Hotărârea nr. 154/2014

Hotărârea 154/2014 - Prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe de serviciu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76450/451/05.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 22;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, actualizate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către doamna Beldean Susana-Doina având C.N.P.

a locuinței din fondul locativ de stat, în suprafață de 46.85 mp., situată în municipiul Cluj-Napoca, str.

Unirii nr. 21. ap. 22, înscrisă în C. F. individuală nr. 31921 Cluj-Napoca, cu nr. topo 23027/S/XXII și se însușește procesul-verbal de evaluare a acesteia.

Art. 2. Se aprobă prețul de vânzare a locuinței la valoarea de 5.457 lei valabil la nivelul lunii februarie 2013 și care va fi actualizat corespunzător salariului minim brut pe țară valabil la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice act valabil ce demonstrează îndeplinirea obligațiilor privind achitarea cheltuielilor comune către asociație;

  • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de buget;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale

(soț, soție, copii minori) să nu fi dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990. în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 154 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)