Hotărârea nr. 106/2014

Hotărârea 106/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca“ -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46843/441/07.02.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acorduiui-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca". încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii'fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 106 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 106/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada Sobarilor, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime stradă:

L = 617,60 ml

S = 3.817,20 mp

S = 3.103,90 mp

S = 1.653,00 mp

S = 8.574,10 mp


-2.193,511 mii RON


Suprafață carosabilă cu sistem rutier, ranforsat:

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

Suprafață trotuar:

Suprafață construită (carosabil +trotuar):

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

din care, construcții-montaj:

-2.159,482 mii RON

• Durata de realizare: 5 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte' fonduri legal

•             constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.SC DIFERIT SRL. J12/590/2001.CUI: RO13845570, Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napocaco


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Modernizare strada Sobarilor”

in mii lei/mii euro la cursul BNR        4.4935 lei/euro din data de 03.02.2014

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la Utilitati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

2.500

0.556

0.600

3.100

0.690

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier 0,16%(C+M)

3.455

0.769

0.829

4.284

0.953

TOTAL CAPITOL 3

5.955

1.325

1.429

7.384

1.643

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2159.482

480.579

518.276

2,677.758

595.918

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

2159.482

480.579

518.276

2,677.758

595.918

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1,2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe.cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in c-tii 0,8%(C+M)

17.276

3.845

0.000

17.276

3.845

5.2.2

Casa constructorului 0,5%(C+M)

10.797

2.403

0.000

10.797

2.403

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

28.073

6.248

0.000

28.073

6.248

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la benef

ciar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

2193.511

488.152

519.705

2,713.216

603.809

Din care C+M

2159.482

480.579

518.276

2,677.758

595.918