Hotărârea nr. 184/2014

Hotărârea 184/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Rodnei, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada RODNEI, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada RODNEI în municipiul Cluj-Napoca“ -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46633/441/07.02.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada RODNEI în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada RODNEI, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13..12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.                        .                                                     ,Con
Nr. 184 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 184/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada RODNEI, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA

Lungime stradă:

L =  571.60 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S= 4.912,719 mp

Suprafață trotuar:

S= 2.302,472 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):

S = 7.215,191 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)


- 1.826,946 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 1.804,622 mii RON

• Durata de realizare: 2 luni.

I                                                                                                                                           r

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

»             * V                                                                                                                                    r                         v

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii. •


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Rodnei , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.01.2014 1EURO= 4.5360 lei

Nr.

Crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

11

Obținerea terenului

oooc

o.ooc

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

o.ooc

0 ooc

0.000

0.000

0 000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

o.ooc

0 ooc

0.000

0 000

0000

TOTAL CAPITOL 1

o.ooc

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.102

1.200

6.200

1.367

3.3

Proiectare si inqinerie

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

2.887

0.637

0.693

3.580

0.789

TOTAL CAPITOL 3

7.887

1.739

1.893

9.780

2.156

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,804.622

397.844

433.109

2.237.731

493.327

4.2

Montare utilaj tehnoloqic

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

4.3

Utilaje . echipamente tehnologice si funcționale cu montai

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

4.6

Active necorporale

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,804.622

397.844

433.109

2,237.731

493.327

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat in C-tii. 0.8%C+M

14.437

3.183

0.000

14.437

3.183

5.2.2 Casa constructorului

0.000

0.000

0 000

0.000

0 000

5.2.3. Costul creditului

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAI CAPITDI 5

I w i    L»nrl l WL. Q

•J. 1 OJ

14.437

3.183

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0 000

0 000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,826.946

402.766

435.002

2,261.949

498.666

DIN CARE C+M

1,804.622

397.844

433.109

2,237.731

493.327

întocmit:

NOTA:

Deviz general întocmit in preturi oferta