Hotărârea nr. 153/2014

Hotărârea 153/2014 - Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 219215/2013, scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 12, ap. 3 şi introducerea acestuia în circuitul spaţiilor cu altă destinaţie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea raportului de evaluare a imobilulului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu nr. 24 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilulului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu nr. 24 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 100770/25.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Andrei Mureșanu nr. 24 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește raportul de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu nr. 24, înscris în CF nr. 256453 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7682, cu nr. topo 1441/2, cu suprafața de 560 mp., teren intravilan, intabulat în favoarea Statului român în cotă de 127/560 parte și Baias Vasilica, căsătorit cu Baias Maria, în cotă de 433/560 parte, bun comun. Conform raportului de evaluare, valoarea cotei de 127/560 parte aflată în proprietatea Statului român este de 25.000 euro.

Raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator ing. Gliga Alexandru, se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu nr. 24, cu nr. topo 1441/2, înscris în CF nr. 256453, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7682, în proprietatea Statului român, în cotă de 127/560 parte și și Baias Vasilica, căsătorit cu Baias Maria, în cotă de 433/560 parte, prin atribuirea cotei părți de

127/560 parte din imobil, aflată în proprietatea Statului român, numiților Baias Vasilica, CNP șj soțja Baias Maria, CNP                   cu plata de sultă în favoarea

Municipiului Cluj-Napoca.

Baias Vasilica și soția Baias Maria vor efectua plata sultei în valoare de 25.000 euro, corespunzătoare cotei de 127/560 parte din valoarea totală a imobilului, în favoarea Municipiului

Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 153 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 153/2013

S.C. NAPOCA BUSINESS S.R.E.

Cluj-Napoca, str. Buftea, nr.7/7, Tel./fax. +40.264.594.355, Mobil +40.730.011.935, +40.730.011.936

Cluj-Napoca, str. Meteor, nr.68, Tel./fax. +40.264.453.058, Mobil +40.730.011.935, +40.730.011.936

www. napocabusiness. ro   www.mdaRlobal.ro

Servicii profesionale de evaluare, analize economico-financiare ji studii de fezabilitate

.----.- ...-.—...... -.......~          058'18.011201?

RAPORT DE EVALUARE

PROPRIETATE IMOBILIARĂ

Teren - cota parte !'T     .561?

Adresa         Str. Andrei Mureșanu, nr.24, loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj

Solicitant BAIAS VASILICĂ și soția BAIAS MARIA

Proprietar

STATUL ROMÂN

’ ' V'Ă------- 'V

»■ *

■ <•         ...... _ _ \ jF

/ / V

■ . ’’

Ianuarie 2013

REZUMATUL EVALUĂRII

1.

EVALUATOR

- Firma: S.C. NAPOCA BUSINESS S.R.L. Cluj-Napoca;

  • ■  Evaluator: ALEXANDRU GLIGA (expert-evaluator, Membru Acreditat MAA EPI ANEVAR, nr. legitimație 12920);

  • ■  Adresa / contact:

o Punct lucru 1: Cluj-Napoca, str. Buftea, nr.7/6-7; tel./fax: +40.264.594.355;

o Punct lucru 2: Cluj-Napoca, str. Meteor, nr.68; tel./fax: +40.264.453.058;

o Tel. mobil: 0730-011.935, 0730-011.936;

o E-mail: napoca.b@gmail.com, office@napocabusiness.ro;

o Web: www narocahvsiness ro

• Ai Și cC,—Ay+kJLikS .vl+Vk ... k

3.

PROPRIETATE

EVALUATĂ

  • ■  Tip: Teren - cotă parte 127 din 560 mp înscris în CF nr.256453 Cluj-Napoca, nr.topo.1441/2;

* Adresa: Str. Andrei Mureșanu, nr.24, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj;

  • ■  Proprietar: STATUL ROMÂN.

4.

DECLARAREA

VALORII

în urma aplicării procedurilor aferente metodelor de evaluare utilizate și ținând cont exclusiv de prevederile prezentului raport de evaluare, în opinia evaluatorului valoarea de piață a proprietății imobiliare în speță este:

25.000 EURO |    108.000 LEI
Nr. cerere

87994

Ziua

20

Luna

08

Anul

2012

A.XGPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

TEREN intravilan


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 256453

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 7682 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 7682 )


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 256453

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

I 10558 / 03.07.1997

Contract de vanzare-cumparare nr. 32212/1997, emis de SC CONSTRUCTARDEALUL Cluj

11

Intăbuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 127 / 560

Al

1 .STATUL ROMÂN

(provenita din conversia CF 7682) cota de 19/84 parte

i 87994/ 20.08.2012

?Act notarial nr. 782, din 17.03.2012, emis Pe CIACOI CLAUDIA DANIELA

l 6

1

1

intabuisre, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 433 f 560

Al         |

1 ! BAIAS VASILICA, căsătorit cu

2 | BAIAS MARIA, bun comun


L.. Partea III. (Foaie de sarariiy

CARTE FUNCIARA NR. 256453 __________Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

NU SUNT


CXb


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 256453

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


TEREN intravilan                                                  (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 7682 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada A. Mureșanu, nr. 24

Top: 1441/2

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

SJS

■■ --3;

1

altele

DA

560    I -        -    | 1441/2

-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 559 RON, chitanța nr. CJ127006186/17-08-2C12, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,           _                                     ț

ețerent.


Data soluționării,

28/08/2012

Data eliberării,

_J__/___

2


Asiste n t-regrstra tor, AMALIA '


;euan

j


f'


l"1"...... -                                               / .AJ-\

Suprafața este determinată pe baza măsurătorilor țupografice priți.pjTjBctie in planul de referi


r. _     ________ r. v. _   . ...   .._________ stereo 70, în conformitate cu

art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității im^tyTlafe nr. 7/f^^.țepublicată, cu modificările si completările ulterioare.


Document care conține date cu caracter personal prp^jâte-de.preve'dgr^ Legii nr. 677/2001.