Hotărârea nr. 139/2014

Hotărârea 139/2014 - Prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Floreşti nr. 58B, cu actualizarea şi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani şi încetarea a două contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, cu actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani și încetarea a două contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, cu actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani și încetarea a două contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Ovidiu Valeriu Florian și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 116165/451/01.04.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, cu actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani și încetarea a două contracte de închiriere;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, construite de către A.N.L., încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, contracte încheiate în baza Hotărârii nr. 228/2007, pe o perioada de un an, începând cu data de 18.04.2014.

Art. 2. Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada de locațiune 18.04.2013-18.04.2014, au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria se recalculează și se actualizează în condițiile prevederilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată, cu completările și modificările ulterioare, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încetarea Contractelor de închiriere nr. 43145/24.05.2007 și 43183/24.05.2007, încheiate cu doamna Big Simona și domnul Voinigescu Adrian, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de prelungire.

Ari. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare spații, terenuri, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 139 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Lista titularilor contractelor de .închiriere

având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-

Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, ale căror contracte se prelungesc până Ia 18.04.2015

NR.

CRT.

NUME ȘI PRENUME

AP.

NR. CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

1.

NICULA MARJA

2

43126/24.05.2007

2

SUCALĂ ANDREEA

3

43128/24.05.2007

3

CÂTUNĂ BENJAMIN

4

43131/24.05.2007

4

ALBU ALIN ADRIAN

5

43132/24.05.2007

5

HJRCU MIHAELA

6

43134/24.05.2007

6

PURIȘ NICUȘOR COSMIN

7

43135/24.05.2007

7

MATEI IRINA ELENA

8

328041/08.10.2013

8

HAGĂU GLIGOR

9

43138/24.05.2007

9

POP CODRUȚA MONICA

11

43141/24.05.2007

10

AMARANDEI ANDREI FLORIN

12

43143/24.05.2007

11

ȘIMONCA DANIELA EMANUELA

13

43144/24.05.2007

12

ELEA PETRU IO AN

15

43146/24.05.2007

13

CIUCANU ANGELA MARJA

16

43147/24.05.2007

14

ZAHARIA LUMINIȚA

17

43148/24.05.2007

15

MUREȘAN GEORGE MARIUS

18

43149/16.04.2008

16

CHERA LIANA

19

43152/24.05.2007

17

VLAȘIN VERONICA ANA

20

43153/24.05.2007

18

MORAR LIVIAGINA

21

43154/24.05.2007

19

ROTAR GRIGORE LAURENTIU

22

43156/24.05.2007

20

MITROI GHEORGHE-IONUȚ

24

43158/24.05.2007

21

ION RAREȘ CIPRIAN

25

43159/24.05.2007

22

STURZ CIPRIAN PETRU

26

43160/24.05.2007

23

OLARU-ZĂINESCU SORANA

27

43161/24.05.2007

24

NICOARĂ ANA

28

43162/24.05.2007

25

MUREȘAN SANDA-MARINELA

29

43164/24.05.2007

26

MOLDO VAN ALIN DANIEL

30

43168/24.05.2007

27

CIMPOI IOANA ELENA

31

43167/24.05.2007

28

MOISE DOMINIQUE-IOANA

    z'

x. 43169/24.05.2007

29

ENI ANGELA                  z

/* /

.   ir-

X 43171/24.05.2007

< «fr \

30

HOLHOȘ NICOLETA ALINA /  /

\   143172/24.05.2007

31

FEȘNIC IOANA ALEXANDRA LȘk

HpI

43175/24.05.2007

32

TIMIȘ ELENA

43176/24.05.2007

-ZX- --------------------------------------------

33

MAN DANIEL VASILE

39

43177/24.05.2007

34

FEURDEAN CLAUDIA FLORINA

40

43178/24.05.2007

35

IANCU MIHAELA-GEORGETA

43

43180/24.05.2007

36

PETRIȘOR AURELIA MARIANA

44

43181/24.05.2007

37

MAIER RODICA

45

43182/24.05.2007

38

GĂUCĂ DIANA ELENA

49

43184/24.05.2007

39

CIORBA ILJLIANA-CLAUDIA

50

43185/24.05.2007

40

MATIȘ MIRCEA-DORIN

51

43186/24.05.2007

41

BABA ROZALIA MONICA

53

43187/24.05.2007

42

BERO MARJA

23

43157/24.05.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Lista titularilor contractelor de închiriere

având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-

Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, care în perioada de locațiune cuprinsă între 18.04.2013 - 18.04.2014

au împlinit vârsta de 35 de ani și a căror chirie se majorează începând cu data de 19.04.2014

NR. CRT.

NUME ȘI PRENUME

AP.

DATA

ÎMPLINIRII

VÂRSTEI DE 35

ANI

SUPRAFAȚA

CHIRIA MAJORATĂ ȘI ACTUALIZATĂ LEI/LUNÂ

1

ZAHARIA LUMINIȚA

17

23.12.2013

45,94

385,14

2

CHIRA LIANA

19

03.11.2013

68,41

573,52

3

OLARU ZĂINESCU

SORANA

27

23.01.2014

45,14

378,43

4

CIMPOI IOANA ELENA

31

22.07.2013

67,75

567,99

5

TIMIȘ ELENA

38

08.04.2014

68,11

571,00

6

MAN DANIEL VASILE

39

26.06.2013

68,06

570,59