Hotărârea nr. 152/2014

Hotărârea 152/2014 - Aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de închiriere nr. 119344/2011, încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPÃRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAŢIE S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 119344/ 27.04.2011, încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAȚIE S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 119344/ 27.04.2011, încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAȚIE S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 119366 din 03.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 119344/ 27.04.2011, încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAȚIE S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Contractului de închiriere nr. 119344/ 27.04.2011, încheiat cu S.C. APEX EDITARE DIFUZARE TIPĂRIRE IMPORT EXPORT CONSIGNAȚIE S.R.L. pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 27.04.2014 până la data de 27.04.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 152 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)