Hotărârea nr. 180/2014

Hotărârea 180/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Şesului, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ȘESULUI, în municipiul CIuj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ȘESULUI în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 126805/441/08.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ȘESULUI în municipiul CIuj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ȘESULUI, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.Nr. 180 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 180/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ȘESULUI, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Capacități:

- STRADA ȘESULUI

Lungime stradă:

L= 1.072,08 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 6.536,00 mp

Suprafață parcari cu sistem rutier nou:

S = 885,00 mp

Suprafață trotuar :

S = 4.227,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S= 10.763,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)


-3.219,091 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 3.183.529 mii RON

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

I

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Șesului , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr.

Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

□ 000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.385

3.3

Proiectare si inqinerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

3.5

Consultantă

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C-rM

5094

1.137

1.222

6316

1.410

TOTAL CAPITOL 3

10.094

2.254

2.422

12.516

2.795

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,183.529

710 927

764.047

3,947.576

881.549

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000]

0.000

0 000

0 000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4 4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

3,183.529

710.927

764.047

3,947.576

881.549

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0000

0 000

0 000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecța de Stat in C-tH 0 8%C*M

25 468

5 687

0.000

25 468

5.687

5.2.2 Casa constructorului 0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

5.2.3. Costul creditului

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

25.468

5.687

0.000

25.468

5.687

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

a beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0 000

0.000

0 000

0 000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

3,219.091

718.868

766.469

3,985.560

890.031

DIN CARE C+M

3,183.529

710.927

764.047

3,947.576

881.549

NOTA:

Deviz general intocmit in preturi oferta