Hotărârea nr. 155/2014

Hotărârea 155/2014 - Completarea Hotărârii nr. 424/2013 (însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Curcubeului nr. 3,5,7 şi str. Sighişoarei nr. 22), modificată prin Hotărârea nr. 589/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Hațeg nr. 4, ap. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Hațeg nr. 4, ap. 24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76442/451/05.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Hațeg nr. 4, ap. 24;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, actualizate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.


Se aprobă vânzarea către domnul Fogarași Alexandru având C.N.P.locuinței din fondul locativ de stat, în suprafață de 68,37 mp., situată în municipiul Cluj-Napoca. str.

Hațeg nr. 4, ap. 24, înscrisă în C. F. individuală nr. 32043 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10440/S/XXIV și se însușește procesul-verbal de evaluare a acesteia.

Art. 2. Se aprobă prețul de vânzare a locuinței la valoarea de 7.201 lei valabil la nivelul lunii februarie 2013 și care va fi actualizat corespunzător salariului minim brut pe țară valabil la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice act valabil ce demonstrează îndeplinirea obligațiilor privind achitarea cheltuielilor comune către asociație;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față dc buget;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că titularul cât și membrii familiei sale (soț. soție, copii minori) să nu fi dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990. în localitatea dc domiciliu.

în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 155 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)