Hotărârea nr. 194/2014

Hotărârea 194/2014 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea loc la sediul societăţii, în data de 28.05.2014, ora 11,00.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123089 din 19.04.2012 al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale și ale dispozițiilor art. 190A6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru plata arieratelor aferente cheltuielilor curente.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția de Asistență Socială și Medicală și Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.


Nr. 194 din 26 aprilie 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)