Hotărârea nr. 105/2014

Hotărârea 105/2014 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Voievodul Gelu, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada VOIEVODUL GELU, în municipiul CIuj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada VOIEVODUL GELU, în municipiul Cluj-Napoca" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81753/441/06.03.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada VOIEVODUL GELU, în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada VOIEVODUL GELU, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 105 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 105/2014 Direcția Tehnică


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada VOIEVODUL GELU, în municipiul Cluj-Napoca“


TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:


• Capacități:


- STRADA


Lungime strada


L = 618,10m


Suprafața carosabila cu sistem rutier nou

Suprafața trotuar proiectata

Suprafață construită (carosabil + trotuar)


S= 4.316,91 mp

S =1.592,60 mp

S = 5.909,51 mp


• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

din care, construcții-montaj


2.216,126 miiRON

2.181,772 mii RON


♦ Durata de realizare: 5 luni.


FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.l'SC DIFERIT SRL, J1 Z'590.'2C01 ,C U l: ROI 3845570, Capttal social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1 202 758 9 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca 1BAN: RO37 RZ3R 000 0 060 0 08 1 2 1828 RalfTelsen Bank CluJ-Napoca


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare strada Voievodul Gelu”in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.4873 lei/euro din data de 18.02.2014

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelorde cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000| 0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.500

0.557

0.600

3.100

0.691

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier

3.491

0.778

0.838

4.329

0.965

TOTAL CAPITOL 3

5.991

1.335

1.438

7.429

1.655

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,181.772

486.210

523.625

2,705.397

602.901

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

transport

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,181.772

486.210

523.625

2,705.397

602.901

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 .Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1,2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

17.454

3.890

0.000

17.454

3.890

5.2.2

Casa constructorului

10.909

2.431

0.000

10.909

2.431

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

28.363

6.321

0.000

28.363

6.321

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

7^3.866

525.063

2,741.189

610.877

Oin care C+M

T?48l^10

523.625

2,705.397

602.901

Nota: Devizul General este întocmit cu preturi conform oferta.Bd. Muncii nr.18, 4-00641 Cta|-Napoca; Tet *4             , *40(0)264452314

Fax: *40(0)264452312; E-mat offlce@difertt.eu. wv-w.dfferit.eu