Hotărârea nr. 164/2014

Hotărârea 164/2014 - Respingerea P.U.D. centru medical „Halmasan”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57; beneficiară: S.C. CENTRUL MEDICAL HALMASAN S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu

Centrul medical „HALMASAN”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Centrul medical „HALMASAN”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81065 din 10.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centrul medical „HALMASAN”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57, beneficiară: S.C. Centrul Medical Halmasan S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 209933/663 din 30.08.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu - Centrul medical „HALMASAN”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 57, beneficiară: S.C. Centrul Medical Halmasan S.R.L., pentru stabilirea reglementărilor specifice pentru amplasarea unui centru medical, pe o parcelă proprietate privată.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 164 din 28 aprilie 2014

(Documentația nu a îndeplinit cvorumul de aprobare, fiind votată cu: 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 11 abțineri)