Hotărârea nr. 118/2014

Hotărârea 118/2014 - Obligativitatea întreţinerii stâlpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca de către deţinătorii acestora.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind obligativitatea întreținerii stâlpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca de către deținătorii acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind obligativitatea întreținerii stâlpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca de către proprietarii acestora - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81737/03.03.2014 al Direcției tehnice prin care se propune obligativitatea întreținerii stâlpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca de către proprietarii acestora;

Reținând prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în vederea asigurării esteticii și siguranței circulației la nivelul municipiului Cluj-Napoca, toți deținătorii de stâlpi amplasați pe domeniul public al municipiului au obligația de a efectua lucrări de curățare și vopsire a acestora, astfel: vopsirea în culoare gri a stâlpului, între cota 0 și 0,75m. de la bază, și vopsirea unui inel galben cu înălțimea de 0,5m. de la cota 0,75m. unde se termină culoarea gri.

Art.2 (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art.l și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

(2) Răspunderea pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se reține în sarcina persoanei juridice deținătoare a stâlpului.

Art.3 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii contravenționale stabilite la art. 2.

Art.4 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția locală și Direcția tehnică.

PREȘEDINT

Ec.Florin-Nr. 118 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)