Hotărârea nr. 115/2014

Hotărârea 115/2014 - Completarea art. 1 al Hotărârii nr. 409/2011 (suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea art.l al Hotărârii nr. 409 / 2011 (suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea art.l al Hotărârii nr. 409/2011 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86660/414/11.03.2014 al Direcției economice, prin care se propune completarea art.l al Hotărârii nr. 409/2011;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează art.l al Hotărârii nr. 409/2011, în sensul că se aprobă suportarea din bugetul local și a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 409/2011 rămân neschimbate.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat.


Contrasemnează:


Nr.115 din 20martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)