Hotărârea nr. 165/2014

Hotărârea 165/2014 - Aprobarea P.U.Z. str. Viile Dâmbu Rotund – pentru parcelare şi construire locuinţe individuale; beneficiari: Janosi Attila şi asociaţii.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal str. Viile Dâmbu Rotund - pentru parcelare și construire locuințe individuale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Viile Dâmbu Rotund - pentru parcelare și construire locuințe individuale - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82620 din 10.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Viile Dâmbu Rotund - pentru parcelare și construire locuințe individuale, beneficiari: Janosi Attila și asociații;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 200149/601 din 14.08.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 194972/805 din 28.10.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Viile Dâmbu Rotund - pentru parcelare și construire locuințe individuale, beneficiari: Janosi Attila și asociații, în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici pentru construirea și amenajarea zonei.

Prin PUZ se stabilește încadrarea zonei studiate în UTR L3f = zona locuințelor individuale cu regim de înălțime mic, maxim P+1E niveluri, cu următoarele reglementări și indici urbanisticii:

  • •  suprafața minimă a parcelei de 500 mp.;

  • •   retragerea de la aliniament la min. 5 m.;

  • •   retragere de la limitele laterale la min. 3 m;

  • •  regimul de înălțime admis: P+1E, S(D)+P+M, S(D)+P+E, S(D)+P+Er;

  • •  indicii urbanistici: POT max. = 20% și CUT max. =0,6 ADC/mp. teren. Accesul auto și cel pietonal va fi asigurat printr-un drum de acces cu ampriza de 7 m.

și un trotuar de un metru. Staționarea auto va fi asigurată pe fiecare parcelă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 165 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)