Hotărârea nr. 137/2014

Hotărârea 137/2014 - Modificarea şi completarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 498/2012.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 4 Ia Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 119832/03.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ÂȘTE:

Art, I, Se aprobă modificarea și completarea Anexei 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012, după cum urmează:

  • (1) Se modifică Cap. 21. Terenuri cu destinație forestieră, poziția 3391, astfel: în loc de:

„Terenuri cu destinație forestieră Pădurile din Lomb, Feleac, Făget, Hoia; Titlu de proprietate nr. 16175 - Suprafața 161 ha, 7000 mp.; Titlu de proprietate nr. 16178 - Suprafața 40 ha, 3000 mp.”, se va scrie:

„ Pădurea Lomb; Titlu de proprietate nr. 16175/2009, Suprafața 95,59 ha; Valoare inv. 497.068 lei; Pădurea Hoia; Titlu de proprietate nr. 16175/2009, Suprafața 18,90 ha; Valoare inv. 98.280 lei; Pădurea Făget: Titlu de proprietate nr. 16175/2009, Suprafața 47,21 ha; Valoare inv. 278.539 lei; Pădurea Feleacu; Titlu de proprietate nr. 16178/2009, Suprafața 40,3 ha; Valoare inv. 237.770 lei.”

  • (2) Se completează poziția 3391 cu o nouă subpoziție, astfel:

- Teren forestier Căpușu Mare - Gilău; Titlu de proprietate nr. 17111/2009, Suprafața 116,40 ha; Valoare inv. 11.280.000 lei.

Art. II, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 137 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)