Hotărârea nr. 113/2014

Hotărârea 113/2014 - Darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, Regiei de Termoficare CIuj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79702 /443/05.03.2014 al Direcției Tehnice și al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; prevederile art. 867-870 Cod civil și prevederile art. 24 și 28 din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzînd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, având o valoare de inventar de 1.389.164 Iei,

Art. 2. Sistemul de alimentare cu energie termică a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr.ll va fi dat în administrare pe perioada existenței construcțiilor, în baza unui protocol de predare primire.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 113 din 20 martie 2014

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi )