Hotărârea nr. 159/2014

Hotărârea 159/2014 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială Sp+P+E, str. Bazna nr. 2; beneficiar: Măluţan Andrei Mihai.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială Sp+P+E, str. Bazna nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire casă unifamilială Sp+P+E, str. Bazna nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70291 din 04.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială Sp+P+E, str. Bazna nr. 2, beneficiar: Măluțan Andrei Mihai;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 310237/906 din 23.01.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială Sp+P+E, str. Bazna nr. 2, beneficiar: Măluțan Andrei Mihai, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • amplasarea construcției la minim 5 m. față de strada Bazna;

  • • amplasarea la distanța de un metru față de limita estică;

  • • accesul auto și cel pietonal direct din strada Bazna, iar staționarea autovehiculelor, în incintă;

  • • regimul de înălțime Sp+P+E;

  • • coeficienți urbanistici: POT max. = 35% , CUT max. = l,0mp adc/mp. teren.

In vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului străzii la 9,0 m.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 159 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)