Hotărârea nr. 145/2014

Hotărârea 145/2014 - Dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat în muncipiul Cluj-Napoca, str. Mănăşturului nr. 88, în suprafaţă de 50 mp., în vederea extinderii imobilului autorizat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂM

privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str, Mănășturului nr. 88, în suprafafă de 50 mp., în vederea extinderii imobilului autorizat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str, Mănășturului nr, 88, în suprafață de 50 mp., în vederea extinderii imobilului autorizat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 129087 din 10.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune dezmembrarea, concesionarea, prin încredințare directă și însușirea documentației tehnice pentru dezmembrare, a terenului situat m municipiul Cluj-Napoca, str. Mănășturului nr. 88, în suprafață de 50 mp., în vederea extinderii imobilului autorizat;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și reactualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit disporițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în CE. nr, 289021 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 1431 Cluj), cu nr. topo. 11697/1, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mănășturului nr. 88, în suprafață de 1.384 mp. în două parcele, respectiv:

 • - parcela nr. 1, cu nr. topo. 11697/1/1, teren în suprafață de 1.334 mp., urmând a fi reînscris în C.E nr. 289021 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 1431 Cluj), drept de proprietate, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela nr. 2, cu nr. topo. 11697/1/2, teren în suprafață de 50 mp., urmând a fi înscris în C.E NOU, drept de proprietate, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art2, (1) Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei cu nr. 2, cu nr. topo. 11697/1/2, teren în suprafață de 50 mp., în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.N.P.                a domnului Badiu Aurel, având C.N.P.                și a doamnei Badiu

losefîna-Marietta, având C.N.'R                  în vederea extinderii imobilului autorizat.

(2) Asupra parcelei nr. 2, cu nr. topo. 116.97/1/2, teren în suprafață de 50 mp. înscrisă în C.E NOU, drept de proprietate, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Neamț Florin-George, având C.NJR                a domnului

Badiu Aurel, având C.N.P,                  și a doamnei Badiu losefma-Marietta, având

C.N.R

Art3, Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 500 iei/mp.

Art.4. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea terenului în cartea funciară, întocmită de P.EA. Terebesy Alexandru loan, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtS. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. SESULUI NR. 23 MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 289021

NR. TOPO. 11697/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3


MUN. CLUJ - NAPOCA


JUD. CLUJ


EXECUTANT:

P.FA Terebesy Alexandru loan

Certificat de autorizare: Ro-Cj-F nr, 0057/2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

PARTEA SCRISĂ:

1 pag.

Ipag, Ipag.

1 pag.

1 pag.


 • *         Fișa proiectului

M        Conținutul documentației

 • *       Memoriul tehnic

 • *        Extras C.F, 289021 Clu^Napoca

 • *        Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATA

 • • Plan de încadrare în zonă

 • * Plan de amplasament și delimitare a imobilului

................................... ,

_____Ț

/J Te J

INVENTAR DE COORDONATE

Puncte nai

Den. punct                     X                       Y                    Z

 • 1001                585703.401                 390322.187            346.710

 • 1002                585702.028                 390295.239            346.720

 • 1003                585692.170                  390262.221            346.610

Calculul suprafețelor

Puncte pe conturul corpului de proprietate ICc (după dezlipire):

Den. punct

1

2

 • 3

 • 4


X

585690.590

585689.303

585698.888

585702.633

¥

390332.130

390333.762

390341,326

390336580

S” 49599 mp

Sistem de proiecție: „Stereograme 1970’*

Sistem de cote: ^Marea Neagra 1975"

/kf Cc^T’FlCAT

/# ALiTc£

i 3 S?f:â

ter~


x3r s

Nr. QF.


topo.


SITU ATIE ACTUALA P Ș../mp”TCate^rririe folosința


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA ~

a imobilului situat in UAT: Cluj-Napoca, str, Șesului nr, 23


Proprietar


Descrierea imobilului


Ni. topo.


S./ mp


S1TUATÎE PROPUSA


Categoria de folosința


Proprietar


Descrierea imobilului ■


289021
TOTAL


1384
Situația juridica a imobilului


Municipiul Cluj


Municipiul Cluj -drept de concesionare in favoarea:

Neamț Florin

George


Badiu Aurel


Badîu Iosefina

MariettaCasa. Suprafața este împrejmuita parțial


Teren + concesiune. Suprafața este împrejmuita parțial.,


Recepționat