Hotărârea nr. 18/2014

Hotărârea 18/2014 - Aprobarea domeniilor, a direcţiilor prioritare şi a plafoanelor maximale pentru finanţările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru anul 2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea domeniilor, direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014 - proiect din inițiativa viceprimarului Horvâth Anna și a consilierilor locali: Mihaiu Ligia, Pop Ioan, Irimie Emil Popa, Tarcea Dan Ștefan;

Analizând Referatul nr. 18803 din 21.01.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune aprobarea domeniilor, direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă domeniile, direcțiile prioritare și plafoanele maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014, în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013, după cum urmează:

1. Programe culturale, de protecția mediului, învățământ, sănătate publică:

1.1 Proiecte de interes regional, majore - 2.100.000 lei;

1.2. Proiecte de interes local -1.100.000 lei;

2. Programe proiecte tineret și activități sportive - 600.000 lei.

Art. 2. Se constituie fondul de urgență în valoare de 400.000 lei, conform art. 17 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea, nr. 603/2013.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.


Preșe           ;dință,

Jr.             ‘seNr. 18 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)