Hotărârea nr. 107/2014

Hotărârea 107/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Dumbrava Roşie, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada Dumbrava Roșie în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Dumbrava Roșie în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81811/441/06.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Dumbrava Roșie, în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specțalitate;                                                ,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Dumbrava Roșie, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 107 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 107/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “ Modernizare strada Dumbrava Roșie, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime stradă:

L =  350,00 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 2.857,60 mp

Suprafață trotuar :

S= 741,31 mp

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

S = 3.598,91 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TV A

(prețuri ofertă)

  • - 1.268,293 mii RON

  • - 1.247,579 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.
SC DIFERIT SRL, J12/590/2001,CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-NapocaDEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “ Modernizare strada Dumbrava Roșie ”


in mii lei/mii euro la cursul BNR

4.4905 lei/euro din data de 17.02.2014

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

| mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la Utilitati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

2.500

0.557

0.600

3.100

0.690

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier 0,16%(C+M)

1.996

0.445

0.479

2.475

0.551

TOTAL CAPITOL 3

4.496

1.001

1.079

5.575

1.242

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1247.579

277.826

299.419

1,546.998

344.505

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale de montaj

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Actite necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1247.579

277.826

299.419

1,546.998

344.505

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane.taxe.cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in c-tii 0,8%(C+M)

9.981

2.223

0.000

9.981

2.223

5.2.2

Casa constructorului 0,5%(C+M)

6.238

1.389

0.000

6.238

1.389

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli di^rse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

16.219

3.612

0.000

16.219

3.612

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la bene

Iciar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1268.293

282.439

300.498

1,568.791

349.358

Din care C+M

277.826

299.419

1,546.998

344.505

NOTA: Devizul general este întocmit cu preturi conform ofertaBd. Muncii nr.18, 400641 Cluj-Napoca; Tel: +40(0}2s41321A<+40(0)264452314 Fax: +40(0)264452312; E-mail: office@diferit.eu, www.diferit.eu


întocmit,

ing. Man Cristmâ^^''

 /F

DIEERtr

'■"314       fio               "l