Hotărârea nr. 135/2014

Hotărârea 135/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat), modificată prin Hotărârea nr. 26/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 277/2012

(constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat), modificată prin Hotărârea nr. 26/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 277/2012 - proiect din inițiativa Primarului;

Analizând Referatul nr. 119719/451/13.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 277/2012;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 277/2012, modificată prin Hotărârea nr.

26/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ioana Sanda Borza cu Milășan Flavius-Lucian-Valentin-

Gheorghe.

Art. H. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 135 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)