Hotărârea nr. 179/2014

Hotărârea 179/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Colinei, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada COLINEI în municipiul CIuj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada COLINEI, în municipiul CIuj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128993/441/09.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada COLINEI, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada COLINEI, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.Nr. 179 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 179/2014

Direcția Tehnică .

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada COLINEI în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

-STRADA COLINEI

Lungime stradă:

L =  555,034 ml

Suprafață carosabilă cu ranforsare:

S = 1.400,00 mp

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 2.300,00 mp

Suprafață trotuar:

S = 910,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):              S = 4610, 00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

-------(prețuriofertă)----------------------

-1.055,728 mii RON

din. care, construcții-montaj:

- 1.040,737 mii RON

• Durata de realizare: 4 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

•                                       r                                                                                              ‘                      ‘                            - k

Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Colinei , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.02.2014 1EURO= 4.5246 leiNr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoar» (f*ra TVA)

TVA

Vtlosre (inclusiv TVA)

mii euro

mii lei

mii J»i

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.D00

0.000

1.3

Amenajâri pentru proterdla mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizați)

5.000

1.105

1.200

6.200

1.370

3.3

Proiectare sl inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție 8 lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tetmica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

1.655

0.368

0.400

2.065

0.456

TOTAL CAPITOL 3

6.666

1.473

1.600

8.265

1.827

Capitolul 4 * Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1,040.737

230.017

249.777

1,290.513

265.222

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotirl

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,040.737

230.017

241.777

1,290.613

286.222

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, f^xe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calitâtii prin Inspecția de Stat în C-tii. 0.8%C*M

8.326

1.840

0.000

B.326

1.840

5.2.2 Casa constructorului 0.0%C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.3. Costul credilului

o.ooo

0.000

0.000

0.000

O.ODD

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.D0D

TOTAL CAPITOL 5

8.326

1.B40

0.000

8.326

1.840

Capitolul 6 * Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregâtirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0 000

0.000

0.000

D.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,056.728

233.331

261.376

1,307.104

288.888

DIN CARE C+M

1,040.737

230.017

248.777

1,280.513

285.222

NOTA:

Deviz general întocmit in preturi oferta