Hotărârea nr. 108/2014

Hotărârea 108/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Porumbeilor, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada PORUMBEILOR, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PORUMBEILOR, în municipiul Cluj-Napoca“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82641/441/07.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PORUMBEILOR, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada PORUMBEILOR, în municipiul Cluj-Napoca“, conform anexei care face'parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 108 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi).

Consiliul local al municipiului Cluj,-Napoca     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 108/2014

Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada PORUMBEILOR, în municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime stradă:

L= 297.52 m

Suprafață carosabilă cu sistem rutier npu:

S= 3255 mp

Suprafață trotuar:

S = 965 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 4220 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

- 1.086,385 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 1.068,288 mii RON

• Durata de realizare: 5 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


SC DIFERIT SRL. J121590/2001 ,C UI: RO1 3845570. Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Hapoca IBAN: RO37 RZBR OOOO 0600 OS12 1828 RaiTTeisen Bank Cluj-HapocaDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare strada Porumbeilor"


in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.5173 lei/euro din data de 25.02.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea Inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

ICheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obie

stivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.500

0.553

0.600

3.100

0.686

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

1.709

0.378

0.410

2.119

0.469

TOTAL CAPITOL 3

4.209

0.932

1.010

5.219

1.155

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1068.288

236.488

256.389

1,324.677

293.245

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale de montaj

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de

transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1068.288

236.488

256.389

1,324.677

293.245

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

8.546

1.892

0.000

8.546

1.892

5.2.2

Casa constructorului

5.341

1.182

0.000

5.341

1.182

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

13.888

3.074

0.000

13.888

3.074

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predar

î la beneficii

r

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

ojm

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

257.399

1,343.785

297.475

Din care C+M                                /

256.389

1,324.677

293.245

NOTA:

Devizul general este intocmit cu preturi conform afe

ța i

\ *

i ■

INI /p*4

întocmit,

ling. Surducan AUrtâ>

Z1Bd. Muna'Inr.18, 400641CluJ-Mapoca;                  11, *40(0)264452314

Fax: +40(0)264452312; E-maH: office@dirertt.ea, wvw.dtferit.eu