Hotărârea nr. 177/2014

Hotărârea 177/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Fabricii de Zahăr (tronson cuprins între str. Fabricii şi str. Ialomiţei), în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada FABRICII DE ZAHĂR (tronson cuprins între str. Fabricii și str. lalomiței), în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FABRICII DE ZAHĂR (tronson cuprins între str. Fabricii și str. lalomiței), în municipiul Cluj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131338/441/11.04.2014.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FABRICII DE ZAHĂR (tronson cuprins între str. Fabricii și str. lalomiței), în municipiul Cluj-Napoca“,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

»                                                                                                               4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada FABRICII DE ZAHĂR (tronson cuprins între str. Fabricii și str. lalomiței), în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului,Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.             •                    i                                     >

Nr. 177 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1 77/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada FABRICII DE ZAHĂR (tronson cuprins între str. Fabricii și str. lalomiței), în municipiul Cluj-Napoca"

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Capacități:

- STRADA FABRICII DE ZAHAR

lungime totala

L =  575.765 ml

Suprafață carosabilă ranforsata

S = 4.302,00 mp

Suprafață parcari cu sistem rutier nou

S = 926.00 mp

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou

S = 1194 mp

Suprafață carosabila accese proprietăți

S = 212 ,00 mp.

Suprafață trotuar :

S= 3.401,00 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):

S= 10.035,00 mp

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                                  - 2.024,967 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 2.000,759 mii RON

  • •  Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:


local și alte fonduri legal

Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Fabricii de Zahar (tronson cuprins intre str. Fabricii si str. lalomitei) , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.01.2014 1EURO= 4.5360 lei

Nr. Crt

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

5.000

1.102

1.200

6.200

1.367

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0 000

0 000

0.000

34

Orqanizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultantă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0 000

0.000

0.000

0.000

0 000

3.7

Asistenta tehnica - diriqinte de șantier 0.16%C+M

3.201

0.706

0 768

3.970

0.875

TOTAL CAPITOL 3

8.201

1.808

1.968

10.170

2.242

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

2.000.759

441.084

480.182

2.480.942

546945

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4 4

Utiaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,000.759

441.084

480.182

2,480.942

546.945

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat în C-ții 0.8%C+M

16.006

3.529

0.000

16.006

3.529

5.2.2 Casa constructorului 0%C+M

0.000

0 000

0000

0000

0.000

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

16.006

3.529

0.000

16.006

3.529

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0000

6.2

Probe tehnoloqice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

2,024.967

446.421

482.151

2,507.117

552.715

DIN CARE C+M

2,000.759

441.084

480.182

2,480.942

546.945

NOTA:

Deviz general intocmit In preturi oferta