Hotărârea nr. 143/2014

Hotărârea 143/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorităţi, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013, modificată şi completată prin Hotărârile nr. 462/2013, 502/2013 şi 573/2013).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 308/2013 (aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013), astfel cum a fost modificată și completată prin

Hotărârile nr. 462/2013, 502/2013 și 573/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 308/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 462/2013, 502/2013 și 573/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 119151/03.04.2014 al Serviciului Administrare spații, terenuri din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 308/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 462/2013, 502/2013 și 573/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică pozițiile 16, 21 și 28 din Anexa la Hotărârea nr. 308/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 462/2013, 502/2013 și 573/2013, în sensul schimbării repartițiilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 143 din 28 aprilie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă Ia Hotărârea nr. 143/2014


LISTĂ PRIVIND MODIFICAREA REPARTIȚIILOR APROBATE PRIN HOTĂRÂREA NR. 308/2013, MODIFICATĂ

PRIN HOTĂRÂRILE NR. 462/2013, NR. 502/2013, RESPECTIV NR. 573/2013

Nr. CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIA APROBAT.

NR. 31

IN LISTA l PRIN HCL 18/2013

POZIȚIA IN LISTA APROBATĂPRIN

HCL NR. 502/2013

LOCUINȚĂ ATRIBUITĂ ÎN URMA SCHIMBĂRII

1

MILOȘ IONEL

1

6

5

Str. Timișului nr. 75, ap. 1

2

DANI MAGDOLNA

f

>1

-

Str. Blajului nr. 64, ap. 3

3

MARC IOAN

f

18

-s

Str. Traian Moșoiu nr. 45, ap. 4