18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

25.625.805

18.175.807

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

778.792

560.155

-Pierdere (rd. 35 -12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

522

2.248

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

35

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

557

2.248

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

554.832

441.572

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

43.268

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49+51)

52

598.100

441.572

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

0

- Pierdere (rd. 52-45)

54

597.543

439.324

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

-Profit (rd. 12 +45-35-52)

55

181.249

120.831

- Pierdere (rd. 35 + 52- 12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

o

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61 .

(i

’ 26.4flțhț54

18.738.210

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

18.617.379F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

-Profit (rd. 61 -62)

63

181.249

120.831

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

8.250

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

172.999

120.831

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20:  344331470/2520792058

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al ( 'ontului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

GEORGETA NEGREA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Formular 30

APHOBAT                        1

DATE INFORMATlVir““S»‘"r F” ' P"g '


la data de 31.12.20111. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

l

Nr.unitdț

u

r-?7 tai"

î

3     \ /■

1

Sume

A

B

rrf<i

//

2

Unitati care au inregistrat profit

01

120.831

Unitati care au inregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.O4 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

4.653.721

4.653.721

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

3.913.374

3.913.374

- peste 30 de zile

05

1.705.266

1.705.266

- peste 90 de zile

06

1.279.333

1.279.333

- peste 1 an

07

928.775

928.775

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

211.468

211.468

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

153.699

153.699

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

51.833

51.833

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

5.936

5.936

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

612

612

Obligații restante fata de alti creditori

15

■opozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

265.940

265.940

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

262.327

262.327

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

237

233

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24

236

233

/F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:

25

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

29

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

impozitul datorat la bugetul de stat

32

| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane rezidente, din care:

33

- impozitul datorat la bugetul de stat

34

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35

- impozitul datorat la bugetul de stat

36

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

- impozitul datorat la bugetul de stat

38

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

39

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

40

Redevență minieră plătită

41

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

42

181.073

|          - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

43

181.073

- subvenții aferente veniturilor

44

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

45

627.178

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

46

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

47

627.178

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

48

62.469

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

49

_

-dinfonduri publice

50

z

11 UI

A

- din fonduri private

51

| z

1\O

V1

'X    57

--

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:

52

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

53

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

54

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

55

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:

56

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57

- acțiuni cotate emise de rezidenti

58

- acțiuni necotate emise de rezidenti

59

- părți sociale emise de rezidenti

60

- obligațiuni emise de rezidenti

61

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti

62

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

63

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:

65

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție decursul unei valute (din ct.267)

66

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418) din care:

68

3.418.780

6.881.105

-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

69

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit

^din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

70

413.932

627.178

_reanțeîn legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 +4282)

71

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:

72

39.271

2.750

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

73

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

74

39.271

2.750

- subvenții de incasat(ct.445)

75

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

76

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

77

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

78

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:

80

456.535

38.002

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

81

31J^>

11 o

f ;>           * u

% * 0180

F30 - pag. 4

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

82

425.465

3.314.822

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

- de la nerezidenti

84

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:

85

- acțiuni cotate emise de rezidenti

86

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

- părți sociale emise de rezidenti

88

- obligațiuni emise de rezidenti

89

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90

- acțiuni emise de nerezidenti

91

- obligațiuni emise de nerezidenti

92

'te valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

93

I Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:

94

10.042

7.988

- în lei (ct. 5311)

95

10.042

7.988

-în valută (ct. 5314)

96

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:

97

1.589.208

896.985

-în lei (ct. 5121), din care:

98

1.589.204

896.981

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

99

- în valută (ct. 5124), din care:

100

4

4

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

101

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:

102

-39.300

-36.086

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

103

-39.300

-36.086

-sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

104

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 +124+127 + 130+ 133 + 136+ 137 + W+ 142 + 143 + 148+ 149+ 150+ 155), din care:

105

7.964.458

12.667.102

1 împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din re:

106

-în lei

107

-în valută

108

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:

109

- in lei

110

- in valuta

111

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:

112

3.178.431

4.111.249

-în lei

113

3.178.431

4.111.249

-în valută

114

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:

115

- in lei

116

- in valuta

117

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care:

118

i

5..,7A ?                          ' -A

■        X'        l

-în lei

119

---tW—

F30 - pag. 5

- în valută

120

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:

121

- in lei

122

- in valuta

123

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:

124

-în lei

125

-în valută

126

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd.128+129) din care:

127

- in lei

128

-in valuta

129

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:

130

-în lei

131

-în valută

132

>banzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:

133

- in lei

134

- in valuta

135

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

136

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167+ 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:

137

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

138

-în valută

139

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:

140

3.626.419

5.110.506

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct.405 + din ct. 408 + din ct.419)

141

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +423 + 424+426 + 427 + 4281)

142

251.817

474.291

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4381 +441 + 4423 + 4428 + 444 + 446+ 447 +4481) (rd. 144 la 147), din care:

143

770.025

2.869.526

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

144

199.604

1.409.166

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

145

552.423

1.422.882

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

146

1.800

16.278

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

147

16.198

21.200

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

148

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

149

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(l 51 la 154), din care:

150

\   101.530

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

151

1 •

-----+ +--

j

F30 - pag.6

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

152

137.766

101.530

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

153

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

154

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

155

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:

156

- acțiuni cotate 2)

157

- acțiuni necotate 3)

158

- părți sociale

159

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

160

i ;vete si licențe (din ct.205)

161

.X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

162

Suma de control F30:  104968742/2520792058

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.( 1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

 • 1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile ublice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

GEORGETA NEGREA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZ^^be^SItotiemIUjOa pag. 1 la data de 31.12.2011        , KCA Sffl&ÂțLL# ,pi

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduc^ff

(la     x^»1-/

Sold final

)l(col.5=1+2-3) /

Total

IV4 Din caYe:/ d^memwCri^

A

B

1

2

3

4 ~

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

26.194

8.997

X

35.191

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

26.194

8.997

X

35.191

Imobilizări corporale

venuri

05

81.533.091

13.794.571

781.784

X

94.545.878

Construcții

06

7.521.606

319.681

1.466.932

6.374.355

Instalații tehnice si mașini

07

6.447.667

184.125

107.262

6.524.530

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

28.170

28.170

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

207.993

29.374

X

237.367

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

95.738.527

14.327.751

2.355.978

107.710.300

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

95.764.721

14.336.748

2.355.978

107.745.491

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitui anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

13.820

7.736

21.556

TOTAL (rd.13+14)

15

13.820

7.736

21.556

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

2.337.664

148.438

1.371.295

1.114.807

Instalații tehnice si mașini

18

3.262.579

293.534

98.794

3.457.319

Alte instalații,utilaje si mobilier

19

16.244

2.084

18.328

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

5.616.487

444.056

1.470.089

4.590.454

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

5.630.307

451.792

1.470.089

4.612.010

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

fnstructii

27

’~*stalatii tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :  6971014087.2520792058

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

GEORGETA NEGREAFormular
VALIDAT


Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca

400441, Cluj-Napoca, Calea Someseni, Nr. 2 Tel. 40-(0)264 552666 Fax 40-(0)264 444576

RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: www.radpcj.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administrație al RADP Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara din data de 27.04.2012

Examinând:

Referatul Direcției Financiar Contabilitate nr. 4668/26.04.2012

HOTĂRĂȘTE :

O

Art.l. Se aproba cu cinci voturi situațiile financiare ale RADP Cluj Napoca pe anul 2011 conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Conducerea Executiva a regiei, Direcția Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADP CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA, Calea Someseni nr.2

Nr. 4611 din 26.04.2012

AUDITORII FINANCIARI


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

pe anul 2011

 • 1. în conformitate cu contractul de audit financiar nr. 12164/28.12.2010 si actului adițional nr. 1/30.12.2011, am procedat la auditarea situațiilor financiare anuale ale RADP CLUJ-NAPOCA încheiate la data de 31.12.2011 compuse, conform cu prevederile O.M.F.P.3055/2009 cu modificările ulterioare, din bilanț, contul de profit si pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii, politicile contabile si notele la situațiile financiare anuale. De asemenea, auditorii au avut în vedere si prevederile Legii 82/1991, cu modificările si completările ulterioare; Legea 31/1990 cu modificările si prevederile Legii 26/1990 privind registrul comerțului.

 • 2.     Conducerea RADP este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

 • 3.     Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România si a altor reglementari elaborate de aceasta Camera. Aceste standarde si reglementari cer ca auditul sa fie planificat si executat astfel încât sa obținem o asigurare rezonabila ca în situațiile financiare anuale nu sunt anomalii semnificative.

 • 4.     Un audit consta în a examina, pe baza de sondaje, elementele justificative care sa susțină sumele si informațiile conținute în situațiile financiare. Auditul consta, de asemenea, în evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite precum si a estimărilor semnificative făcute de către conducerea regiei pentru întocmirea situațiilor financiare, ca si a prezentării de ansamblu a acestora.

 • 5.     Un audit implica aplicarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume si alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare sa nu prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

  6.


în respectiva evaluare a riscurilor auditorii analizeaza sistemul de control

intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare, cu scopul de a prezenta proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar

nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii economice. în cadrul unui audit se evalueaz asemenea gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si măsură în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situațiilor financiare.


 • 7.     Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu Normele de completarea a situațiilor financiare la 31.12.2011 emise de Ministerului Finanțelor Publice si a Normelor Naționale si Internationale de Audit (ISA 910). Aceste norme cer ca auditul nostru sa fie planificat si executat astfel încât sa obținem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative în conturile anuale.

 • 8.     Nu am observat inventarierea stocurilor la 31 decembrie 2011, întrucât la acea data nu au fost demarate negocierile pentru continuarea activitatii în calitate de auditori ai regiei si prin urmare nu am putut obține elemente probante suficiente cu privire la existenta stocurilor la acea data. Soldurile stocurilor de deschidere reprezintă o componenta semnificativa a costului mărfurilor vândute pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011. Nu am putut cuantifica eventualul impact al stocurilor de deschidere asupra costului bunurilor vândute corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2011. Regia a efectuat inventarierea anuala conform prevederilor OMFP nr.2861/2009.

 • 9.     întrucât activele circulante sunt evaluate ca regula generala, în preturi curente, nu s-au aplicat prevederile LAS 29.

 • 10.    RADP CLUJ-NAPOCA a efectuat reevaluarea valorii contabile a clădirilor aflate în patrimoniului regiei.

 • 11.    Din constatările făcute de auditorii financiari, rezulta ca regia are datorii totale de 12.667.102 lei provenite din angajarea creditelor în suma de 4.111.249 lei, datorii comerciale de 5.110.506 lei, alte datorii în suma de 3.355.284 lei si venituri în avans asimilate datoriilor în suma de 90.063 lei. Din totalul datoriilor de 12.667.102 lei, datoriile în suma de 8.555.853 lei trebuie achitate într-o perioada de un an. • 12.   Auditorii financiari ai RADP CLUJ-NAPOCA, menționează faptul ca, pentru pentru linia de credit cu CEC BANK, regia a gajat în favoarea băncii terenul, proprietatea regiei, din Cluj-Napoca, de pe strada Bobâlna nr.65.

 • 13.    Entitatea auditata nu a constituit provizioane si a calculat si înregistrat ajustări temporare la creanțe înregistrate la data de 31 decembrie 2011 în suma de 535.389 lei, reprezentând drepturi de creanța neîncasate.

 • 14.    De asemenea, reținem faptul ca regia auditata a înregistrat în exercițiul financiar 2011, profit din activitatea de exploatare de 560.155 lei, pierderi din activitatea financiara în suma de 441.572 lei, rezultând un profit pe total activitate la 31.12.2011, în suma de 120.831 lei. Regia nu datoreaza impozit pe profit întrucât are de recuperat pierderile din exercițiile anterioare, rezultând un profit brut si net de 120.831 lei. Din profitul brut s-a repartizat la rezerve legale suma de 6.042 lei, diferența de 114.789 lei a acoperit pierderile din anii precedenti reflectate în contul 1171.

 • 15.    Auditorii rețin faptul ca regia a pus la dispoziția noastra registrul-jumal, registrul-inventar si Cartea mare, completate la zi.

 • 16.    Din analiza registrului de procese-verbale ale Consiliului de Administrație al RADP CLUJ-NAPOCA, rezulta tinerea lunara a ședințelor Consiliului de Administrație, cu întocmirea proceselor-verbale, finalizate cu sintetizarea hotărârilor pentru fiecare din problemele dezbătute ca ordine de zi a acestor ședințe.

 • 17.    Auditorii menționează ca regia are organizat compartiment de audit intern propriu, conform hotărârii Consiliului de Administrație a RADP Cluj-Napoca nr.7 din 26.01.2005 si este auditata si de către CL al municipiului Cluj-Napoca de către serviciul de audit.

 • 18.    Noi consideram ca auditul efectuat furnizează o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

 • 19.    în opinia noastra, situațiile financiare prezintă o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, poziția financiara a regiei la 31.12.2011, atât aspectul valorilor patrimoniale cât si sub aspectul fluxurilor de trezorerie, precum si al veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, în conformitate cu O.M.F.P 3055/2009 si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.


 • 20. Opinia auditorilor privind raportările financiare aferente exercițiului financiar 2011, pentru RADP CLUJ-NAPOCA, fara rezerva pe considerentul ca nu este periclitata continuarea viitoare a activitatii entitatii, întrucât regia are în derulare contracte încheiate cu diverși beneficiari pentru întregul an 2012, conform BVC aprobat prin HCL a municipiului Cluj-Napoca nr.67/13.02.2012.

 • 21. Auditorii au analizat de asemenea conținutul Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație. Acest raport nu este o componenta a situațiilor financiare. în opinia noastra acest raport al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar 2011, este conform, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare ale societății, întocmite pentru același exercițiu financiar.

 • 22. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale regiei aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2011 la Ministerul Finanțelor Publice al României si la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, si pentru informarea conducerii regiei.

  AUDITORI FINANCIARIProf.univ.dr.Ioan Batrânce


Prof.univ.dr.Partenie Dumbrava

Nota8

RADP CLUJ

RO201233

Informații privind salariatii, administratorii si directorii

Consiliul de Administrație al RADP Cluj Napoca in anul 2011 a avut următoarea componenta;

l.ing Ioan Morocazan KX 393037 - președintele Cons. de Administrație

 • 2. Viorica Szocs

 • 3. Ciprian-Cosmin Moldo van

4..Koos Francisc

5.Ciupe Ioan

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori:

1. ing.Morocazan Ioan-director general

2 ec..Negrea Georgeta-director financiar-contabiltate

3. ing.Costea Adrian-director tehnic

Salariatii regiei:

Numărul mediu de salariati pe anul 2011 a fost 233

Cheltuielile cu salariile personalului in anul 2011 au fost de 5.229.847 lei,iar cheltuielile cu asigurările sociale si protecția sociala de 1.458.462 lei.

DIRECTOR FIN-CONTABILITATE

EC. NEGREA GEORGETA: biic.ii numai dacă

| ~| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazai:

LJ Sucursala


Tip situație financiară : BL


Sector

] EZ


Localitate_______

|CLUJ-NAPOCA


Strada _    ____

[b-DUL’I DECEMBRIE 1989


Telefon


Forma de proprietate


ti--Regii autonome


Număr din registrul comerțului

J12/338/1991

Cod unic de înregistrare

2

0

1

3

3

0

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

Furnizarea de abur și aer condiționat


(• Situații financiare anuale

1. entitățile careau optat pentru un.exercițiu financiar diferit de anul [ | calendaristic,-conform arViZalin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată; Cu-rnodificările și completărileulterioare;'


r^agșțagfi


r~]' 2- persoanele jyridice aflăteîn lichidare, pottiviidegii' .

I—-  3. subunitățiJe'des^seînRbmâniade societățirezîdenteîn state

'—' aparținând SpațiuluiEconomic European’

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

Profit/ pierdereÎNTOCMIT,FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2011

Formular 10                                                                     -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2011

31.12.2011

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

0

2-Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

44.885

26.704

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL (rd.01 la 05)

06

44.885

26.704

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

85.413.320

85.987.908

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

32.156.178

29.247.709

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

296.530

255.038

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

1.173.630

2.403.820

TOTAL (rd.07 ia 10)

11

119.039.658

117.894.475

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

4.328.395

4.328.395

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea '*ereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

12.850

12.850

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

87

87

TOTAL (rd. 121a 17)

18

4.341.332

4.341.332

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

123.425.875

122.262.511

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-

308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

833.137

704.189

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

0

0

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-

368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

0

0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

150

0

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

833.287

704.189

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675'+ 2676 '+2678' + 2679 - 2966' - 2968'+ 4092 +

411 +413 + 418-491)

25

12.103.126

10.815.999

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 z :‘ - 495')

26

0

0

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

14.205.415

6.593.890

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

0

0

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

26.308.541

17.409.889

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

3.783

211.342

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

3.783

211.342

7. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

608.513

6.538.147

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

27.754.124

24.863.567

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

56.418

33.996

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3.544.571

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

24.073.135

23.331.367

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

0

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

3.006.425

1.366.716

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

30.624.131

24.698.083

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-2.813.589

199.480

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

120.612.286

122.461.991

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)’

49

4.846.285

4.311.977

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

0

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

0

0

FI0 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437**' +4381 +441 ** ‘ + 4423 + 4428*** + 444**' + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 +462 + 473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

55

1.493.777

1.422.759

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

6.340.062

5.734.736

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

0

873.844

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

0

873.844

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

43.723

43.723

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62

0

0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

0

0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

0

0

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

0

0

TOTAL (rd. 61 +62 + 65)

66

43.723

43.723

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

0

0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

4.231.932

4.231.932

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

4.231.932

4.231.932

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

0

0

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

194.952

283.317

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

0

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

0

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

20.950.622

21.338.548

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

21.145.574

21.621.865

Acțiuni proprii (ct. 109)

78

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)               SOLD C (ct. 117)

81

526.715

524.310

SOLD D (ct. 117)

82

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

83

251.714

1.507.222

SOLD D (ct. 121)

84

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

0

75.779

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

26.155.935

27.809.550

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

88.072.566

88.000.138

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

88

114.228.501

115.809.688

FIO - pag. 4

Suma de control FIO:     1830463481 /4653832148

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

") Solduri debitoare ale conturilor respective.

*w) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ÎNTOCMIT,Semnătura________________________________


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2010

2011

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

96.607.003

86.818.409

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

48.776.101

42.585.843

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

453.605

335.332

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

47.377.297

43.897.234

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

0

0

SoldD

08

0

0

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

731.570

635.373

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

2.435.346

1.440.310

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+10)

12

99.773.919

88.894.092

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13

2.008.710

1.331.909

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

70.911.271

64.048.015

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

6.355.555

5.609.513

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

453.473

52.856

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

0

0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

9.966.810

7.858.437

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)

19

7.435.308

5.920.705

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

2.531.502

1.937.732

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

3.707.403

3.290.804

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

3.707.403

3.290.804

a.2) Venituri (ct.7813)

23

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

-93.117

130.822

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

0

236.283

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

93.117

105.461

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

5.618.401

4.340.954

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624

+625+626+627+628-7416)

28

5.137.013

3.452.604

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

268.065

270.527

F20 - pag. 2

1

1

i 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

213.323

617.823

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

0

873.844

- Cheltuieli (ct.6812)

33

0

873.844

- Venituri (ct.7812)

34

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16- 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

98.928.506

87.537.154

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

845.413

1.356.938

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

0

252.706

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

0

252.706

1 Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

84.283

256.340

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

330.213

345.462

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

414.496

854.508

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

47

0

0

-Venituri (ct.786)

48

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

604.783

325.309

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

386.912

372.490

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

991.695

697.799

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

0

156.709

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

577.199

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Â):

- Profit (rd. 12 +45-35-52)

55

268.214

1.513.647

- Pierdere (rd. 35 + 52- 12- 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

0

1.943

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

0

0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

1.943

-Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

100.188.415

89.750.543

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

99.920.201

88.234.953

. SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-----

ofit (rd. 61-62)

63

268.214

1.515.590

ierdere (rd. 62-61)

64

0

0

itul pe profit (ct.691)

65

16.500

8.368

ipozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

0

0

TUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

'rofit (rd. 63-64-65-66)

67

251.714

1.507.222

'ierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

P control F2(J :   l3bZ33/696/4653832148

ri de repartizat după natura elementelor respective.

a acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

rulajul debitor al


ADMINISTRATORI

ÎNTOCMIT,
unității


Formular VALIDAT


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

~---------------


DATE INFORMATIVE

Formular 30


la data de 31.12.2011

- lei -


1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unitati care au înregistrat profit

01

1

1.507.222

Unitati care au înregistrat pierdere

02

0

0

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

0

0

0

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- Alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fata de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19 la 21), din care:

18

0

0

0

- restante după 30 de zile

19

0

0

0

- restante după 90 de zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

161

139

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24

165

128

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi, dividende si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente , din care:

25

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

26

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

29

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

32

0

nituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:

33

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

34

0

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

36

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

38

0

Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

39

0

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

40

0

Redevență minieră plătită

41

0

Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:

42

62.551.508

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor

43

0

- subvenții aferente veniturilor

44

62.336.293

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

45

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

46

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

47

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

48

299.873

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

49

0

0

- din fonduri publice

50

0

0

- din fonduri private

51

0

0

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care:

52

0

0

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

53

0

0

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

54

0

0

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

55

0

0

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:

56

4.341.332

4.341.332

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57

4.341.245

4.341.245

- acțiuni cotate emise de rezidenti

58

0

0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

59

12.850

12.850

- părți sociale emise de rezidenti

60

4.328.395

4.328.395

- obligațiuni emise de rezidenti

61

0

0

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti

62

0

0

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

63

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenti

64

0

0

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:

65

87

87

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

66

87

87

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

67

0

0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418) din care:

68

13.523.327

12.353.637

-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi

69

13.523.327

12.352.627

asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

r'reanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit

70

2.506.006

3.224.469

. ^in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

71

0

193

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:

72

13.390.141

5.775.563

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

73

11.180

10.946

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

74

1.337.177

1.626.561

- subvenții de incasat(ct.445)

75

12.041.784

4.138.056

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

76

0

0

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

77

0

0

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

78

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

0

0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +471 + 473) (rd.81 + 82) din care:

80

871.455

852.323

- decontări privind interesele de participare,decontări cu actionari/asociatii privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

81

0

0

F30 - pag. 4

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institut ii le statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

82

871.455

852.323

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

0

0

- de la nerezidenti

84

0

0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:

85

0

0

- acțiuni cotate emise de rezidenti

86

0

0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

0

0

- părți sociale emise de rezidenti

88

0

0

- obligațiuni emise de rezidenti

89

0

0

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90

0

0

- acțiuni emise de nerezidenti

91

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenti

92

0

0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

93

3.783

211.342

asa în lei și în valută (rd.95+96), din care:

94

3.946

16.189

-în lei (ct. 5311)

95

3.946

16.189

-în valută (ct. 5314)

96

0

0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:

97

573.883

6.495.693

-în lei (ct. 5121), din care:

98

565.698

6.488.910

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

99

0

0

- în valută (ct. 5124), din care:

100

8.185

6.783

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

101

0

0

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:

102

0

0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

103

0

0

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

104

0

0

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124+ 127 + 130+ 133 + 136+ 137 + 140+ 142 + 143 + 148+ 149+ 150+ 155),din care:

105

36.964.193

30.443.963

aprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:

106

0

0

-în lei

107

0

0

-în valută

108

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:

109

0

0

- in lei

110

0

0

- in valuta

111

0

0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:

112

3.544.571

0

- în lei

113

3.544.571

0

-în valută

114

0

0

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:

115

0

0

- in lei

116

0

0

- in valuta

117

0

0

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care:

118

0

0

- în lei

119

0

0

F30 - pag. 5

- în valută

120

0

0

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:

121

0

0

- in lei

122

0

0

- in valuta

123

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:

124

0

0

- în lei

125

0

0

- în valută

126

0

0

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:

127

0

0

- in lei

128

0

0

-in valuta

129

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:

130

4.846.285

4.311.977

-în lei

131

0

0

-în valută

132

4.846.285

4.311.977

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.l 682) (rd. 134+135) din care:

133

0

0

- in lei

134

0

0

- in valuta

135

0

0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

136

0

0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167+ 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:

137

1.493.995

1.422.759

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

138

1.493.995

1.422.759

-în valută

139

0

0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:

140

24.073.135

23.331.367

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

141

0

0

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

142

329.082

275.409

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +

4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:

143

2.608.652

1.025.876

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

144

186.249

167.352

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statu!ui(ct.441 +4423+4428+444+446)

145

2.422.403

858.524

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

146

0

0

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

147

0

0

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

148

0

0

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

149

0

0

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:

150

68.473

76.575

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

151

0

0

F30 - pag.6

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

152

68.473

76.575

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

153

0

0

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

154

0

0

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

155

0

0

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:

156

0

0

-acțiuni cotate2)

157

0

0

- acțiuni necotate 3)

158

0

0

- părți sociale

159

0

0

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

160

0

0

evete si licențe (din ct.205)

161

6.842

6.842

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2010

31.12.2011

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

162

70.167

43.126

Suma de control F30 :  4207430.31 /465383.2148

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind producția si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

 • 1) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile oublice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

  ADMINISTRATOF

  Numele si prenumele

  li

  MIRON EMIL

  Semnătură

  1

  1  Formular VALIDAT  Semnătură________________________________


  Nr.de inregistrare in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40


la data de 31.12.2011

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

94.431

2.030

0

X

96.461

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

94.431

2.030

0

X

96.461

'mobilizări corporale

Terenuri

05

20.044.419

0

72.428

X

19.971.991

Construcții

06

68.150.921

769.404

138

68.920.187

Instalații tehnice si mașini

07

52.007.300

242.014

143.738

52.105.576

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

407.358

0

0

0

407.358

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

1.173.630

1.601.276

371.086

X

2.403.820

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

141.783.628

2.612.694

587.390

0

143.808.932

Imobilizări financiare

11

4.341.332

0

0

X

4.341.332

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

146.219.391

2.614.724

587.390

0

148.246.725

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

49.546

20.211

0

69.757

TOTAL (rd. 13+14)

15

49.546

20.211

0

69.757

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

2.782.018

122.389

137

2.904.270

Instalații tehnice si mașini

18

19.851.123

3.016.711

9.968

22.857.866

Alte instalații,utilaje si mobilier

19

110.829

41.492

0

152.321

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

22.743.970

3.180.592

10.105

25.914.457

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.l 5 +20)

21

22.793.516

3.200.803

10.105

25.984.214

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

'"onstructii

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :  1040287940/4653832148

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Semnătura________________________________
RAPORTUL

AUDITORULUI

FINANCIAR

31 DECEMBRIE 2011

SCEUROAUDIT SRL CLUJ-NAPOCA înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizație nr. 314/27.01.2003

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR asupra situațiilor financiare întocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE, Cluj-Napoca, la data de 31.12.2011

I. Introducere :

In executarea misiunii incredintate și ca urmare a demersurilor concretizate prin incheierea contractului de audit financiar, am procedat la auditarea situațiilor financiare si intocmirea raportului de audit financiar al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE privind exercițiul incheiat la 31.12.2011 cu anexele aferente.In vederea indeplinirii misiunii incredintate am procedat la controlul conturilor anuale,efectuând diligentele si investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare ,conform normelor legale, a normelor minimale de audit, aliniate la Standardele Internationale de Audit.

Lucrările aferente misiunii de audit cu privire la exercițiul financiar 01.01-31.12.2011 au fost realizate de S.C. EUROAUDIT S.R.L. cu sediul social in cluj-Napoca, str. Inau nr. 2, jud Cluj, inregistrata la Registrul Comerțului Cluj cu nr.J 12/1413/93, cod unic RO 3765059,inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizația nr. 314/2003, reprezentata legal de Prof.Univ.Dr. Popa Ioan, auditor financiar cu carnet nr. 1014, in calitate de administrator unic.

Responsabilitatea asupra exactitatii datelor cuprinse in situațiile financiare anuale aparține unitatii beneficiare, respectiv REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE

Responsabilitatea noastra este de a ne exprima opinia independenta si profesionala cu privire la situațiile financiar-contabile aferente exercițiului incheiat la 31.12.2011, pe baza auditului efectuat.

Raportul de audit se adreseaza Consiliului de administrație, Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca si terților interesați de a avea o imagine reala a acestei entitati,exprimata profesionist,responsabil si independent.

Pentru a-si exprima opinia independenta si profesionista aferenta exercițiului incheiat la 31.12.2011 cu privire la situațiile financiar-contabile intocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE auditorul a avut in vedere aceste situații financiare luate in ansamblu, raportate la OMFP

nr. 3055/2009    pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene.

Auditul s-a realizat in conformitate cu Normele minimale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si armonizate cu Standardele Internationale de Audit.

Pentru redactarea opiniei sale auditorul a tinut cont de regulile de etica care guvernează responsabilitatea profesionala a auditorului, respectiv: independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, grija si masuri, secret profesional, comportare deontologica si respectarea normelor tehnice si profesionale.

Auditorul a mai avut in vedere si modul cum au fost respectate prevederile gale cu referire la inventarierea patrimoniului reglementate prin OMF nr 861/2009 și Legea nr.571/2003 -Codul fiscal-modificat si republicat.

II.Metode si tehnici de lucru :

Auditorul financiar ,pentru redactarea prezentului raport,a tinut cont ,in principal, de următoarele standarde de audit :500-Probe de audit,540-Auditarea estimărilor contabile,5 50-Parti afiliate, 570-Principiul continuității,5 80-Declaratiile conducerii si 700-Raportul auditorului asupra situațiilor financiar-contabile si a utilizat date si informații culese după cum urmeaza :

1 .Au fost colectate date cu privire la istoricul si evoluția entitatii economice ;

2.Specificul activitatii si modul de organizare a fluxului tehnologic ;

 • 3. Numărul si structura profesionala a personalului;

 • 4. Modul de organizare a managementului si de elaborare al deciziilor ;

 • 5. Circuitul informațional si al documentelor;

 • 6. Existenta si capacitatea logistica a entitatii;

 • 7. Modul de culegere si prelucrare automata a datelor evidențiate in situațiile financiar- contabile aferente exercițiului 2011;

 • 8. Modul de aplicare a principiului subsidiaritatii si delegării competentelor decizionale ;

 • 9. Piața si concurenta ;

 • 10. Politici de aprovizionare si comercializare practicate ;

 • 11. Clienti si furnizori principali precum si raportul dintre entitate si aceștia;

 • 12. Riscuri .puncte tari si puncte slabe ale entitatii;

13.Situația juridica a patrimoniului entitatii.

Exprimarea opiniei si fundamentarea concluziilor auditului financiar are la baza procedee cum sunt:sondajul,pragul de semnificație,chestionarul si stabilirea nivelului de reprezentativitate a datelor sau elementelor auditate.

Am planificat auditul in asa fel incat realizarea operațiunilor de audit sa permită obținerea unei asigurări ca situațiile financiare nu conțin erori semnificative.Demersul intreprins pentru atingerea acestui obiectiv s-a realizat prin examinarea pe baza sondajului a sumelor si informațiilor cuprinse in situațiile financiar- contabile.Am evaluat de asemenea modul cum au fost respectate metodele principiile si politicile contabile aplicabile societății,iar in limite apreciate de noi ca rezonabile am utilizat certificările si confirmările date de sistemul de organizare si funcționare a societății.

Ca principale instrumente de lucru in elaborarea opiniei ,auditul a utilizat următoarele documente cuprinse in situațiile financiare:

 • a) bilantul contabil incheiat la 31.12.2011;

 • b) contul de profit si pierdere intocmit la 31.12.2011 ;

 • c) raportul administratorilor;

Toate aceste documente sunt anexate raportului de audit si fac parte integranta din acesta.In afara de aceste documente auditul a mai utilizat date si informații despre client după cum urmeaza :

-informații generale;

-detalii despre activitate ;

-organigrama;

-conturi bancare si persoanele cu drept de semnătură ;

-administratorii si alt personal relevant;

-informații,contracte si acte cerute de lege ;

-sistemul contabil.

Auditarea sistemului contabil a avut in vedere :

-existenta registrelor si modul de intocmire a evidente contabile ;

-sinteza sistemului contabil;

-sistemul informatic utilizat si eventualele riscuri aferente ;

-politicile contabile semnificative ;

Pe parcursul executării misiunii de audit s-au avut in vedere numai informațiile direct relevante cu privire la obiectivele urmărite.

Ca urmare a parcurgerii etapelor enumerate mai sus consideram ca auditul nostru oferă o baza rezonabila pentru exprimarea unei opinii in mod independent si profesionist.

Conturile anuale care au fost auditate privesc intreaga perioada a anului 2011.

Responsabilitatea asupra datelor cuprinse in conturile anuale revine entitatii auditate,respectiv REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE Cluj-Napoca.

Auditorul isi va exprima opinia profesionala si independenta asupra concluziilor ce se pot desprinde din analiza de ansamblu a entitatii si din analiza efectuata in mod special a situațiilor financiar- contabile intocmite la 31.12.2011.

IILConstatari generale :

Soldurile inițiale ale conturilor inregistrate in bilanțul contabil intocmit la 31.12.2011 au fost determinate prin preluarea corecta a soldurilor finale aferente exercițiului financiar precedent.

Patrimoniul REGIEI AUTONOME DE TERMOF1CARE nu s-a majorat pe parcursul exercițiului 2011 și este de 4.231.932 lei. Creditele pe termen lung la 31.12.2011 sunt in valoare de 4.311.977 lei. Nu are credite pe termen scurt.

Valorile detaliate si evoluția lor in ceea ce privesc isituatia fluxului de numerar ,situația modificării capitalului propriu,activele imobilizate,provizioane pentru riscuri si cheltuieli,repartizarea profitului,analiza rezultatului din exploatare,situația creanțelor si datoriilor,principii,politici si metode contabile, situația privind acțiunile si obligațiunile,structura de personal si managementul,o scurta analiza pe baza de indicatori economico-financiari si alte informații cu caracter general cu privire la entitatea auditata sunt prezentate in anexele si notele explicative la prezentul raport. Menționam faptul ca în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011, unitatea auditată a realizat o cifra de afaceri neta de 86.818.409 lei si un profit net de 1.507.222 lei

Pe parcursul lucrărilor de auditare s-au respectat, in totalitate, Normele minimale de audit adoptate de CAFR armonizate cu Standardele Internationale de Audit.Aceste standarde si norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiar contabile nu conțin anomalii semnificative.Un audit consta in examinarea ,prin sondaj ,a elementelor care justifica datele conținute in situațiile fmanciare.Auditul consta in mod egal in aprecierea principiilor contabile folosite si estimările utilizate de conducere precum si a prezentării situațiilor financiare luate in ansamblu.

Consideram ca auditul efectuat constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

IV.Concluzii:

In opinia noastra, apreciem ca situațiile financiar contabile pentru exercițiul 2011, intocmite de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE prezintă in mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiara a societății, rezultatele financiare precum si situația fluxurilor de numerar si sunt in conformitate cu OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene și cu legislația fiscala în vigoare cu privire la întocmirea situațiilor financiare de raportare anuala. Entitatea auditata a evidențiat corect rezultatele exercițiului 2011.

Din investigațiile efectuate am constatat ca entitatea auditata si-a organizat auditul intern.

V.Opinia auditorului :

Constienti fiind de faptul ca auditul nostru are rolul de a atesta poziția financiara, performantele si modificările poziției financiare a entitatii,care sunt utile unei sfere largi de utilizatori, in primul rând Consiliului de Administrație in luarea deciziilor economice,apreciind ca s-au aplicat corect prevederile reglementărilor în domeniu și, in același timp, tinind cont de cele menționate in capitolele III si IV din prezentul raport, situațiile financiare întocmite si prezentate de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE se auditează prin exprimarea unei opinii FARA REZERVE.

Prezentului raport se anexeaza situațiile financiare ale anului 2011.

Anexele enumerate mai sus fac parte integranta din prezentul raport de audit.


Prezentul raport de audit s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru auditor și doua exemplare originale pentru beneficiar.

Auditor financiar,

SC EUROAUDIT SRL CLUJ-NAPOCA

Autorizația nr. 314/2003

Reprezentant legal,

Auditor financiar


Regia Autonomă de Termoficare • Cluj-NapocaCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR.3

din 14 martie 2012

EXTRAS

( ) Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2011 - Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Raportul de gestiune, ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, așa cum au fost prezentate.

Se aprobă propunerile de repartizare a profitului net astfel :

Vărsăminte din profitul net la bugetul local (50%) - 715.722 leiParticiparea salariaților la profit (10%) Surse proprii de finanțare

- 143.144 lei

- 572.577 lei

B-dul 21 Decembrie 1989 nr 7’9 • 400604 Cluj-Napoca • România

Centrala telefonica 0264/503700, 590866 • Secretariat: 0264/503703, 596706 • Fax: 0264/503722 • e-mail: rat@ratcj.ro

înregistrat la Registrul Comerțului sub nr ,112/338/1991 • C.I.F RO 201330 Cont: RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj