Hotărârea nr. 174/2014

Hotărârea 174/2014 - Darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a unor unităţi de învăţământ situate în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, Regiei Autonome de Termofîcare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a unor unități de învățământ, situate în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, Regiei Autonome de Termofîcare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a unor unități de învățământ, situate în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.130605/443/10.04.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în administrare, Regiei Autonome de Termofîcare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a unui număr de optsprezece unități de învățământ, situate în municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 867-870 Cod civil și ale art. 24 și 28 din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă darea în administrare, Regiei Autonome de Termofîcare Cluj-Napoca, a sistemelor de alimentare cu energie termică, care deservesc unități de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, respectiv a centralelor termice și echipamentelor aferente, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2.- Sistemele de alimentare cu energie termică a unităților de învățământ din municipiul Cluj-Napoca vor fi date în administrare pe perioada existenței construcțiilor, în baza unui protocol de predare-primire.

Art 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Economică.

Nr. 174 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

Anexă la Hotărârea nr. 174/2014


Nr. crt.

i

Poziția în inventar

l

1

1

Numele unității de învățământ

Adresa

1

Valoarea totală de inventar a imobilului

Valoarea de inventar a centralei termice și a echipamentului aferent

! 1 |

1.

73

Colegiul Gheorghe Lazăr - liceu, cantina, cămin, sala de sport, spălătorie

str. Al.Vaida

Voevod nr.55

8.348.456,56

lei

746.574 lei

2.

93

Colegiul Edmund

Nicolau - corp A, corp B, ateliere, cantina,

str. Câmpului II/2

38.462.744,76 lei

283.631,26 lei

3.

94

Colegiul

Tehnic Napoca- liceu, cantina, spălătorie-călcătorie, cămin

str. Taberei

nr.3

50.917.381,77 lei

535.928 lei

4.

105

Colegiul

Tehnic Anghel oaiignv corp A, corp B, ateliere, sala de sport

B-dul.21

Decembrie

1Q2Q w

6.579.541,41 lei

489.800 lei

11» Oi* IU. ÎZB"

130

5.

101

Colegiul Raluca Ripan si Colegiul Transporturi Transilvania -școala I. II, ateliere, sala de       sport,

spălătorie auto

str. Bistriței nr.21

5.768.231,13 lei

679.847 lei

6.

103

Colegiul Tehnic Energetic

str. Nicolae

Pascaly nr.2-

4

16.923.532,29

lei

499.800 lei

7.

53

L

Liceul     cu

program

str. Arinilor nr.9

3.455.919,03 lei

322.400 la<

Az

sportiv liceul, cămin, sala de sport j

/* /

Uf8.

78

i

1 .

Liceul     de

informatică Tiberiu Popoviciu

| Calea Turzii

! nr.140-142

8.201.310,29 lei

526.479 lei

9.

72

Liceul Alexandru Borza

str. Al.Vaida Voevod nr.

57

7.071.083,80 iei

650.479,20 lei

10.

69

Liceul Lucian

Blaga

str. Baisoara

nr.2-4

6.533.787,64

Iei

184.018,50 lei

11.

82

Liceul Nicolae

Bălcescu

str.

Constanta

nr.6

11.471.543,40 lei

473.432,80 lei

12.

107

Liceul

Onisifor

Ghibu - liceul, sala de sport

str.

Alexandru Vlahuță nr.

44-48

389.620,50 lei

264.959 lei

13.

106

Liceul

Onisifor

Ghibu

str. Alexandru Vlahuță nr.12-14

6.065.055,49 lei

150.836 lei

14.

110

Școala

Generală Emil

Isac

str. Giordano

Bruno nr.46

5.953.708,11 lei

186.365 lei

15.

49

Școala

Generală Ioan

Bob

str. Episcop Ioan Bob nr.10

5.527.977,41 lei

442.213 lei

16.

51

Școala

Generală

Octavian

Aleea Peana

nr.16

2.513.685,27 lei

334.714 lei

Goga

17

71

Liceul de arte plastice Romul Ladea

Calea

Dorobanților nr. 56

3.554.952,28 lei

165.039,45 lei

18

122

Grădinița Mămăruta

Str. Traian

Vuia nr 87

2.919.567

lei

112.190,90 lei