Hotărârea nr. 114/2014

Hotărârea 114/2014 - Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2014.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H OT Â R Â R E privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79037 din 05.03.2014 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune spre aprobare Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2014, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Reținând prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Direcția Poliția locală, Direcția Tehnică și Direcția de Administrare.Nr. 114 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICALĂ SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALĂ


ANEXA la Hotărârea nr. 114/2014Nr. crt

Compartimentul/ instituții partenere

Lucrări și acțiuni de interes local

Nr. ore/Iună

Nr. pers.

Perioada

Responsabil

1

Direcția de Administrare

Menținerea curățeniei și a efectuării lucrărilor de întreținere în subsolul clădirilor primăriei, a curților, a spațiilor verzi adiacente și la mutarea unor piese de mobilier

1000

10

- permanent

Pleșa Victoria

2

Direcția Impozite și Taxe Locale

Arhivă

210

2

- permanent

Călian Gabriela

3

Direcția de Asistenta Sociala si Medicala

 • - încărcat - Descărcat produse alimentare PEAD

 • - Curățenie Cluburi Pensionari

 • - Alte activități

1000

420

420

10

4

4

 • - septembrie

 • 2014 - aprilie

 • 2015

 • - permanent

 • - permanent

Tămășan

Dumitru

4

Direcția Tehnică

- curățenia unor parcuri, zone de agrement și terenuri virane de gunoaie;

-salubrizarea malurilor râurilor

-curățat manual al zăpezii și gheții pe suprafețe care nu fac obiectul contractelor de salubrizare

1575

1200

15

30

 • - permanent

 • - noiembrie

 • 2014 - martie

 • 2015

Baciu Teodor

5

Direcția Poliția Locală

- Răzuit manual afișe amplasa^țJc^U A'y

/Z' ---X > < A /wh.. \

525

5

- permanent

Filip Stelian6

Casa Municipala de

Cultură

Salubrizare și igienizare

50

1

- permanent

Ilea Ioan

7

Serviciul Autoritate Tutelară

Arhivare dosare

110

1

- permanent

Adriana Ploscar

8

Serviciul Tehnic

Administrativ-Achiziții

- Igienizarea spațiilor si evacuarea bunurilor inutile

525

5

- permanent

Frent Alexandru

9

Serviciul Administrativ

Hale și Piețe

Igienizarea spațiilor

525

5

- permanent

George Miclea

10

Serviciul Public pentru Administrare Obiective Culturale și Sportive

Salubrizare și igienizare

50

1

- permanent

Giorgiana

Moigradan

Număr mediu lunar estimat

7610

93