Hotărârea nr. 146/2014

Hotărârea 146/2014 - Dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, în suprafaţă de 57 mp., în vederea extinderii şi mansardării locuinţei.

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29,

în suprafață de 57 mp,, în vederea extinderii și mansardării locuiței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr, 29, în suprafață de 57 mp., în vederea extinderii și mansardării locuiței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131605 din 11.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, în suprafață de 57 mp., în vederea extinderii și mansardării locuiței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și reactualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtX Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 285152 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.E nr. 1890 Cluj), cu nr. topo. 5493/3, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, în suprafață de 865 mp. în două parcele, respectiv:

  • - parcela nr. 1, cu nr. topo. 5493/3/1, teren în suprafață de 808 mp., urmând a fi înscris în C.E NOU, drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca;

  • - parcela nr. 2, cu nr. topo, 5493/3/2, teren în suprafață de 57 mp., urmând a fi înscris în C.E NOU, drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art2, (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei nr. 2, cu nr. topc. 5493/3/2, teren în suprafață de 57 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, în favoarea domnului Buca Dan-Gheorghe, având C.N.P.                 *n v^erea extinderii și mansardării

locuiței.

(2) Asupra parcelei nr. 2, cu nr. topo. 5493/3/2, teren în suprafață de 57 mp înscrisă în C.F. NOU, drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Boca Dan-Gheorghe, având C.N.R

Art3, Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 600 lei/mp.

ArtJ, Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare ten concesionat, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oituz nr. 29, întocmită de P.EA. mg, Zaharie Gina, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5» Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică șl Serviciul juridic-contencios.

Nr. 146 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

OCPI/BCPL................................

Nr. înre

gistrare.......

..............

Ziua.:.»,..

.... Luna.....

Anul«


Anexă la Hotărârea nr. 146/2014


DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

9 Adresă imobil:

UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: CLUJ-NAPOCA

Localitate,'Sector

Tip artera

Denumire arteră

Nr. poștal

CLUJ-NAPOCA

Strada

Oituz

29

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Tarla

Parcela

• Tip imobil:

teren * Q teren cu construcție □ condominiu O unitate individuală

«      Proprietari: (denumire)

COMUNA URBANA CLUJ

  • *     Persoană autorizată: frig» ZAHARIE QÎNA

  • *     Autorizație: seria RO-B-F nr. 0782

  • *      Număr de ordine al documentației din registrul de evidență a lucrărilor

i*.....Serviciu achitat cu chitanța nr. ■.....   ■           ... . . .     . /data .....   ,            '

......... ' '' ' ' ' ' ■ ■ suma -.    .                               .../codserMC/:^

  • *     Număr pagini documentație:_______


MEMORIU TEHNIC

1» Adresa imobilului:         Str. Oituz nr. 29, Cluj-Napoca, jud. Cluj

2. Beneficiarul lucrării:     COMUNA URBANA CLUJ

3. Persoana fizică autorizată: ing. ZAHARIE GINA, aut seria RO-B-F nr. 0782

4. Numărul lucrării în registrul propriu:

5. Obiectul lucrării:


Str. Oituz nr. 29, Cluj-Napoca, jud. Cluj. -               - - - *

Corpul de proprietate este compus din teren arabil în Str. Oituz nr. 29, Cluj-Napocajud. Cluj

6. Scopul lucrării:


Dezmembrare


7. Amplasamentul imobilului:

Corpul de proprietate este situai în intravilan, Str. Oituz nr. 29, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având ca vecini la nord Boca, la vest Proprietate privata, la est Str. Oituz, si la sud proprietate privata.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate: ------ ------»<. Tr -

Măsurătorile au fost efectuate cu stație totală Fefltax R 325 NX.

Lucrările au fost executate în sistem de proiecție Stereograme 1970 și sistem de cote 3/ Neagră 1975. Metode folosite: poligonala și radierea. Puncte geodezice de sprijin folosite: Dealul Steluța, Tăietura Turcului si Dealul Hoia.

Starea punctelor geodezice vechi: buna.

Din punctul 1 s+a făcut o retreintersectie cu Dealul Steluța,'Tăietura Turcului si Dealul Hoia Din punctul 1 s-a făcut o poligonarie de 2 stării. Din punctele 1 si 2 s-au radiat toate detaliile corpului de proprietate măsurat. Calculul coordonatelor, suprafețelor și redactarea planului s-au focut pe calculator.                    '                               "      "

9. Situația juridică a imobilului:

Corpul de proprietate este înscris în C.F. nr. 285152, Nr topo 5493/3, în suprafața de 865 mp

Data întocmirii: 09.02 J012

Ing. topograf ZAHARIE GINA

Ing Zaharîe Gîna

Stație totală Pentax R325 NX

Fișa de măsurători prin metode clasice

Punct de stație Punct vizat


Distanțe        Direcții         Unghiuri

orizontale          zenitale

1

2

:a

1.523

10

... ■ 3,-

B05

98.1734

3 20..9652^.^;-...

■ ■ !■■«s* *>•■■

11

"■ 86.4358

318.2720

2.750

12

■?..

523

83.8284

310.4578:

3.450

13

12.

157

83.7196

298.5462

4.350

14

11,

770

81.5022

272.1632

5.000

15

13.

054

83.2798

278.3586

5.000

16

3.

850

98.7148

251.S60B

1.700

17

3.

021

94.4736

181.7684

1.700

18

:5-

134

100.9748

.366.. 5016

1.700

15

12,

783

92.2634

361.5350

3.200

20

13«

062

97.2240

399.8098

2.150

21

14.

937

98.8688

16.7490

2.000

22

18.

798

91-7580

34.3198

3.500

23

17.

864

101.5780

75.4058

1.100

24

17.

387

100.5626

92.1326. .

1.300      .

25

14.

610

96.4902

98.7758

1.700

26

14.

61B

96.5570

98.9022

2.350

2

34.

149

99.4734

73.3538

1.700

1.549

1

34.

150

100.1754

292.1592

1,700

21

20.:.

B0O

103.8024

310:5754

0; 300

28

11.

897

86.2440

362.2724

1,700

29

9.

170

101.2248

321.1974

1.700

30

• ' 5;

993   -

108.1566

342?2310u*

*1.000 - -

■31

8.

647

108.7948

359.3846

0.400

32-

7.

775'

98.1010

398.7084

1.850

...............<3.:*....

88.8314         tooZ

□ » 5vU

34

' ' 12..

185

77.3520

18.6322

1.700

.35'

ir.

248

B7.607B

6.2732  .

1.700

36

5.

878

99.5418

16.9552

1.700

■37-

3-.

999

95.8576

27.0774

1 ...700.

38

4.

826

96-2526

47.3284

1,700

35

5.

739

92.4130

42.5710

1.. 700

40

■9-.

530

95.7662

58.3262

1.7Q0

41

a.

B10

106.2768

66.3422

r.700

42

681

97.7122

88-5586

1-700

43

4.

040

97.4334

242.0598

1.700

44

ia.

183

96.3458

177.8580

1,700

45

7.

508

98.9142

96.B516

1.700

3

■1:9.

759

100.7492

97.9424

1.700

46

rs>

492

99.8056

98.1818

1.700

47

916

98.8086

93.9958

2.000

14.

476

99.4810

106.2030

1.700

1.714

2

19.

758

98.9096

286.5406

1.700

4

54'.

271

100.1238

3.0774

1.700

49

21...

998

99.1350

382.2038

1.700

■50.

31.

596

99.8580

:3M.9764

1.700

51

15.

533

98-7198

379.9976

1.700

52^

■ 10..

534

98.174:2

37 8.:512:8::

1..70D

53

:s.

828

100.1430

395.7650

1.700

54

4.

517'

a£.7588

2M. 553:0:

1.700

55:

3.

06B

.100.0154

204.0780

r,700 ........

:         ■ ■56 ■

57:

12 k-7Q:3.

98,0412:

■ 219:..9804 ■ ■

■' 1.700

17..4 os:

98.8866

215.5972

.1..700

:                        58'

2S.B6B

99,2916:

210.7272

:.l ,70 0

.55

23 ,235

99,B:345:

201.<94 04

1: /ISO

60

23 ...374.

9$ . 8412:

185: ,5334

:i,7d:o

61

6.636

101.3140

131.3864

:i.,7.oo--

62

2,5:34.'

102.4688:

99.5532

■i.:7oo-

■63

5,260

loi.eeio

M. 3148

.1 .W

64

22,534 ■

100,5056:

18.6828

1,70:0..... .  .. .


INVENTAR DE COORDONATE ,   . .......

Județul Cluj Denumirea uniații admmfetratK-teritoriale: Cluj-Napoca

QjdSIRSUB 5$75

»'

Dealul

Steluța

$90449.220

391928.284

555.310

ȚĂiețura-Turcului Dealul Hoia

587271*014

586465.380

390437.381

388398.370

422.410

506.860

791439

2

5B8093.638

393110.346

3

588100.384

393128.914

4

588154.390

393124.110

io

588080.268

393075.816

ii

588080-617

393073.925

12

58BO8O.155

393072.233

.13.

588078.601

393067,689.

14

-*"588074.127

3930697325*“*^

15'

588074.664

393067.644

16

588076.402

393076.707

..............

393.0:.Ba:,3.4:9..:..........

18

588083.498

393076.769

19

588089.404

393072.015

20

588092.159

393079.129

21

588093.612

393083.023

2:2.

588095.306

393088.674

.23

588086.184

393095.838

24

588081.614

393096.645

25

588079.697

393094.015

26

588079,668:

393094.025

27

5B8090.535

393089.817

28

5881:00.. 781.

393101.181

29

588093.792

393101.179

30

588095.661

393104.757

31

588098.591

393103.359 393107.781:

32

588100.974

33-

588103.800

393106.444

34

5SBIOS.057

393110.078

35

588104.414

393107.964

36

588099.509

393110.054

37

588097,605

393110.781

38

588098.023:

393112,3:43:

39

588096.986

:393112:.:314:

40

588101.486

.393115.7:16-

41

586100.201

393116.172:

42

58 80:97.291

39311:7.098:

43

588089.839

393108,9:8:3


‘ 331 .397

331.642

331............

331.273

331.435

331^512:

331.466

331.751,


2B0


331. .415

331.403

331-587

331.247

331,375: - ■

331.445

331.291

331.952

331.483

331.572-

332.130

331.466

331.650

334.042

331.315

331,426

331.601

331.573

331.621

.3351735

333,667

331.534

331.751

331 .-775

332,174

332.125

330.623

331.767

331.654


44-

5B8&85.

632

45

5B80B6,

322

4:6'

588099.

211

47

589100.

3:B:7

46

589096.

7.7.9

49

58812Ch

499

s:o

588130:.

472

51

589114.

359

52

588109.

750-

53

588110..

008

54

588096.

569.

55

58B097.

324

56

588087.

885

57

588083.

083

50

588074.

530

59

58B077.

281

60

588078.

544

61

588098.

072

62

588100.

7 48

63

5B8104.

609

64

•fcftd T Ot’Q-

642

393116.611

332,075

393117.357

331,. '618:

393125.868

331.542;

.393125.. .854

331.508:

393124.: 477

331.609

.393120 :.013

331,603

393119.268

331,-375:

393122.141

331.,617:

393124.102

331.606

39312.6 .927:

331.282

393126.507

331,534

393129.138

331.303

393126.681

331. <695.

393127.038  ,.

331.608-

393128.101

3 3:1.592-

393131.386

331.364

393137.242

331.362

393135.133

331.167

393131,420

331.206

393132.044

331.165

393132.424

331.125

■ !3 ■

■ ■■'&'■■

. .&( ■ .si..

ÎS .--i .*

■:A< ."L:

' 47


Coordonatele punctului și denumirea trapezului


588079.113


331397


TRAPEZUL


Y 393110.346


Z 331.642


TRAPEZUL

L-34-48**C*a*4*n'


<4*


393128.914


Z 331.290


TRAPEZUL


Semnătura:


Data:


_g


■»"* .

w ■

u u


■<#

:a>

î ' :C


"’T"

o

s ■■

R. .

s*

■M

■m

j-4

‘5 o

O

"ST

**r

0 :


■. m ■: O


g

' ăl.

g: ■ă


rrw

u


Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

808 mp

Teren intravilan

Cluj-Napoca, str. Oîtuz, nr. 29 Judi Cluj

Cartea Fundară nr.

UAT        ! CM-Napoca588100


Nr. Categorie de parcelă folosință


.______-Cc:

Total


_ m

808


Valoare de impozitare

M


Teren intravilan


Meețium


Cod

constr.


Total


•SypTitfiițs monstru®: la sol


B, Date referitoare Ia construcții


Valoare dc

impozitare

.........M...........


Mențiuni


43:

'41


1

■ aaaot i i ja < ■


WWW5881 OG


• 4?

*W"

i

"Ir

n

1F

I

3E


s

HmU»Data: 09*04.2014


:X,


Suprafața totală măsurată = SOS mp

Suprafața din act« 808 mp


■Ș V

T"j Ț/


St confirmă suprafața din măsurători ți Introducerea Imobilului în baza de datePlan de amplasament și delimitare a imobilului LOT 2

Scara 1:500


Nr» cadastral

c

w

rr

up rata ța fisurata

.. aAt.'Ci         .1 ro ol? tl.ol oi-.

5

7 mp

:inÎTSVllSLH ■

Cluj-Napoca, str. Oituz, nr. 29, jud. Cluj
A. Date referitoare Ia teren

Nr, parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

(tai)

Mențiuni

1

Ce

57

Teren intravilan                 . ~ .....

Total

57

B. Date referitoare la construcții

Cod conștr.

Suprafața construită ta sol

(mp)

MmU jfjf W   •*•*: W •

(lei)

......■ ÎMI sș |țtwi

Total


IXVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție: Stereo f70

Ret

X >1

.....¥■ :

H

32

588W2.527

393104.155

33

588WW1

393106.430

35 :

583104.459

393107.983

36

5&8099.553

W31W74

76

568100.127:

393111.716

75

588099.157

393112.023

41

588100.487

393116 045

42

588097.291

393117.098

66

588 094.5 &4

393108.407


Data: 09.04.2014


Executant, .....

log. ZAH^RIE G(NA ,Ț /i if 'ȘSe confirmi suprafața din misurltori și Introducerea imobilului in baza de dateSUPRAFEȚELE DUPĂ DEZLIPIRE

Număr

Punct

X

..................-M

Y

.......

32

588102.527

393104.155

66

588094.594

393108.407

42

588097.291

393117.098

41

588100.487

393116.045

67'

~ 58810T.332

393118.602

68

5B8098.388

393119.575

47

588100.428

393125.884

46

588099.226

393126.052

'56

588087.890

393126.866

69

588083.838

393108.753

70

588081.411

393100,257

71

588082.069

393100.074

72

588084.925

l........3931ÎO4F

43

588089.839

393108,983

73

588086.973

393098. S 74

74

588081.402

393100.223

v,,  26

588079.635

393094.035

*- 15

588072.907

393067.578

13

588078.526

393067.655

12

588080.190

393072.226

11

588080.641

39307X884

19

588089.426

393071.975

21

588093.645

393083.012

22

588095,339

393088.664

28

. - 588100.813

393101*167

Suprafața = aOSmp*^^

LOT 2

■ ■ Mumstr: '

Punct

X

Y

[m]

.... M ........

32

588102.527

393104.155

33

586103.831

393106.430

35

588104.459

393107.983

36

588099.553

~™lOo74n

76

588100.127

393111.716

75

588099.157

393112.023

41

588100.487

393116.045

42

588097.291

393117.098

66

588094.594

393108.407

Suprafața - 57mp

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Cluj-Napoca, str. Oîluz, nr. 29, județul CM

teren intravilan

C,F. 285152 Cluj-Napoca, nr. tap. 5493/3

SUPRAFAȚA ÎNAINTE DE DEZLI PIRE                       _

Număr

Punct

X

— y—

35

588104.459

393107.983

33

58810X831

393106.430

32

588102.493

393104.096

28

588100.813

393101.167

22

588095.339

393088.664

21

588093.645

393083.012

19

588089.426

393071.975

11

588080.641

393073.884

12

588080.190

393072.226

13

588078.626

393067.655

15

588072.907

- 33 393067^578*

26

588079.635

393094.035

74

588081.402

393100.223

■■ ' 71

“ 586086.973 I

393098.674

43

588089.839

393108.983

72

5BB084.925

393110.349

71

588082.069

393100.074

70

588081.411

393100-257 .

-----588083.838

**"'**'393108.753 >

56

588067.890

393126.866 ’

46

588099.226

393126.052

47

588100.428

£03425 884

68

538098.388

393119.575

67

588101.332

393118.602

41

588100.487

393116.045

i .75 .-.

588099.157

393112.023 '

75

588100.127

393111.716

35

588099.553

393110.074

:1;

Suprafața - 865mp

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR - TERITORIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea Imobilului

Suprafața (mp) '<

Proprietari

Sarcini

Cad.

Topo

285152

5493/3     '

teren

•k.

.865

£

Comuna Urbana Cluj conform C.F. i nr. 285152

NU SUNT

TOTAL                                        ;

«865

........:               .           ■                   ,-k                         ■ ■ ■ :

r

•M-

*3

Ț

SITUȚIA P]

ROPUSĂ - DEZLIPIRE SI U

HSCRIEKE CONCESIUNE

Nn CF

Număr

Descrierea

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

I.OT    Cad !

Top*

Imobilului

LOT 1

5493/3/1 Teren intravilan, Str. Oituz nr. 29, Cluj»

808

Municipiul Cluj-Napoca, in

NU SUNT

Napoca, j ud, Clin

administrarea operativa a Consiliului

■ $ ■                 T

Local al Municipiului Cluj-Napoca

; LO

T2

5493/3/2 * 1

feren intravilan, Str. Oituz nr. 29, Cluj-

57

Municipiul Cluj-Napoca, in

Drept de concesiune in

: Napoca, jud. Cluj       |

: ț

administrarea operativa a Consiliului

favoarea

Ț

...

Local al Municipiului Cluj-Napoca

BOC A DAN

GHEORGJIE

TOTAL                                        P            -865