Hotărârea nr. 110/2014

Hotărârea 110/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Profesor Gheorghe Marinescu, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada PROFESOR GHEORGHE MARINESCU, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PROFESOR GHEORGHE MARINESCU, în municipiul Cluj-Napoca“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83280/441/10.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PROFESOR GHEORGHE MARINESCU, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;                             ,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PROFESOR GHEORGHE MARINESCU, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 110 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca A1)IEXÂ LA HOTĂRÂREA NR. 110./2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada PROFESOR GHEORGHE MARINESCU, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA PROFESOR GHEORGHE MARINESCU

Lungime stradă:

L= 595,00 ml

1

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 4.630,00 mp

Suprafață trotuar:

S = 2.960,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 7.590,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

-2.141,627 mii RON

I


*              din care, construcții-montaj:

- 2.108,345 mii RON

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

i                                                                                                                                                                                         F

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal

constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - Str. Profesor Gheorghe Marinescu


inmi

lei/mii euro la cursul BNR                         4.4556 lei/euro din data de     05.02.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

| mii euro

1

2

3

4

5

6

|        7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

O.OOOl o.oooj o.oooj o.oooj 0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.11 Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2 Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

2.500

0.561

0.600

3.100

0.696

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica -dirig șantier (0.16%din 4.1)

3.373

0.757

0.810

4.183

0.939

TOTAL CAPITOL 3

5.873

1.318

1.410

7.283

1.635

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,108.345

473.190

506.003

2,614.348

586.755

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale de montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,108.345

473.190

506.003

2,614.348

586.755

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (0% din 4.1)

  • 5.1.1. Lucrări de construcții (80%din5.1)

  • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

santierului(20%din5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

  • 5.2.1.

  • 5.2.2.

Comisioane,taxe.cote legale

Fond prot.soc.Casa Constr.(0.5% din 4)

Comis.lnsp.de Stat in Constr.(o.i+o.7)% din 4

27.408

6.151      0.000

27.408

6.151

10.542

2.366

0.000

10.542

2.366

16.867

3.786

0.000

16.867

3.786

5.3

Chelt.div.si neprev.(o%din 1.2,1.3,2,3,4)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

27.408

6.151

0.000

27.408

6.151

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

ULOOO

\ 0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

/2,14t627

480.660

507.412

2,649.039

594.542

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)     I A

2,108.345

\ 473.190

506.003

2,614-348

586.755


Nota

Deviz General întocmit in preturi oferta