Hotărârea nr. 109/2014

Hotărârea 109/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Anatole France, Tronson I, nr. 1-50, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții:

“Modernizare strada ANATOLE FRANCE-TRONSON I nr. 1-50,

în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ANATOLE FRANCE-TRONSON I nr. 1-50, în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40356/441/03.02.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada ANATOLE FRANCE-TRONSON I nr. 1-50, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

I I O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada ANATOLE FRANCE-TRONSON I nr. 1-50, în municipiul Cluj-Napoca*, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 109 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXÂ LA HOTĂRÂREA NR. 109/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “■Modernizare strada ANATOLE FRANCE-TRONSON I nr. 1-50

în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STR ADA

Lungime; stradă:

L =  285,00 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 2.175,00 mp

Suprafață trotuar:

S= 750,00 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 2.925.00 mp

• Valoarea totală a investiției, tară TVA

(prețuri ofertă)

  • - 832,980 mii RON

  • - 818.530 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 4 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.SC DIFERIT SRL, J12'590/2001 ,C U1: RC1 3S45570. Capital social: 200<00 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1 202 75S9 23XX Banca Transilvania Cluj-Nap-oca IBAN: RO37 RZBR <3000 0600 0S1 2 1S2S Ralffeisen Bank Cluj-Napoca
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare strada Anatole France - tronson I, Nr. 1-50”


in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.4356 lei/euro din data de 04.11.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.500

0.564

0.600

3.100

0.699

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

1.310

0.295

0.314

1.624

0.366

TOTAL CAPITOL 3

3.810

0.859

0.914

4.724

1.065

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

818.530

184.536

196.447

1,014.977

228.825

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

818.530

184.536

196.447

1,014.977

228.825

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

6.548

1.476

0.000

6.548

1.476

5.2.2

Casa constructorului

4.093

0.923

0.000

4.093

0.923

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10.641

2.399

0.000

10.641

2.399

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predar

5 ia beneficit

r

6.1 |

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

. 0.000

0.000

0.000

I0.0001

TOTAL GENERAL

197.361

1,030.342

232.289

Din care C+M                                     ]

196.447

1,014.977

228.825


Bd. Muncii nr.1S. 4-00641Ctuj-Napoca; Tel:

Fax: *4-0(0)264-452312; E-mail: Office