Hotărârea nr. 158/2014

Hotărârea 158/2014 - Restituirea sumei de 26.214,86 lei către Bonda Nuţu, Bonda Ioana şi Marţiş Dana Cosmina, ca urmare a constatării nulităţii absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/1999.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind restituirea sumei de 26.214,86 lei către Bonda Nuțu. Bonda Ioana și Marțiș Dana Cosmina, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/15.04.1999

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind restiturea sumei de 26.214,86 lei, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/15.04.1999 - proiect din inițiativa consilierilor locali: Ovidiu Turdean, Emese Olah și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 122856/07.04.2014 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, prin care se propune restituirea sumei de 26.214,86 lei către Bonda Nuțu, Bonda Ioana și Marțiș Dana Cosmina, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/15.04.1999;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Reținând Sentința civilă nr. 2370/2014, pronunțată în dosarul 22413/211/2013 și Sentința civilă nr. 4467/2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia comercială nr. 18/2011 și Decizia civilă nr. 1876/2013 pronunțate în dosarul 5533/211/2007;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă restituirea și plata sumei de 26.214,86 lei către Bonda Nuțu, Bonda Ioana și Marțiș Dana Cosmina, reprezentând sumă achitată cu titlul de preț, pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 58, ca urmare a constatării nulității absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28/15.04.1999.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 158 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)