Hotărârea nr. 134/2014

Hotărârea 134/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 570/2013 (desemnarea unor consilieri locali, membri şi membri supleanţi, în Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi în comisia de contestaţie).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 570/2013

(desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisiei de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical precum și în Comisia de contestație)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 570/2013 - proiect din inițiativa Primarului;

Analizând Referatul nr.133553/451/14.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 570/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 570/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ioana Sanda Borza cu Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr.134 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)